Aktywny Start – Staże Zawodowe

30 września 2019

Od 1.09.2019 do 31.01.2020 roku w ramach projektu realizowane są 5-miesięczne staże zawodowe. 44 uczestników projektu odbywa wysokiej jakości staż zawodowy u 18-stu pracodawców z lokalnego rynku pracy na terenie miasta Wałbrzycha. Staże zawodowe są formą aktywizacji zawodowej, dzięki której uczestnicy projektu mają możliwość nabycia praktycznych umiejętności poprzez wykonywanie zadań w miejscu pracy zgodnych z programem stażu.

Projekt „Aktywny start” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach

Europejskiego Funduszu Społecznego, RPO WD na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne, działanie 9.1 Aktywna integracja

Grupowe doradztwo zawodowe

5 sierpnia 2019

W ramach działań w projekcie „Aktywny start”, uczestnicy projektu wzięli udział w grupowych zajęciach z doradcą zawodowym. Zajęcia te miały na celu pomóc uczestnikom w podjęciu zatrudnienia lub założeniu działalności na własny rachunek. Na zajęciach uczestnicy nabyli wiedzę i umiejętność z zakresu poruszania się po rynku pracy poprzez: określenie zainteresowań i predyspozycji zawodowych, właściwe napisanie CV, listu motywacyjnego oraz przeprowadzonej symulacji z rozmowy kwalifikacyjnej.

Zajęcia grupowe- Grupa samopomocowa

18 lipca 2019

W ramach projektu „Aktywny start” uczestnicy projektu biorą udział w zajęciach grupowych – grupy samopomocowe. Celem grupy jest utrwalenie i zdobywanie nabytych umiejętności poznawczych w zakresie rozpoznawania, akceptowania oraz radzenia sobie w prostych i złożonych sytuacjach życiowych. Uczestnicy projektu otrzymują wsparcie innych, ale sami są też wsparciem dla innych.

Działania o charakterze zdrowotnym-zajęcia ruchowe usprawniające psychoruchowo osoby niepełnosprawne

18 lipca 2019

W ramach realizowanych działań w projekcie ” Aktywny start „ osoby niepełnosprawne skorzystały z zajęć ruchowych, prowadzonych przez panią rehabilitantkę, które są najlepszą formą podnoszenia sprawności psychofizycznej. Forma zajęć sportowych i rekreacyjnych, w których uczestnicy projektu brali udział miały na celu podniesienie wydolności układu krążenia, przemiany materii, wzmocnienie narządów ruchu, kształtowania postawy ciała i rozwijania wiary we własne siły.

Projektant czasu – warsztaty efektywnego zarządzania czasem

12 lipca 2019

W ramach projektu „Aktywny start” uczestnicy brali udział w zajęciach pod nazwą „Projektant czasu – warsztaty efektywnego zarządzania czasem”. Celem zajęć było opracowanie osobistego sposobu zarządzania zadaniami, redukcję stresu i lęku przed podjęciem pracy, podniesienie motywacji do działania, a także poczucia własnej wartości poprzez skuteczną organizację czasu na wielu płaszczyznach życia i skupienia na własnych potrzebach. Warsztaty obejmowały planowanie i organizację dnia oraz tygodnia, łączenie obowiązków domowych z pracą zawodową, a także podział obowiązków w rodzinie.

Szkoła wychowania – Akademia świadomego Rodzica

8 lipca 2019

Rodzice biorący udział w projekcie „Aktywny start” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej uczestniczyli w zajęciach Szkoła wychowania – Akademia świadomego Rodzica. Celem zajęć jest minimalizacja problemów poprzez poznanie modeli wychowawczych, budowanie właściwej relacji w rodzinie, podtrzymywanie pozytywnych postaw rodzicielskich, budowanie autorytetu oraz zmniejszenie poczucia rodzicielskiej bezradności. Efektem warsztatów i wymiany rodzicielskich doświadczeń jest podwyższenie kompetencji opiekuńczo – wychowawczych, lepsze zrozumienie swojego stylu wychowawczego, zwiększenie możliwości wyboru swojego zachowania w trudnych sytuacjach, a także równowaga pomiędzy zadbaniem o potrzeby dziecka – i swoje.

Trening umiejętności społecznych “Aktywny Start”

27 czerwca 2019

W ramach projektu Aktywny start uczestnicy projektu brali udział w zajęciach pn. „Trening umiejętności społecznych”. Celem głównym warsztatów jest rozwój uczestników związanych  ze zdobyciem wiedzy dotyczących kompetencji społecznych, doskonalenie sposobów interakcji z innymi ludźmi oraz zwiększenie samoświadomości dotyczącej własnego zachowania.

Skip to content