DZIEŃ RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO

12 czerwca 2019

31.05.2019r.

obchodzono

w Amfiteatrze przy Galerii Victoria w Wałbrzychu

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego obchodzony jest w Wałbrzychu regularnie od 2013 r. Festyn rodzinny ma przede wszystkim zwrócić uwagę mieszkańców na losy opuszczonych i pokrzywdzonych dzieci, a także uhonorować pracę, jakiej codziennie podejmują się Rodzice Zastępczy. Dzięki ich zaangażowaniu możliwe jest zapewnienie dzieciom radosnego i bezpiecznego dzieciństwa.

Ty też możesz zostać rodziną zastępczą !

Dział Pieczy Zastępczej składa serdeczne podziękowania wszystkim sponsorom za okazane wsparcie w organizacji wspaniałej zabawy

Mój wymarzony Dzień Dziecka

12 czerwca 2019

W dniu 31.05.2019 r. Dział Wspierania Rodziny zorganizował zabawę dzieciom z okazji Dnia Dziecka. Maluchy miały okazję spotkać się z bohaterami swoich ulubionych bajek. W zabawie aktywnie uczestniczyli także rodzice zaproszonych dzieci. Dzieci aktywnie uczestniczyli w różnorodnych konkursach i potyczkach sportowych, za które otrzymali drobne upominki.

Sponsorom nagród:

  • Restauacji “Złota Stacja” , Restauracja “Da Grasso”,
  • Spółce Celowa Wałbrzyskie Centrum Sportowo- Rekreacyjne AQUA ZDRÓJ Spółka z o.o.
  • Cinema City Wałbrzych, Galeria Victoria,
  • Wałbrzyskiemu Ośrodkowi Kultury,
  • ExploraPark Park Nauki i Techniki,
  • Wałbrzyskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w imieniu dzieci

Serdecznie dziękujemy!!!

Oferta pracy – WYCHOWAWCA PODWÓRKOWY

30 maja 2019

½ etatu – wakacyjna z możliwością dalszego zatrudnienia

Wymagania – oczekiwania pracodawcy:

Wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą

Wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej.

Charakterystyka wykonywanej pracy:
Kierowanie i organizowanie pracy opiekuńczo-wychowawczej o charakterze animacyjnym w Placówce prowadzonej w formie pracy podwórkowej. Zapewnienie dzieciom optymalnych warunków do spędzenia czasu wolnego, organizacja czasu wolnego, zabaw, zajęć ruchowych, wycieczek oraz rozwój zainteresowań. Organizowanie zajęć okazjonalnych wynikających z potrzeb dzieci. Ochrona podopiecznych przed demoralizacją i uzależnieniem poprzez prowadzenie zajęć profilaktycznych. Pomoc w rozwiązywaniu różnego rodzaju trudności i problemów dzieci, zarówno szkolnych, socjalnych, rodzinnych jak i prawnych poprzez działania korekcyjne i naprawcze. Opracowywanie planów pracy i funkcjonowania Placówki w formie podwórkowej. Prowadzenie obowiązującej dokumentacji pracy. Sporządzanie sprawozdań dotyczących działalności świetlicy. Systematyczna współpraca z rodzicami, nauczycielami oraz innymi specjalistami w celu organizowania właściwej opieki i pomocy w rozwiązywaniu problemów. Tworzenie naturalnej sieci wsparcia poprzez angażowanie do współpracy najbliższego otoczenia. Godziny pracy dostosowane do potrzeb społeczności lokalnej i wychowawcy. Praca sezonowa na okres wakacji z możliwością dalszego zatrudnienia w większym wymiarze godzinowym.

Godziny pracy: 10.00 – 14.00

telefon. 746640860 lub 746640885

email: kadry@mops.walbrzych.pl

Oferta pracy – WYCHOWAWCA

30 maja 2019

WYCHOWAWCA  –  ¾ etatu

Dokumenty wymagane jakie powinien złożyć potencjalny kandydat: CV, list motywacyjny, świadectwa pracy.

Wymagania – oczekiwania pracodawcy:

Wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą

Wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej.

