Świadczenie wychowawcze 500+ dla wszystkich dzieci

27 maja 2019

Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało wszystkim dzieciom do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

Ponadto prawo do świadczenia wychowawczego nie będzie już uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica, w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko.

Kiedy i gdzie złożyć wniosek o 500 plus?

Wnioski o przyznanie świadczenia na nowych zasadach będzie można składać:

  1. od 1 lipca 2019 roku online (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS) samodzielnie i bez kolejki,
  2. Od 1 sierpnia 2019 roku wnioski będzie można składać drogą tradycyjną (papierową) w:
  • Dziale Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu, ul. Limanowskiego 9
  • Biurze Obsługi Klienta Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu, ul. Kilińskiego 1

Uwaga !!!

Wnioski o 500+ są rozpatrywane wg kolejności złożenia. Oznacza to, iż złożenie wniosku w formie elektronicznej w miesiącu lipcu 2019 r. przyśpieszy rozpatrzenie wniosku i wypłatę należnych świadczeń.

Kiedy zostaną wypłacone pierwsze pieniądze na nowych zasadach?

Wszystko zależy od miesiąca, w którym zostanie złożony wniosek.

  • Złożenie wniosku w okresie lipiec – sierpień 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 października 2019 r.
  • Złożenie wniosku we wrześniu 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 30 listopada 2019 r.
  • Złożenie wniosku w październiku 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od października, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 r.
  • Złożenie wniosku w listopadzie 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od listopada, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 stycznia 2020  r.
  • Złożenie wniosku w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od miesiąca złożenia wniosku, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 29 lutego 2020 r.

Ważne!

Osoby, które mają obecnie ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na drugie i kolejne dzieci, od 1 lipca 2019 r. winny złożyć jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci. W związku z tym, osoby te będą miały ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko od 1 lipca 2019 r., natomiast na pozostałe dzieci od 1 października 2019 r.

Nie będzie wydawanych decyzji w formie papierowej. Wnioskujący otrzymywać będzie automatycznie generowaną i przesyłaną na adres poczty elektronicznej informację o przyznaniu świadczenia lub w przypadku braku poczty elektronicznej informację będzie mógł odebrać osobiście. Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego nie wstrzymuje wypłaty tego świadczenia.

Świadczenie na nowo narodzone dziecko

Na nowo narodzone dziecko nie będzie trzeba się spieszyć ze składaniem wniosku. Rodzice będą mieli trzy miesiąca od dnia urodzenia dziecka na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze, aby zostało ono wypłacone z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka.

Czy świadczenie będzie wypłacane w przypadku śmierci jednego z rodziców?

W przypadku śmierci jednego z rodziców, któremu świadczenie zostało wcześniej przyznane lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku, wprowadzona zostaje ciągłość świadczenia wychowawczego. Oznacza to, że rodzic, który został z dzieckiem, nie traci automatycznie prawa do przyznanego świadczenia na dziecko. Aby zachować ciągłość świadczenia  rodzic, który został z dzieckiem, musi złożyć wniosek w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci drugiego rodzica.

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Dział Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu, ul. Limanowskiego 9, tel.:

74 66 55 362, 74 66 55 330, 74 66 55 370, 74 66 55 366, 74 66 55 364, 74 66 55 369, 74 66 55 345, 74 66 55 368, 74 66 55 334, 74 66 55 361.

Zakończenie warsztatów dla rodziców

24 maja 2019

W dniu 24.05.2019 r. w siedzibie Centrum Aktywności Lokalnej w Wałbrzychu odbyło się uroczyste zakończenie „Warsztatów dla rodziców”. Okolicznościowe dyplomy wręczane zostały uczestnikom zajęć przez panią Marzenę Kamińską, kierownika Działu Wspierania Rodziny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu.

Celem warsztatów organizowanych w okresie od 13.02.2019 r. do 17.05.2019 r. było podniesienie umiejętności wychowawczych rodziców, którzy są objęci wsparciem asystentów rodziny. Zajęcia prowadzone były przez pedagoga oraz asystentów rodziny z Działu Wspierania Rodziny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu nowatorską metodą angażującą uczestników w proces edukacyjny. Zajęcia cieszyły się dużą popularnością wśród rodziców, pomiędzy uczestnikami nawiązały się trwałe relacje, czego potwierdzeniem jest zawiązanie grupy samopomocowej.

Cykl zajęć „Warsztaty dla Rodziców”

24 maja 2019

W okresie od lutego do maja 2019 r. po raz kolejny odbywały się „Warsztaty dla Rodziców”. Spotkania prowadzone były przez pedagoga oraz asystentów rodziny z Działu Wspierania Rodziny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu. Nowatorskim rozwiązaniem było umożliwienie współprowadzenia zajęć osobom, które ukończyły pierwszą edycję warsztatów.

Celem warsztatów było podniesienie umiejętności wychowawczych rodziców, którzy są objęci wsparciem asystentów rodziny. Zajęcia prowadzone były nowatorską metodą warsztatową, angażującą uczestników w proces edukacyjny. Podczas warsztatów uczestnicy pracowali metodą „burzy mózgów”, pracy w małych grupach, dyskusji, wcielali się w role rodziców i dzieci oraz brali udział w ćwiczeniach i zabawach dydaktycznych. Pomiędzy uczestnikami nawiązały się trwałe relacje, czego potwierdzeniem jest zawiązanie grupy samopomocowej.

