Konferencja DPZ 9 stycznia 2018

11 stycznia 2018

W dniu 9 stycznia 2018 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wałbrzychu odbyła się konferencja dotycząca deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej.

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach projektu „Stworzenie i wdrożenie narzędzia badawczego służącego weryfikacji procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w powiatach” realizowanego na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przez WiseEuropa, Fundację Przyjaciółka i Koalicję na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej, finansowane z Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Funduszy Europejskich Wiedza Edukacja i Rozwój.

W konferencji udział wzięli wałbrzyscy radni, przedstawiciele instytucji zajmujący się pieczą zastępczą oraz organizacje pozarządowe.

Podczas spotkania zaprezentowano narzędzie służące do weryfikacji deinstytucjonalizacji w powiatach oraz raport dotyczący pieczy zastępczej w naszym mieście. Dyskutowaliśmy także nad wyzwaniami i wspólnym wypracowaniem rekomendacji w obszarze deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej.

Organizatorom serdecznie dziękujemy za profesjonalne przygotowanie, wszystkim uczestnikom za zaangażowanie w dyskusję.

Podziękowanie

2 stycznia 2018

Dyrekcja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu składa serdeczne podziękowania uczniom, rodzicom oraz dyrekcji Zespołu Szkół Muzycznych w Wałbrzychu za zorganizowanie zbiórki odzieży, która została przekazana osobom potrzebującym.

Konkurs Nie piję…

11 grudnia 2017

Dział Profilaktyki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu ogłosił konkurs w ramach kampanii „Nie biorę, nie piję, nie palę”, który polegał na przygotowaniu przez uczniów przedstawienia teatralnego związanego z ww. tytułem kampanii, a mianowicie z przeciwdziałaniem uzależnieniom od substancji psychoaktywnych. 8 grudnia 2017 r., konkurs został rozstrzygnięty. Laureatami zostali uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 37 w Wałbrzychu, którzy jako jedyni pokazali tak wnikliwe i refleksyjne podejście do problemu jakim są uzależnienia. Oto nazwiska laureatów:

1. Natalia Szczepaniak

2. Agata Wróblewska

3. Paulina Bednarska

4. Oktawia Witczak

5. Anna Ziemba

6. Izabela Bednarska – opiekun grupy

Serdecznie gratulujemy!

OFERTA PRACY

9 listopada 2017

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej poszukuje pracowników na stanowisko: WYCHOWAWCA

Dokumenty wymagane jakie powinien złożyć potencjalny kandydat: CV, list motywacyjny, świadectwa pracy.

Wymagania – oczekiwania pracodawcy:

Wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą

Wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej.

Charakterystyka wykonywanej pracy:
Kierowanie i organizowanie pracy opiekuńczo-wychowawczej w Świetlicy. Zapewnienie dzieciom optymalnych warunków do spędzenia czasu wolnego po lekcjach, organizacja czasu wolnego, zabaw, zajęć ruchowych, oraz rozwój zainteresowań. Pomoc w nauce oraz organizowanie zajęć stałych, okresowych, okazjonalnych wynikających z potrzeb dzieci. Rozpoznanie trudności i problemów wychowawczych dziecka oraz opracowywanie diagnozy dziecka. Ochrona podopiecznych przed demoralizacją i uzależnieniem poprzez prowadzenie zajęć profilaktycznych. Opracowywanie planów pracy i funkcjonowania Świetlicy. Prowadzenie obowiązującej dokumentacji pracy. Sporządzanie sprawozdań dotyczących działalności świetlicy. Systematyczna współpraca z rodzicami, nauczycielami oraz innymi specjalistami w celu organizowania właściwej opieki i pomocy w rozwiązywaniu problemów. Tworzenie naturalnej sieci wsparcia poprzez angażowanie do współpracy najbliższego otoczenia.

 

telefon. 746640885 lub 746640860

e-mail: kadry@mops.walbrzych.pl

 

Wymagane dokumenty proszę składać w sekretariacie Ośrodka.

Kolorowe podwórka

26 października 2017

KOLOROWE PODWÓRKA – PODSUMOWANIE INICJATYW SĄSIEDZKICH

 

W dniu 24 października 2017 r. w siedzibie Centrum Aktywności Lokalnej odbyło się spotkanie podsumowujące tegoroczne działania podwórkowe. Wśród sukcesów, które wymienili mieszkańcy pojawiło się m.in: angażowanie się osób, które do tej pory nie przejawiali aktywności, dbałość
o efekty wspólnej pracy, zmiana wizualna podwórka. Dla organizatorów niewątpliwą wartością inicjatyw sąsiedzkich jest pozyskanie nowych partnerów do dalszej pracy lokalnej.

Spotkanie było również okazją by podziękować najbardziej aktywnych mieszkańcom wałbrzyskich podwórek, bez których i tym razem inicjatywy te nie mogłyby się odbyć. Dyplomy otrzymali także najbardziej zaangażowani pracownicy socjalni Zespołu Pracy Socjalnej nr 5. Podziękowania wręczał Zastępca Prezydenta Pan Zygmunt Nowaczyk wraz z radnym Piotrem Kwiatkowskim.

„Kolorowe podwórka” realizowane są przez Partnerstwo Lokalne na rzecz Śródmieścia Wałbrzycha pn. „Eπcentrum”, którego aktywnym członkiem jest nasz ośrodek.

Tegoroczne „Kolorowe podwórka” finansowanie były w ramach projektu pn: „Finansowe
i planistyczne narzędzia w programowaniu i wdrażaniu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-20120

 

„Liderem jest ten, kto widzi więcej niż inni, patrzy
dalej niż inni i kto dostrzega rzeczy,zanim zobaczą je inni. ”
L.Eims

 

Wielkość czcionki
Kontrast