Asystent osoby niepełnosprawnej – edycja 2021

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu planuje przystąpić do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021. Źródłem finansowania Programu są środki ujęte w planie finansowym Funduszu Solidarnościowego na 2021 r.

Program zapewnia świadczenie usług asystenta dla:

– dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności, łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,

– osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wymagających wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej mogą polegać na pomocy w :

  • wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe),
  • zakupach z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,
  • załatwianiu spraw urzędowych nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,
  • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),
  • wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej.

Usługi asystenta mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Limit godzin usług asystenta przypadający na 1 uczestnika Programu wynosi nie więcej niż 60 godzin miesięcznie. W przypadku dzieci z w/w wskazaniami oraz opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych pobierających świadczenie pielęgnacyjne (tj. zrezygnowali ze świadczenia pracy) wynosi nie więcej niż 30 godzin miesięcznie.

Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc asystenta nie ponosi żadnych odpłatności bez względu na sytuację dochodową.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług asystenta prosimy o kontakt z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu:

  • Anna Mogiłka tel. 74 66 42545
  • lub e-mail : sekretariat(at)mops.walbrzych.pl

W związku z koniecznością przygotowania wniosku na Państwa zgłoszenia czekamy do 18 grudnia 2020 r.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej:
https://www.gov.pl/web/rodzina/wazna-pomoc-w-codziennym-zyciu-rusza-nabor-do-programu-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej–edycja-2021-dla-samorzadow2

Załączniki do pobrania:

Karta zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”– edycja 2021

Skip to content