OFERTA PRACY

9 listopada 2017

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej poszukuje pracowników na stanowisko: WYCHOWAWCA

Dokumenty wymagane jakie powinien złożyć potencjalny kandydat: CV, list motywacyjny, świadectwa pracy.

Wymagania – oczekiwania pracodawcy:

Wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą

Wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej.

Charakterystyka wykonywanej pracy:
Kierowanie i organizowanie pracy opiekuńczo-wychowawczej w Świetlicy. Zapewnienie dzieciom optymalnych warunków do spędzenia czasu wolnego po lekcjach, organizacja czasu wolnego, zabaw, zajęć ruchowych, oraz rozwój zainteresowań. Pomoc w nauce oraz organizowanie zajęć stałych, okresowych, okazjonalnych wynikających z potrzeb dzieci. Rozpoznanie trudności i problemów wychowawczych dziecka oraz opracowywanie diagnozy dziecka. Ochrona podopiecznych przed demoralizacją i uzależnieniem poprzez prowadzenie zajęć profilaktycznych. Opracowywanie planów pracy i funkcjonowania Świetlicy. Prowadzenie obowiązującej dokumentacji pracy. Sporządzanie sprawozdań dotyczących działalności świetlicy. Systematyczna współpraca z rodzicami, nauczycielami oraz innymi specjalistami w celu organizowania właściwej opieki i pomocy w rozwiązywaniu problemów. Tworzenie naturalnej sieci wsparcia poprzez angażowanie do współpracy najbliższego otoczenia.

 

telefon. 746640885 lub 746640860

e-mail: kadry@mops.walbrzych.pl

 

Wymagane dokumenty proszę składać w sekretariacie Ośrodka.

Kolorowe podwórka

26 października 2017

KOLOROWE PODWÓRKA – PODSUMOWANIE INICJATYW SĄSIEDZKICH

 

W dniu 24 października 2017 r. w siedzibie Centrum Aktywności Lokalnej odbyło się spotkanie podsumowujące tegoroczne działania podwórkowe. Wśród sukcesów, które wymienili mieszkańcy pojawiło się m.in: angażowanie się osób, które do tej pory nie przejawiali aktywności, dbałość
o efekty wspólnej pracy, zmiana wizualna podwórka. Dla organizatorów niewątpliwą wartością inicjatyw sąsiedzkich jest pozyskanie nowych partnerów do dalszej pracy lokalnej.

Spotkanie było również okazją by podziękować najbardziej aktywnych mieszkańcom wałbrzyskich podwórek, bez których i tym razem inicjatywy te nie mogłyby się odbyć. Dyplomy otrzymali także najbardziej zaangażowani pracownicy socjalni Zespołu Pracy Socjalnej nr 5. Podziękowania wręczał Zastępca Prezydenta Pan Zygmunt Nowaczyk wraz z radnym Piotrem Kwiatkowskim.

“Kolorowe podwórka” realizowane są przez Partnerstwo Lokalne na rzecz Śródmieścia Wałbrzycha pn. „Eπcentrum”, którego aktywnym członkiem jest nasz ośrodek.

Tegoroczne “Kolorowe podwórka” finansowanie były w ramach projektu pn: „Finansowe
i planistyczne narzędzia w programowaniu i wdrażaniu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-20120

 

„Liderem jest ten, kto widzi więcej niż inni, patrzy
dalej niż inni i kto dostrzega rzeczy,zanim zobaczą je inni. ”
L.Eims

 

Marsz Białej Wstążki

25 października 2017

20 października 2017 r., odbył się kolejny happening pn. „ Marsz Białej Wstążki”.
Biała wstążka – symbol przeciwdziałania przemocy w rodzinie, umieszczona jest wraz z hasłami antyprzemocowymi na kolorowych, silikonowych bransoletkach, które w trakcie marszu były rozdawane mieszkańcom Wałbrzycha. Happening i bransoletki są formą sprzeciwu okazywaną na każdy rodzaj przejawianej przemocy – domowej, rówieśniczej, psychicznej, ekonomicznej, seksualnej i fizycznej. Każdy ma obywatelski obowiązek reagować na przemoc, a dzięki bransoletkom może to robić to każdego dnia, tym samym solidaryzować się z osobami, które tej przemocy doświadczają.
Kampania wpisana jest w zadania Gminnego Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla miasta Wałbrzycha na lata 2016 – 2020, kierowana jest do mieszkańców Wałbrzycha i ma charakter cykliczny.
W happeningu wzięli udział pracownicy Działu Profilaktyki (organizatorzy i realizatorzy Gminnego Programu przeciwdziałania przemocy), Zespołu Placówek Wsparcia Dziennego, Działu Wspierania Rodzinny, seniorzy oraz uczniowie i nauczyciele Publicznej Szkoły Podstawowej nr 23.
Wszystkim uczestnikom bardzo dziękuję za wzięcie udziału w kampanii i serdecznie zapraszam za rok.

