Nasze projekty

„Dziś bierni jutro aktywni”.

(01.06.2009 r. – 30.11.2009 r.)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu realizuje w 2009 roku projekt pn. „Dziś bierni jutro aktywni” w ramach konkursu ogłoszonego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej po nazwą „Klub Integracji Społecznej animatorem lokalnej przedsiębiorczości społecznej”. Do udziału w projekcie zaproszone zostały osoby z grupy defaworyzowanej, będące w trudnym położeniu na rynku pracy i zagrożone wykluczeniem społecznym. W projekcie uczestniczyć będzie 20 osobowa grupa kobiet i mężczyzn – korzystających ze wsparcia i pomocy finansowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

„Partnerska Rodzina – program wsparcia dla rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym”.

(01.03.2009 r. – 28.02.2011 r.)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu w partnerstwie z Fundacją „Merkury” realizuje projekt konkursowy pn. „Partnerska rodzina – program wsparcia dla rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym”. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

„Ja i mój wybór” program przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży

(14.07.2008 r. – 31.12.2008 r.)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu realizuje w 2008 roku projekt pn. „Ja i mój wybór” – program przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży. Adresowany był do dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych w wieku od 7 do 15 lat oraz ich rodziców.

„Od bierności do aktywności – projekt systemowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu”.

(10.07.2008 r. – 31.12.2008 r.)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu rozpoczął od 10 lipca 2008 r. realizację projektu pn. „Od bierności do aktywności – projekt systemowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu”. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

„Popraw swój świat” program przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu młodzieży polsko-czeskiego pogranicza.

(2008 r. – 2011 r.)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu wraz z partnerem czeskim – Urzędem Miejskim w Novym Meste Nad Metuji przygotował projekt pn. „Popraw swój świat” program przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu młodzieży polsko-czeskiego pogranicza.

„Poznaj swój świat – program profilaktyki niedostosowania społecznego”.

(01.07.2007 r. – 31.12.2007 r.)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu zrealizował w 2007 roku projekt pn. „Poznaj swój świat – program profilaktyki niedostosowania społecznego”. Adresowany był do dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych w wieku od 7 do 15 lat oraz ich rodziców z rodzin problemowych, niewydolnych wychowawczo, w dużym stopniu niedostosowanych społecznie, dotkniętych uzależnieniami i przemocą domową.

Program wsparcia dla młodzieży przy współudziale wolontariuszy
“Wybieram swoją przyszłość”

(02.01.2007 r. – 30.10.2007 r.)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu był liderem Projektu pn. Program wsparcia dla młodzieży przy współudziale wolontariuszy “Wybieram swoją przyszłość” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany był w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006, na terenie Wałbrzycha, w partnerstwie z Gminą Wałbrzych oraz Stowarzyszeniem “TRATWA” w okresie od 2 stycznia 2007 r. do 30 listopada 2007 r. z przerwą wakacyjną w lipcu i sierpniu, jego beneficjentami byli uczniowie z dwóch wałbrzyskich gimnazjów oraz wolontariusze z tych samych szkół.

Program wsparcia dla młodzieży przy współudziale wolontariuszy
“Szansa dla młodzieży”

(01.09.2005 r. – 30.06.2006 r.)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu był realizatorem Projektu pn. Program wsparcia dla młodzieży przy współudziale wolontariuszy “Szansa dla młodzieży” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt był realizowanym w okresie od 1 września 2005 r. do 30 czerwca 2006 r. partnerami byli: Gmina Wałbrzych i Stowarzyszenie “Tratwa”. Całkowity koszt Projektu wyniósł ok. 89 tys. zł., z tego 79,2 {42b14eb5a61e6ea432e54f531a49238db0ec572495563d59a3d28bad34d59cdf} to środki unijne. Projekt ukończyło 26 uczniów wałbrzyskich gimnazjów.

Skip to content