Oferta pracy – WYCHOWAWCA PODWÓRKOWY

30 maja 2019

½ etatu – wakacyjna z możliwością dalszego zatrudnienia

Wymagania – oczekiwania pracodawcy:

Wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą

Wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej.

Charakterystyka wykonywanej pracy:
Kierowanie i organizowanie pracy opiekuńczo-wychowawczej o charakterze animacyjnym w Placówce prowadzonej w formie pracy podwórkowej. Zapewnienie dzieciom optymalnych warunków do spędzenia czasu wolnego, organizacja czasu wolnego, zabaw, zajęć ruchowych, wycieczek oraz rozwój zainteresowań. Organizowanie zajęć okazjonalnych wynikających z potrzeb dzieci. Ochrona podopiecznych przed demoralizacją i uzależnieniem poprzez prowadzenie zajęć profilaktycznych. Pomoc w rozwiązywaniu różnego rodzaju trudności i problemów dzieci, zarówno szkolnych, socjalnych, rodzinnych jak i prawnych poprzez działania korekcyjne i naprawcze. Opracowywanie planów pracy i funkcjonowania Placówki w formie podwórkowej. Prowadzenie obowiązującej dokumentacji pracy. Sporządzanie sprawozdań dotyczących działalności świetlicy. Systematyczna współpraca z rodzicami, nauczycielami oraz innymi specjalistami w celu organizowania właściwej opieki i pomocy w rozwiązywaniu problemów. Tworzenie naturalnej sieci wsparcia poprzez angażowanie do współpracy najbliższego otoczenia. Godziny pracy dostosowane do potrzeb społeczności lokalnej i wychowawcy. Praca sezonowa na okres wakacji z możliwością dalszego zatrudnienia w większym wymiarze godzinowym.

Godziny pracy: 10.00 – 14.00

telefon. 746640860 lub 746640885

email: kadry@mops.walbrzych.pl

Oferta pracy – WYCHOWAWCA

30 maja 2019

WYCHOWAWCA  –  ¾ etatu

Dokumenty wymagane jakie powinien złożyć potencjalny kandydat: CV, list motywacyjny, świadectwa pracy.

Wymagania – oczekiwania pracodawcy:

Wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą

Wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej.

Charakterystyka wykonywanej pracy:

Kierowanie i organizowanie pracy opiekuńczo-wychowawczej w Świetlicy. Zapewnienie dzieciom optymalnych warunków do spędzenia czasu wolnego po lekcjach, organizacja czasu wolnego, zabaw, zajęć ruchowych, oraz rozwój zainteresowań. Pomoc w nauce oraz organizowanie zajęć stałych, okresowych, okazjonalnych wynikających z potrzeb dzieci. Rozpoznanie trudności i problemów wychowawczych dziecka oraz opracowywanie diagnozy dziecka. Ochrona podopiecznych przed demoralizacją i uzależnieniem poprzez prowadzenie zajęć profilaktycznych. Opracowywanie planów pracy i funkcjonowania Świetlicy. Prowadzenie obowiązującej dokumentacji pracy. Sporządzanie sprawozdań dotyczących działalności świetlicy. Systematyczna współpraca z rodzicami, nauczycielami oraz innymi specjalistami w celu organizowania właściwej opieki i pomocy w rozwiązywaniu problemów. Tworzenie naturalnej sieci wsparcia poprzez angażowanie do współpracy najbliższego otoczenia.

Godziny pracy: 13.00 – 19.00

telefon. 746640860 lub 746640885

email: kadry@mops.walbrzych.pl

Lokalna współpraca… spotkania na dzielnicach

30 maja 2019

28 i 29 maja 2019 roku odbyły się ostatnie warsztaty edukacyjno – informacyjne „Lokalna współpraca – to się opłaca!” objęte honorowym patronatem Prezydenta Miasta Wałbrzycha dr Romana Szełemeja. Warsztaty odbywały się w sali konferencyjnej w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu i prowadzone były przez doświadczonych specjalistów Działu Profilaktyki w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Na spotkania zaproszenie zostali przedstawiciele tzw. „wielkiej piątki” czyli instytucji realizujących pośrednio i bezpośrednio zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie – pracownicy socjalni, policjanci, pedagodzy szkolni, przedstawiciele służby zdrowia i Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ale i asystenci rodziny, kuratorzy sądowi, strażnicy miejscy, pracownicy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej i pracownicy Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia.

