Wałbrzyska Karta Rodziny Zastępczej

Wałbrzyska Karta Rodziny Zastępczej

 

Celem programu Wałbrzyska Karta Rodziny Zastępczej jest wspieranie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka w ramach zintegrowanego systemu preferencji w celu promowania pieczy zastępczej. Prawo do korzystania z karty przysługuje niezależnie od dochodu rodziny i niezależnie od liczby dzieci i wychowanków przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej.

Uprawnionymi do korzystania z Wałbrzyskiej Karty Rodziny Zastępczej są członkowie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka objęci wsparciem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu. Prawo do posiadania Wałbrzyskiej Karty Rodziny Zastępczej przysługuje:

  • osobie lub osobom pełniącym funkcję rodziny zastępczej,
  • osobie lub osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka,
  • dziecku przebywającemu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka,
  • osobie pozostającej w rodzinie zastępczej po ukończeniu 18 roku życia, ale nie dłużej niż do osiągnięcia 25 roku życia, pod warunkiem kontynuowania nauki w myśl art. 37 ust. 2 pkt 1-4 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
  • dziecku biologicznemu osoby pełniącej funkcję rodziny zastępczej lub osoby prowadzącej rodzinny domu dziecka.

Wniosek o przyznanie Wałbrzyskiej Karty Rodziny Zastępczej można składać w Biurze Obsługi Klienta, pok. nr 2 (parter).

Informacje pod nr telefonu: 74 66 40 881

Wzory dokumentów do pobrania:
1. Wniosek o wydanie Wałbrzyskiej Karty Rodziny Zastępczej (ODT)

Akty prawne:
1. Zarządzenie Prezydenta Miasta Wałbrzycha (PDF)
2. Uchwała w sprawie przyjęcia Programu Wałbrzyska Karta Rodziny Zastępczej (PDF)

Wałbrzyska Karta Rodziny Zastępczej, Imię, Nazwisko, Numer karty: 0001, Maksymalna liczba osób: 7, Data ważności, logo Wałbrzych, logo MOPS Wałbrzych.
Skip to content