Warsztaty kosmetyczne

21 maja 2019

W dniu 20 maja w Centrum Aktywności Lokalnej odbyły się warsztaty kosmetyczne zorganizowane dla Klubu Seniora, które poprowadziła pani Katarzyna Borgosz z Atelier Kobiecości. Warsztaty obejmowały poznanie podstawowych technik makijażu, pielęgnacji twarzy oraz dłoni .

Podczas warsztatów zorganizowano losowanie nagród w postaci Voucherów na zabiegi kosmetyczne oraz zakup kosmetyków.

Asystent rodziny – zawód i misja

21 maja 2019

16.05.2019 r. odbyła się konferencja “Asystent rodziny – zawód i misja”. W spotkaniu uczestniczyło blisko 70 osób, w tym dyrektorzy i asystenci rodzin z 14 ośrodków pomocy społecznej z Dolnego Śląska.

Celem konferencji było zaprezentowanie Asystentury jako nowej metody pracy, nowej profesji, zawodu w systemie wspierania rodziny. Omówiono kompleksowe działanie polegające na towarzyszeniu z zachowaniem profesjonalnych relacji “w” rodzinie, “z” rodziną” i “dla” rodziny. Był czas na dyskusję i wymianę doświadczeń. W drugiej części spotkania odbyły się zajęcia warsztatowe podzielone na trzy panele dyskusyjne poprowadzone przez kierowników Centrum Pracy Socjalnej i Rodziny MOPS we Wrocławiu, Działu Pomocy Specjalistycznej MOPS w Świdnicy oraz Działu Wspierania Rodziny naszego Ośrodka.

Wszystkim uczestnikom konferencji dziękujemy za aktywny udział i liczymy na dalszą współpracę. Mamy nadzieję, iż wymiana doświadczeń i praca grupowa pozwoli na wypracowanie korzystnych w pracy z rodziną rozwiązań a także pozwoli na wypracowanie nowych metod pracy.

Lokalna współpraca – to się opłaca!

20 maja 2019

Od 8 do 9 maja 2019 roku, odbywały się warsztaty edukacyjno – informacyjne „ Lokalna współpraca – to się opłaca!” objęte honorowym patronatem Prezydenta Miasta Wałbrzycha dr Romana Szełemeja. Warsztaty odbywały się w sali konferencyjnej w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu i prowadzone były przez doświadczonych specjalistów Działu Profilaktyki w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Na spotkania zaproszenie zostali przedstawiciele tzw. „wielkiej piątki” czyli instytucji realizujących pośrednio i bezpośrednio zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie – pracownicy socjalni, policjanci, pedagodzy szkolni, przedstawiciele służby zdrowia i Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ale i asystenci rodziny, kuratorzy sądowi, strażnicy miejscy, pracownicy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej i pracownicy Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia.

Współpraca pomiędzy podmiotami pomocowymi, zwłaszcza w wymiarze lokalnym, jest niezmiernie ważna dla szybkości i jakości udzielanego wsparcia. Udział w spotkaniu „ Lokalna współpraca – to się opłaca!” ma na celu poszerzenie i nawiązanie współpracy pomiędzy uczestniczącymi w spotkaniu instytucjami oraz podniesienie kompetencji z zakresu procedury Niebieskiej Karty, procedury związanej z interwencyjnym zabezpieczeniem dziecka i pierwszego kontaktu z osobą doświadczającą przemocy.

Przed nami jeszcze dwa spotkania, które odbędą się 28 i 29 maja, od godz. 9:00 do godz. 15:00.

Wycieczka do Wrocławia zorganizowana dla Klubu Seniora “Wisienki”

15 maja 2019

W dniu 13 maja 2019r., odbyła się wycieczka do Wrocławia zorganizowana dla Klubu Seniora “Wisienki” działającego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wałbrzychu. Seniorzy mieli okazję podziwiać oryginalną  roślinność, niezwykłą aranżację przestrzeni oraz piękno kultury i sztuki japońskiej. Kolejnym etapem wycieczki było zwiedzanie Wrocławskiego ZOO oraz Afrykarium.