Współpraca pomiędzy podmiotami pomocowymi, zwłaszcza w wymiarze lokalnym, jest niezmiernie ważna dla szybkości i jakości udzielanego wsparcia. Udział w spotkaniu „Lokalna współpraca – to się opłaca!” ma na celu poszerzenie i nawiązanie współpracy pomiędzy uczestniczącymi w spotkaniu instytucjami oraz podniesienie kompetencji z zakresu procedury Niebieskiej Karty, procedury związanej z interwencyjnym zabezpieczeniem dziecka i pierwszego kontaktu z osobą doświadczającą przemocy.

Warsztaty były preludium do rozpoczynających się w czerwcu spotkaniach na dzielnicach, podczas których będziemy wypracowywać procedury, cele i zdania, które ułatwią współpracę poszczególnym instytucjom na poziomie lokalnym oraz pozwolą na realizację wspólnych działań na rzecz mieszkańców Wałbrzycha w zakresie przeciwdziałania problemom społecznym (m. in przemocy i uzależnieniom).

“Czy nas tam mogło zabraknąć?” Szukamy rodzin wspierających

29 maja 2019

W dniu 25.05.2019 r. asystenci rodzin z Działu Wspierania Rodziny wraz z pracownikami Działu Pieczy Zastępczej oraz pracownikami Działu Profilaktyki uczestniczyli w Dniach Wałbrzycha. Asystenci rodzin rozdawali ulotki zachęcające mieszkańców Wałbrzycha do pozostania rodziną wspierającą.

Profilaktyka podczas Dni Wałbrzycha

27 maja 2019

25 maja 2019 roku, podczas Dni Wałbrzycha odbywających się na terenie Centrum Nauki i Sztuki – Stara Kopalnia, pracownicy Działu Profilaktyki realizowali działania profilaktyczne kierowane do dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Odbywały się konsultacje indywidualne, krótkie pogadanki edukacyjne, szybkie konkursy w temacie uzależnień i przemocy, za które można było otrzymać nagrodę. Nie zabrakło informacji z zakresu dopalaczy, cyberprzemocy, czy kampanii przeciw pijanym kierowcom. Głównym zadaniem specjalistów działu jest informowanie i edukowanie mieszkańców Wałbrzycha w zakresie profilaktyki uniwersalnej o szkodliwości substancji psychoaktywnych oraz o przemocy, a imprezy plenerowe, festyny, pikniki są dobrym miejscem, aby oprócz zabawy, przemycić nieco edukacji i promocji zdrowego stylu życia.

Świadczenie wychowawcze 500+ dla wszystkich dzieci

27 maja 2019

Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało wszystkim dzieciom do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

Ponadto prawo do świadczenia wychowawczego nie będzie już uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica, w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko.

Kiedy i gdzie złożyć wniosek o 500 plus?

Wnioski o przyznanie świadczenia na nowych zasadach będzie można składać:

  1. od 1 lipca 2019 roku online (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS) samodzielnie i bez kolejki,
  2. Od 1 sierpnia 2019 roku wnioski będzie można składać drogą tradycyjną (papierową) w:
  • Dziale Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu, ul. Limanowskiego 9
  • Biurze Obsługi Klienta Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu, ul. Kilińskiego 1

Uwaga !!!

Wnioski o 500+ są rozpatrywane wg kolejności złożenia. Oznacza to, iż złożenie wniosku w formie elektronicznej w miesiącu lipcu 2019 r. przyśpieszy rozpatrzenie wniosku i wypłatę należnych świadczeń.

Kiedy zostaną wypłacone pierwsze pieniądze na nowych zasadach?

Wszystko zależy od miesiąca, w którym zostanie złożony wniosek.

  • Złożenie wniosku w okresie lipiec – sierpień 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 października 2019 r.
  • Złożenie wniosku we wrześniu 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 30 listopada 2019 r.
  • Złożenie wniosku w październiku 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od października, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 r.
  • Złożenie wniosku w listopadzie 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od listopada, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 stycznia 2020  r.
  • Złożenie wniosku w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od miesiąca złożenia wniosku, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 29 lutego 2020 r.

Ważne!

Osoby, które mają obecnie ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na drugie i kolejne dzieci, od 1 lipca 2019 r. winny złożyć jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci. W związku z tym, osoby te będą miały ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko od 1 lipca 2019 r., natomiast na pozostałe dzieci od 1 października 2019 r.