Cykl warsztatowy obejmował dziesięć dwugodzinnych spotkań odbywających się raz w tygodniu. Tematyka spotkań: wyznaczanie granic w procesie wychowania; konstruktywne wyrażanie uczuć i emocji; sposoby zachęcania dzieci do współpracy i samodzielności; ponoszenie przez dzieci naturalnych konsekwencji zachowań sprzecznych z zasadami obowiązującymi w rodzinie; sposoby konstruktywnego rozwiązywania problemów i konfliktów w rodzinie, umiejętne stosowanie pochwał.

Zajęcia cieszyły się dużą popularnością wśród rodziców, którzy angażowali się w prowadzone zajęcia. Wielu uczestników Warsztatów dla Rodziców deklarowało zmianę w podejściu do wychowania dzieci.

Warsztaty kosmetyczne

21 maja 2019

W dniu 20 maja w Centrum Aktywności Lokalnej odbyły się warsztaty kosmetyczne zorganizowane dla Klubu Seniora, które poprowadziła pani Katarzyna Borgosz z Atelier Kobiecości. Warsztaty obejmowały poznanie podstawowych technik makijażu, pielęgnacji twarzy oraz dłoni .

Podczas warsztatów zorganizowano losowanie nagród w postaci Voucherów na zabiegi kosmetyczne oraz zakup kosmetyków.

Asystent rodziny – zawód i misja

21 maja 2019

16.05.2019 r. odbyła się konferencja “Asystent rodziny – zawód i misja”. W spotkaniu uczestniczyło blisko 70 osób, w tym dyrektorzy i asystenci rodzin z 14 ośrodków pomocy społecznej z Dolnego Śląska.

Celem konferencji było zaprezentowanie Asystentury jako nowej metody pracy, nowej profesji, zawodu w systemie wspierania rodziny. Omówiono kompleksowe działanie polegające na towarzyszeniu z zachowaniem profesjonalnych relacji “w” rodzinie, “z” rodziną” i “dla” rodziny. Był czas na dyskusję i wymianę doświadczeń. W drugiej części spotkania odbyły się zajęcia warsztatowe podzielone na trzy panele dyskusyjne poprowadzone przez kierowników Centrum Pracy Socjalnej i Rodziny MOPS we Wrocławiu, Działu Pomocy Specjalistycznej MOPS w Świdnicy oraz Działu Wspierania Rodziny naszego Ośrodka.

Wszystkim uczestnikom konferencji dziękujemy za aktywny udział i liczymy na dalszą współpracę. Mamy nadzieję, iż wymiana doświadczeń i praca grupowa pozwoli na wypracowanie korzystnych w pracy z rodziną rozwiązań a także pozwoli na wypracowanie nowych metod pracy.

Lokalna współpraca – to się opłaca!

20 maja 2019

Od 8 do 9 maja 2019 roku, odbywały się warsztaty edukacyjno – informacyjne „ Lokalna współpraca – to się opłaca!” objęte honorowym patronatem Prezydenta Miasta Wałbrzycha dr Romana Szełemeja. Warsztaty odbywały się w sali konferencyjnej w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu i prowadzone były przez doświadczonych specjalistów Działu Profilaktyki w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Na spotkania zaproszenie zostali przedstawiciele tzw. „wielkiej piątki” czyli instytucji realizujących pośrednio i bezpośrednio zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie – pracownicy socjalni, policjanci, pedagodzy szkolni, przedstawiciele służby zdrowia i Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ale i asystenci rodziny, kuratorzy sądowi, strażnicy miejscy, pracownicy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej i pracownicy Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia.

Współpraca pomiędzy podmiotami pomocowymi, zwłaszcza w wymiarze lokalnym, jest niezmiernie ważna dla szybkości i jakości udzielanego wsparcia. Udział w spotkaniu „ Lokalna współpraca – to się opłaca!” ma na celu poszerzenie i nawiązanie współpracy pomiędzy uczestniczącymi w spotkaniu instytucjami oraz podniesienie kompetencji z zakresu procedury Niebieskiej Karty, procedury związanej z interwencyjnym zabezpieczeniem dziecka i pierwszego kontaktu z osobą doświadczającą przemocy.

Przed nami jeszcze dwa spotkania, które odbędą się 28 i 29 maja, od godz. 9:00 do godz. 15:00.

Wycieczka do Wrocławia zorganizowana dla Klubu Seniora “Wisienki”

15 maja 2019

W dniu 13 maja 2019r., odbyła się wycieczka do Wrocławia zorganizowana dla Klubu Seniora “Wisienki” działającego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wałbrzychu. Seniorzy mieli okazję podziwiać oryginalną  roślinność, niezwykłą aranżację przestrzeni oraz piękno kultury i sztuki japońskiej. Kolejnym etapem wycieczki było zwiedzanie Wrocławskiego ZOO oraz Afrykarium.

Wielkość czcionki
Kontrast