OGŁOSZENIE O PRACĘ – PRACOWNIK SOCJALNY

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu ul. Kilińskiego 1 poszukuje pracowników na stanowisko pracownik socjalny

Warunki zatrudnienia

  • umowa o pracę na okres próbny

  • wynagrodzenie brutto

    zasadnicze 3.450zł + wysługa lat + dodatek dla pracownika socjalnego z tytułu pracy

    w terenie 400,00zł

Wymagania – oczekiwania pracodawcy

1. Wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, socjologia,politologia, psychologia rozpoczęte przed 1.05.2004 roku i ukończone do 2006 roku .

2.studia wyższe ukończone do 31.12.2013 roku o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie,

3. studia wyższe ukończone na kierunku praca socjalna ,

4. dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,

Doświadczenie zawodowe mile widziane

Charakterystyka wykonywanej pracy

1. Rozpoznanie i ustalenie potrzeb w zakresie pomocy społecznej wśród osób bezrobotnych, w wieku poprodukcyjnym, rodzin wielodzietnych, niepełnych, kobiet w ciąży, osób niepełnosprawnych, osób dotkniętych klęską żywiołową i zdarzeniem losowym, bezdomnych,

2. Przygotowywanie rzetelnych, dokładnych i sumiennych wniosków wraz z wymaganą dokumentacją dotyczących realizacji świadczeń pieniężnych i rzeczowych,

3. Dokładne i rzetelne wprowadzanie zebranych danych do programu komputerowego,

4. Prowadzenie pracy socjalnej w środowisku, skierowanej na pomoc osobom i rodzinom w wzmacnianiu lub odzyskaniu zdolności do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie,

5. Aktywizacja środowiska lokalnego wokół problematyki pomocy społecznej, współpraca i współdziałanie

z organizacjami pozarządowymi, fundacjami, stowarzyszeniami,

6. Współpraca z placówkami pomocy społecznej i innymi instytucjami w rozeznaniu potrzeb środowiska oraz realizacji świadczeń i pracy socjalnej,

7. Dokładne i rzetelne wypełnianie druków dot. składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne,

8. Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w celu ustalenia sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej osób i rodzin, o których mowa w art. 103 ustawy o pomocy społecznej, skierowania dziecka do placówki opiekuńczo-wychowawczej, osoby kierowanej do ośrodka wsparcia, dla potrzeb sądu- wydania opinii w celu ustanowienia rodziny zastępczej w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie ustanowienia rodziny zastępczej, objęcia pomocą usługową, skierowania do dps, dla potrzeb przyznania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej,

9. Kierowanie osób bezdomnych do specjalistów prowadzących indywidualny program wychodzenia

z bezdomności, motywowanie i wspieranie w procesie wychodzenia z bezdomności.

10. Właściwe, dokładne i rzetelne prowadzenie dokumentacji osób korzystających ze świadczeń Ośrodka,

11. Zachowanie tajemnicy służbowej, nieudostępnianie informacji o osobach i rodzinach uzyskanych

w trakcie wykonywania czynności służbowych,

12. Przestrzeganie przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych.

13. Kierowanie się w pracy zasadą dobra osób i rodzin, poszanowania ich godności osobistej.

14. Udzielanie osobom i rodzinom pełnej informacji o przysługujących im świadczeniach i dostępnych formach pomocy,

15. Przygotowywanie pism i odpowiedzi na skargi i wnioski

16. Opracowywanie sprawozdań i analizy z działalności oraz wniosków dotyczących problemów pracy socjalnej i przedkładanie ich przełożonemu.

Jeśli spełniasz wymagania prosimy o przesłanie CV

Prosimy o dopisanie klauzuli

Wyrażam zgodę na przetworzenie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbednych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych ( Dz.U. 2019.1781 tj. z późniejszymi zmianami)

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Ośrodka, pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@mops.walbrzych.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres Ośrodka z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko pracownika socjalnego ”

telefon do kontaktu: 74 6640885 lub 74 6640810

Skip to content