Nie będzie wydawanych decyzji w formie papierowej. Wnioskujący otrzymywać będzie automatycznie generowaną i przesyłaną na adres poczty elektronicznej informację o przyznaniu świadczenia lub w przypadku braku poczty elektronicznej informację będzie mógł odebrać osobiście. Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego nie wstrzymuje wypłaty tego świadczenia.

Świadczenie na nowo narodzone dziecko

Na nowo narodzone dziecko nie będzie trzeba się spieszyć ze składaniem wniosku. Rodzice będą mieli trzy miesiąca od dnia urodzenia dziecka na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze, aby zostało ono wypłacone z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka.

Czy świadczenie będzie wypłacane w przypadku śmierci jednego z rodziców?

W przypadku śmierci jednego z rodziców, któremu świadczenie zostało wcześniej przyznane lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku, wprowadzona zostaje ciągłość świadczenia wychowawczego. Oznacza to, że rodzic, który został z dzieckiem, nie traci automatycznie prawa do przyznanego świadczenia na dziecko. Aby zachować ciągłość świadczenia  rodzic, który został z dzieckiem, musi złożyć wniosek w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci drugiego rodzica.

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Dział Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu, ul. Limanowskiego 9, tel.:

74 66 55 362, 74 66 55 330, 74 66 55 370, 74 66 55 366, 74 66 55 364, 74 66 55 369, 74 66 55 345, 74 66 55 368, 74 66 55 334, 74 66 55 361.

Zakończenie warsztatów dla rodziców

24 maja 2019

W dniu 24.05.2019 r. w siedzibie Centrum Aktywności Lokalnej w Wałbrzychu odbyło się uroczyste zakończenie „Warsztatów dla rodziców”. Okolicznościowe dyplomy wręczane zostały uczestnikom zajęć przez panią Marzenę Kamińską, kierownika Działu Wspierania Rodziny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu.

Celem warsztatów organizowanych w okresie od 13.02.2019 r. do 17.05.2019 r. było podniesienie umiejętności wychowawczych rodziców, którzy są objęci wsparciem asystentów rodziny. Zajęcia prowadzone były przez pedagoga oraz asystentów rodziny z Działu Wspierania Rodziny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu nowatorską metodą angażującą uczestników w proces edukacyjny. Zajęcia cieszyły się dużą popularnością wśród rodziców, pomiędzy uczestnikami nawiązały się trwałe relacje, czego potwierdzeniem jest zawiązanie grupy samopomocowej.

Cykl zajęć „Warsztaty dla Rodziców”

24 maja 2019

W okresie od lutego do maja 2019 r. po raz kolejny odbywały się „Warsztaty dla Rodziców”. Spotkania prowadzone były przez pedagoga oraz asystentów rodziny z Działu Wspierania Rodziny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu. Nowatorskim rozwiązaniem było umożliwienie współprowadzenia zajęć osobom, które ukończyły pierwszą edycję warsztatów.

Celem warsztatów było podniesienie umiejętności wychowawczych rodziców, którzy są objęci wsparciem asystentów rodziny. Zajęcia prowadzone były nowatorską metodą warsztatową, angażującą uczestników w proces edukacyjny. Podczas warsztatów uczestnicy pracowali metodą „burzy mózgów”, pracy w małych grupach, dyskusji, wcielali się w role rodziców i dzieci oraz brali udział w ćwiczeniach i zabawach dydaktycznych. Pomiędzy uczestnikami nawiązały się trwałe relacje, czego potwierdzeniem jest zawiązanie grupy samopomocowej.

Cykl warsztatowy obejmował dziesięć dwugodzinnych spotkań odbywających się raz w tygodniu. Tematyka spotkań: wyznaczanie granic w procesie wychowania; konstruktywne wyrażanie uczuć i emocji; sposoby zachęcania dzieci do współpracy i samodzielności; ponoszenie przez dzieci naturalnych konsekwencji zachowań sprzecznych z zasadami obowiązującymi w rodzinie; sposoby konstruktywnego rozwiązywania problemów i konfliktów w rodzinie, umiejętne stosowanie pochwał.

Zajęcia cieszyły się dużą popularnością wśród rodziców, którzy angażowali się w prowadzone zajęcia. Wielu uczestników Warsztatów dla Rodziców deklarowało zmianę w podejściu do wychowania dzieci.

Wielkość czcionki
Kontrast