Marsz Białej Wstążki

Ogłoszenie o naborze:

16 października 2017
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej poszukuje pracowników na stanowisko:
PRACOWNIK SOCJALNY
Dokumenty wymagane jakie powinien złożyć potencjalny kandydat:  CV, list motywacyjny, świadectwa pracy.
Wymagania – oczekiwania pracodawcy:
Wykształcenie wyższe na kierunku praca socjalna lub pedagogika, socjologia, politologia, psychologia rozpoczęte lub zakończone przed 1.05.2004 roku.
Charakterystyka wykonywanej pracy
1. Rozpoznanie i ustalenie potrzeb w zakresie pomocy społecznej wśród osób bezrobotnych, w wieku poprodukcyjnym, rodzin wielodzietnych, niepełnych, kobiet w ciąży, osób niepełnosprawnych, osób dotkniętych klęską żywiołową i zdarzeniem losowym, bezdomnych.
2.Przygotowywanie rzetelnych, dokładnych i sumiennych wniosków wraz z wymaganą dokumentacją dotyczących realizacji świadczeń pieniężnych i rzeczowych.
3.Dokładne i rzetelne wprowadzanie zebranych danych do programu komputerowego.
4.Prowadzenie pracy socjalnej w środowisku, skierowanej na pomoc osobom i rodzinom w wzmacnianiu lub odzyskaniu zdolności do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie.
5.Aktywizacja środowiska lokalnego wokół problematyki pomocy społecznej, współpraca i współdziałanie z organizacjami pozarządowymi, fundacjami, stowarzyszeniami.
6.Współpraca z placówkami pomocy społecznej i innymi instytucjami w rozeznaniu potrzeb środowiska oraz realizacji świadczeń i pracy socjalnej.
7.Dokładne i rzetelne wypełnianie druków dot. składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne.
8.Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w celu ustalenia sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej osób i rodzin , o których mowa w art. 103 ustawy o pomocy społecznej, skierowania dziecka do placówki opiekuńczo-wychowawczej, osoby kierowanej do ośrodka wsparcia, dla potrzeb sądu- wydania opinii w celu ustanowienia rodziny zastępczej w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie ustanowienia rodziny zastępczej, objęcia pomocą usługową, skierowania do dps, dla potrzeb przyznania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.
9.Kierowanie osób bezdomnych do specjalistów prowadzących indywidualny program wychodzenia z bezdomności, motywowanie i wspieranie w procesie wychodzenia z bezdomności.
10.Właściwe, dokładne i rzetelne prowadzenie dokumentacji osób korzystających ze świadczeń Ośrodka.
11.Zachowanie tajemnicy służbowej, nieudostępnianie informacji o osobach i rodzinach uzyskanych w trakcie wykonywania czynności służbowych.
12.Przestrzeganie przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych.
13.Kierowanie się w pracy zasadą dobra osób i rodzin, poszanowania ich godności osobistej.
14.Udzielanie osobom i rodzinom pełnej informacji o przysługujących im świadczeniach i dostępnych formach pomocy.
15.Przygotowywanie pism i odpowiedzi na skargi i wnioski
16.Opracowywanie sprawozdań i analizy z działalności oraz wniosków dotyczących problemów pracy socjalnej i przedkładanie ich przełożonemu.
Osoba reprezentująca pracodawcę: Pani Dorota Iwańska,
telefon. 746640885
e-mail: kadry@mops.walbrzych.pl
Wymagane dokumenty proszę składać w sekretariacie Ośrodka.
Wielkość czcionki
Kontrast
Skip to content