“Akcja kredka” – Podziękowania dla AMAZON

9 września 2019

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu składa serdeczne podziękowania pracownikom firmy AMAZON za przekazanie kilkudziesięciu wyprawek szkolnych dla naszych najmłodszych podopiecznych. Zorganizowana przez nich “Akcja kredka”, ma na celu uszczęśliwienie dzieci rozpoczynających z początkiem września nową przygodę szkolną.

Piknik Ekologiczny w ramach kampanii „Widzę, Słyszę, Reaguję”

30 sierpnia 2019

29.08.2019 r., na terenie Centrum Integracji Rodziny odbył się Piknik Ekologiczny w ramach kampanii „Widzę, Słyszę, Reaguję”.

W pikniku wzięły udział dzieci uczęszczające na Świetlice Środowiskowe oraz podopieczni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. W wydarzenie zaangażowane było Centrum Wsparcia Socjalnego, Dział Wspierania Rodziny, pracownicy socjalni IV Zespołu Pracy Socjalnej oraz Stowarzyszenie „Radość Życia”. Podczas inicjatywy odbyły się warsztaty ekologiczne prowadzone przez wrocławską Spółdzielnię Socjalną „Zakwas”, które były podzielone na część edukacyjną i warsztatową- praktyczną. W trakcie zajęć odbył się pokaz maszyn wykorzystywanych w procesie recyklingu. Ponadto pracownicy Działu Profilaktyki wraz z pracownikami Zespołu Pracy Socjalnej nr IV przygotowali, gry i konkursy profilaktyczne oraz malowali dzieciom buzie. Celem wydarzenia było wzmocnienie zachowań nacechowanych troską o naturę i środowisko. Spotkanie i aktywny udział w zajęciach pozwoliły uwrażliwić młodych ludzi na to, co nas otacza oraz poszerzyć zakres wiedzy w zakresie przeciwdziałania przemocy rówieśniczej oraz promocji zdrowych i bezpiecznych sposobów spędzania wolnego czasu.

Serdeczne podziękowania dla Radnego Miejskiego, Pana Jacka Szwajgiera za osobiste zaangażowanie w organizację pikniku oraz dla Wałbrzyskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji za dostarczenie kurtyny wodnej i innych produktów, które urozmaiciły i uatrakcyjniły ekologiczny piknik.

Ogłoszenie o stałym naborze kandydatów na opiekuna prawnego dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych i kuratorów dla osób częściowo ubezwłasnowolnionych

28 sierpnia 2019

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu ogłasza stały nabór kandydatów do bazy opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych i kuratorów dla osób częściowo ubezwłasnowolnionych.

Niniejsze ogłoszenie ma charakter otwarty i nie zostaje określony termin zakończenia naboru co oznacza, że w każdej chwili można składać stosowne dokumenty w celu zapisania się do bazy opiekunów prawnych osób całkowicie ubezwłasnowolnionych i kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych.

Opiekunem lub kuratorem może zostać osoba:

  • posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
  • niepozbawiona praw publicznych,
  • niepozbawiona władzy rodzicielskiej,
  • dająca gwarancję prawidłowego wykonywania obowiązków opiekuna lub kuratora.

Sąd opiekuńczy może przyznać opiekunowi bądź kuratorowi za sprawowanie opieki na jego żądanie, wynagrodzenie okresowe albo wynagrodzenie jednorazowe w dniu ustania opieki lub zwolnienia go od niej, jeżeli uzna, że wkład pracy opiekuna jest znaczny. Wynagrodzenie jest pokrywane z dochodów lub majątku osoby, dla której opiekun lub kurator jest ustanowiony. Jeśli osoba ta nie ma odpowiednich dochodów lub majątku, wynagrodzenie pokrywane jest ze środków publicznych i wypłacane przez ośrodek pomocy społecznej. Wysokość wynagrodzenia w stosunku miesięcznym, nie może przekroczyć 1/10 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres poprzedzający dzień przyznania wynagrodzenia.

Wymagane dokumenty:

  1. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji opiekuna prawnego.
  2. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.
  3. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw obywatelskich.
  4. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetworzenie danych osobowych do celów rekrutacji.

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o przesłanie swojej aplikacji oraz ww. oświadczenia w kopercie opatrzonej dopiskiem „Kandydat na opiekuna prawnego/kuratora” na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Jana Kilińskiego 1, 58-300 Wałbrzych lub złożenie osobiście w sekretariacie Ośrodka.

Ognisko profilaktyczne w ramach kampanii „Widzę, Słyszę, Reaguję”

25 sierpnia 2019

22 i 23 sierpnia odbyły się dwa ogniska profilaktyczne, w ramach kampanii „Widzę, Słyszę, Reaguję”, połączone z zajęciami ekologiczno- przyrodniczymi prowadzonymi przez przedstawiciela Dolnośląskich Parków Krajobrazowych oraz pracowników Działu Profilaktyki. W wycieczce wzięły udział dzieci uczęszczające do Świetlic Środowiskowych. Program wycieczki obejmował terenowe zajęcia edukacyjne zakończone ogniskiem w Dolinie Różaneczników w Książańskim Parku Krajobrazowym. Podczas inicjatywy uczestnicy zapoznali się z nową ścieżką edukacyjną, zdobyli wiedzę dotyczącą przyrody, ekologii, oraz zagadnień związanych z przemocą oraz rozwiązywaniem konfliktów rówieśniczych.

22 sierpnia 2019

Działania ekologiczne w CWS

22 sierpnia 2019

20.08.2019 r. na terenie Centrum Wsparcia Socjalnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, przy ul. Ogrodowej 2a, odbyły się działania, w ramach kampanii „Widzę, Słyszę, Reaguję”, mające na celu zadbanie o teren zielony. W pracach ogrodowych wzięły udział osoby będące pod opieką Centrum Wsparcia Socjalnego, dzieci uczęszczające na Świetlice Środowiskowe, pracownicy Centrum Wsparcia Socjalnego oraz Działu Profilaktyki. W wyznaczonych miejscach nasadzono około 150 krzewów. Podczas działań odbyły się pogadanki profilaktyczne w których wzięły udział dzieci oraz mieszkańcy Ośrodka. Inicjatywa miała na celu integracje osób, poszerzenie świadomości dotyczącej dbania o otoczenie oraz zachęcenie do aktywnej formy spędzania wolnego czasu.

Wielkość czcionki
Kontrast
Skip to content