Dodatek Energetyczny

ZASADY PRZYZNAWANIA

w sprawie wysokości zryczałtowanego dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2022 r.

Aby otrzymać dodatek energetyczny należy:

  • posiadać ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego;
  • złożyć wniosek o dodatek energetyczny z załączoną umową kompleksową lub umową sprzedaży energii elektrycznej, której stroną jest osoba pobierająca dodatek mieszkaniowy;
  • zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Zgodnie z ustawą odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 966), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej (art. 3 pkt 13c).

Wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego od 1 maja 2021 r. wynosi:

  1. dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną: 12,09 zł/miesiąc;
  2. dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób: 16,79 zł/miesiąc;
  3. dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób: 20,15 zł/miesiąc.

Należy pamiętać, że w toku postępowania administracyjnego Miejski Ośrodek Pomocy społecznej w Wałbrzychu może wymagać dostarczenia także innych dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do rozpatrzenia sprawy.

Na potrzeby prowadzonego postępowania Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu potwierdza za zgodność z oryginałem kopię otrzymanych dokumentów (należy jednak podczas składania wniosku okazać pracownikowi oryginał dokumentu)

Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego (pdf)

Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego (doc)

Skip to content