Ogłoszenie o naborze uczestników do projektu “Aktywny start”

13 maja 2019

Od 1.06.2019 r. do 30.09.2020 r. Gmina Wałbrzych – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu rozpoczyna Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 20104-2020 pod nazwą „Aktywny start”.
Całkowita wartość projektu wynosi 1 704 523,30 zł w tym: kwota dofinansowania wynosi 1 441 523,30 zł , wkład własny Gminy wynosi 263.000,00 zł.
Projekt skierowany będzie do osób bezrobotnych, osób nieaktywnych zawodowo, w tym osób niepełnosprawnych korzystających z pomocy społecznej, a przede wszystkim młodych kobiet posiadających dzieci i sprawujących nad nimi opiekę, mające problemy wychowawcze, dotknięte problemami opiekuńczymi, które nie mogą podjąć zatrudnienia ze względu na wielodzietność, będące w wieku aktywności zawodowej.
Uczestnicy biorący udział w projekcie w zależności od sytuacji i statusu, będą mogli wziąć udział w działaniach o charakterze społecznym, edukacyjnym, zawodowym wdrażane przez KIS, oraz zdrowotnym, tj. skorzystać m.in. z następujących instrumentów:

 • z zakresu aktywizacji społecznej:
  • warsztaty „Trening umiejętności i kompetencji społecznych”,
  • grupy samopomocowe,
  • szkoła wychowania w rodzinie – akademia świadomego rodzica,
  • projektant czasu – warsztaty efektywnego zarządzania czasem,
  • poradnictwo psychologiczne,
  • poradnictwo doradcy ds. osób niepełnosprawnych,
  • indywidualne konsultacje pedagogiczne,
  • praca socjalna,
 • z zakresu aktywizacji zawodowej wdrażane przez Klub Integracji Społecznej:
  • 5 miesięczny staż zawodowy,
  • warsztaty z doradcą zawodowym,
  • kursy i szkolenia umożliwiające podniesienie kompetencji, kwalifikacji zawodowych lub umiejętności pożądanych na rynku pracy,
 • z zakresu aktywizacji edukacyjnej:
  • wsparcie brokera edukacyjnego
 • z zakresu aktywizacji zdrowotnej:
  • zajęcia ruchowe usprawniające psychoruchowo osoby niepełnosprawne.

Udział w projekcie pozwoli jego uczestnikom nabyć nowych umiejętności kompetencji społecznych i zawodowych, a w rezultacie zwiększyć aktywność społeczną poprzez zminimalizowanie barier utrudniających aktywizację. Podniesie poziom motywacji do podejmowania wysiłku na rzecz własnego rozwoju oraz samodzielności i odpowiedzialności za podejmowane własnych decyzji i efektywności w działaniu.
Działania o charakterze zawodowym pozwolą uczestnikowi projektu nabyć nowych kwalifikacji, doświadczeń oraz umiejętności poruszania się na rynku pracy, poszerzyć horyzonty zawodowe, a także wzmocnić w drodze do zmiany swojej sytuacji życiowej. Efektem będzie podjęcie zatrudnienia i uniezależnienie się od korzystania ze świadczeń pomocy społecznej.
Wymagane dokumenty można składać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu przy ul. Kilińskiego 1.


Rekrutacja uczestników będzie prowadzona przez cały okres trwania projektu. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu z pracownikami socjalnymi lub Biurem projektu pok. 304 w MOPS.
W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 74 66 40 901
od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30 .
Serdecznie zapraszamy!

Aktywny-Start-Plakat

Warsztaty poradnictwo zawodowe

9 maja 2019

W dniach 25 kwietnia i 8 maja 2019 r. w siedzibie Centrum Aktywności Lokalnej odbyły się warsztaty z zakresu poradnictwa zawodowego prowadzone przez asystenta rodziny z Działu Wspierania Rodziny Miejskiego Ośrodka Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu. Przeprowadzone spotkanie miało charakter warsztatowy, zajęcia odbywały się w grupach, wykonano testy podnoszące samoświadomość uczestniczek.

Uczestnicy uczyli się jak prawidłowo napisać cv , jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej. Podnieśli posiadane umiejętności społeczne, uczyli się pracy w grupach. Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem, uczestnicy wykazywali się dużym zaangażowaniem.

Wielkość czcionki
Kontrast