Charakterystyka wykonywanej pracy:

Kierowanie i organizowanie pracy opiekuńczo-wychowawczej w Świetlicy. Zapewnienie dzieciom optymalnych warunków do spędzenia czasu wolnego po lekcjach, organizacja czasu wolnego, zabaw, zajęć ruchowych, oraz rozwój zainteresowań. Pomoc w nauce oraz organizowanie zajęć stałych, okresowych, okazjonalnych wynikających z potrzeb dzieci. Rozpoznanie trudności i problemów wychowawczych dziecka oraz opracowywanie diagnozy dziecka. Ochrona podopiecznych przed demoralizacją i uzależnieniem poprzez prowadzenie zajęć profilaktycznych. Opracowywanie planów pracy i funkcjonowania Świetlicy. Prowadzenie obowiązującej dokumentacji pracy. Sporządzanie sprawozdań dotyczących działalności świetlicy. Systematyczna współpraca z rodzicami, nauczycielami oraz innymi specjalistami w celu organizowania właściwej opieki i pomocy w rozwiązywaniu problemów. Tworzenie naturalnej sieci wsparcia poprzez angażowanie do współpracy najbliższego otoczenia.

Godziny pracy: 13.00 – 19.00

telefon. 746640860 lub 746640885

email: kadry@mops.walbrzych.pl

Lokalna współpraca… spotkania na dzielnicach

30 maja 2019

28 i 29 maja 2019 roku odbyły się ostatnie warsztaty edukacyjno – informacyjne „Lokalna współpraca – to się opłaca!” objęte honorowym patronatem Prezydenta Miasta Wałbrzycha dr Romana Szełemeja. Warsztaty odbywały się w sali konferencyjnej w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu i prowadzone były przez doświadczonych specjalistów Działu Profilaktyki w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Na spotkania zaproszenie zostali przedstawiciele tzw. „wielkiej piątki” czyli instytucji realizujących pośrednio i bezpośrednio zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie – pracownicy socjalni, policjanci, pedagodzy szkolni, przedstawiciele służby zdrowia i Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ale i asystenci rodziny, kuratorzy sądowi, strażnicy miejscy, pracownicy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej i pracownicy Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia.

Współpraca pomiędzy podmiotami pomocowymi, zwłaszcza w wymiarze lokalnym, jest niezmiernie ważna dla szybkości i jakości udzielanego wsparcia. Udział w spotkaniu „Lokalna współpraca – to się opłaca!” ma na celu poszerzenie i nawiązanie współpracy pomiędzy uczestniczącymi w spotkaniu instytucjami oraz podniesienie kompetencji z zakresu procedury Niebieskiej Karty, procedury związanej z interwencyjnym zabezpieczeniem dziecka i pierwszego kontaktu z osobą doświadczającą przemocy.

Warsztaty były preludium do rozpoczynających się w czerwcu spotkaniach na dzielnicach, podczas których będziemy wypracowywać procedury, cele i zdania, które ułatwią współpracę poszczególnym instytucjom na poziomie lokalnym oraz pozwolą na realizację wspólnych działań na rzecz mieszkańców Wałbrzycha w zakresie przeciwdziałania problemom społecznym (m. in przemocy i uzależnieniom).

“Czy nas tam mogło zabraknąć?” Szukamy rodzin wspierających

29 maja 2019

W dniu 25.05.2019 r. asystenci rodzin z Działu Wspierania Rodziny wraz z pracownikami Działu Pieczy Zastępczej oraz pracownikami Działu Profilaktyki uczestniczyli w Dniach Wałbrzycha. Asystenci rodzin rozdawali ulotki zachęcające mieszkańców Wałbrzycha do pozostania rodziną wspierającą.

Profilaktyka podczas Dni Wałbrzycha

27 maja 2019

25 maja 2019 roku, podczas Dni Wałbrzycha odbywających się na terenie Centrum Nauki i Sztuki – Stara Kopalnia, pracownicy Działu Profilaktyki realizowali działania profilaktyczne kierowane do dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Odbywały się konsultacje indywidualne, krótkie pogadanki edukacyjne, szybkie konkursy w temacie uzależnień i przemocy, za które można było otrzymać nagrodę. Nie zabrakło informacji z zakresu dopalaczy, cyberprzemocy, czy kampanii przeciw pijanym kierowcom. Głównym zadaniem specjalistów działu jest informowanie i edukowanie mieszkańców Wałbrzycha w zakresie profilaktyki uniwersalnej o szkodliwości substancji psychoaktywnych oraz o przemocy, a imprezy plenerowe, festyny, pikniki są dobrym miejscem, aby oprócz zabawy, przemycić nieco edukacji i promocji zdrowego stylu życia.

Wielkość czcionki
Kontrast