Powrót do aktywności

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu społecznego

„Powrót do aktywności”.
(01.10.2012 r. – 31.03.2015 r.)

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Okres realizacji projektu: 01.10.2012 r. – 31.03.2015 r.

Realizatorem projektu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu działający w imieniu Gminy Wałbrzych.

Uczestnicy: 30 osób (22 kobiety i 8 mężczyzn) zagrożonych wykluczeniem społecznym w wieku aktywności zawodowej z terenu Wałbrzycha o niskim poziomie wykształcenia (podstawowym, gimnazjalnym, zawodowym), korzystających ze świadczeń MOPS, objętych kontraktami socjalnymi. Wśród 30 uczestników 12 osób będzie w wieku 50-64 lat.

Cel główny projektu: Kompleksowa aktywizacja 30 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w wieku aktywności zawodowej z terenu Wałbrzycha oraz podjęcie zatrudnienia przez co najmniej 20{42b14eb5a61e6ea432e54f531a49238db0ec572495563d59a3d28bad34d59cdf} (6 os.) do 31.03.2015 r. w ramach wsparcia Klubu Integracji Społecznej.

    Działania w ramach projektu:

 1. Identyfikacja potrzeb zawodowych w ramach rekrutacji uczestników do projektu.
  Analiza predyspozycji zawodowych uczestników projektu będzie prowadzona przez doradcę zawodowego w okresie od 01.10.2012 r. do 30.11.2012 r.
 2. Szkolenie z zakresu umiejętności społecznych (01.12.2012 r. – 28.02.2013 r.)
  Zajęcia w ramach treningu podzielone będą na cztery moduły tematyczne

  • Moduł I – „Skuteczna komunikacja”: integracyjne weekendowe zajęcia wyjazdowe (koszty zakwaterowania, wyżywienia, dojazdu oraz ubezpieczenia trenera poniesie Zamawiający), łącznie 16 godzin zajęć (2 dni x 8 h).
   Program Modułu I:

   • zrozumienie swoich relacji z grupą,
   • doskonalenie zachowań w trudnych i konfliktowych sytuacjach z ludźmi,
   • nauka budowania dobrego kontaktu i porozumienia z innymi.
  • Moduł II – „Wyznaczenie celów życiowych”, łącznie 24 godziny zajęć (4 dni x 6h)
   Program Modułu II:

   • rozwijanie kompetencji interpersonalnych i samopoznawczych,
   • zwiększenie skuteczności osobistej w odnoszeniu sukcesów.
  • Moduł III – „Zarządzanie własnym potencjałem”, łącznie 24 godziny zajęć (4 dni x 6h)
   Program Modułu III:

   • doskonalenie koncepcji swojego JA i wiary we własne możliwości w aspekcie interpersonalnym,
   • rozwijanie własnych zasobów inteligencji emocjonalnej.
  • Moduł IV – „Sztuka rozwiązywania konfliktów”, łącznie 24 godziny zajęć (4 dni x 6h)
   Program Modułu IV:

   • rodzaje, przyczyny i konsekwencje konfliktów,
   • sposoby rozwiązywania konfliktów.
 3. Szkolenie z zakresu umiejętności asertywnych (01.03.2013 r.- 31.05.2013 r.)
  Zajęcia w ramach treningu podzielone będą na cztery moduły tematyczne

  • Moduł I – „Asertywność: definicja i znaczenie”: łącznie 24 godziny zajęć (4 dni x 6h)
   Program Modułu I:

   • osobowość a asertywność – cechy człowieka asertywnego,
   • inteligencja społeczna i emocjonalna a asertywność.
  • Moduł II – „Diagnozowanie i kształtowanie asertywności”, łącznie 24 godziny zajęć (4 dni x 6h)
   Program Modułu II:

   • czy jestem asertywny?
   • zachowania asertywne, agresywne i uległe,
   • asertywna postawa, model zachowań asertywnych.
  • Moduł III – „Zachowania asertywne”, łącznie 24 godziny zajęć (4 dni x 6h)
   Program Modułu III:

   • asertywna komunikacja,
   • asertywne wyrażanie opinii.
  • Moduł IV – „Asertywność a stres”, łącznie 24 godziny zajęć (4 dni x 6h)
   Program Modułu IV:

   • czym jest stres?
   • strategie radzenia sobie ze stresem,
   • następstwa stresu.
 4. Grupa motywacyjna – trening zachowań abstynenckich (01.06.2013 r.- 31.07.2013 r.)
  Program zajęć:

  • alkoholizm – choroba,
  • mity i objawy choroby alkoholowej,
  • „moje picie”,
  • jak skutecznie odmawiać?,
  • nauka relaksacji,
  • poczucie winy,
  • zapobieganie nawrotom.

  Liczba godzin szkolenia: 84 godziny zegarowe (14 dni x 6h).

 5. Zajęcia podnoszące kompetencje obsługi komputera – kurs podstawowy dla początkujących (01.08.2013 r.- 31.10.2013 r.)
  Program zajęć:

  • podstawy obsługi komputera,
  • pisanie wzorów pism urzędowych,
  • tworzenie dokumentów tekstowych i arkuszy kalkulacyjnych,
  • nabycie umiejętności posługiwania się Internetem.

  Liczba godzin szkolenia: 96 godziny zegarowe (16 dni x 6h).

 6. Szkolenia zawodowe(01.11.2013 r.- 28.02.2014 r.)
  I Kurs: Pracownik ochrony fizycznej bez licencji.Ilość: 192 h x 10 osóbII Kurs: Pomocniczy robotnik przy konserwacji terenów zielonych

  Ilość: 168 h x 10 osób

  III Kurs: Robotnik gospodarczy

  Ilość: 186 h x 10 osób

 7. Doradztwo zawodowe (01.03.2014 r. – 31.08.2014 r.)
  Program zajęć:

  • nauka autoprezentacji,
  • przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej,
  • przygotowanie dokumentów aplikacyjnych,
  • poznanie technik rekrutacji.

  Liczba godzin szkolenia: 180 godziny zegarowe. Doradca będzie prowadził dyżury ok. 30 h miesięcznie

 8. Grupa Rozwoju Osobistego (01.09.2014 r.- 28.02.2015 r.)Celem działalności grupy będzie wsparcie psychoedukacyjne uczestników, ukierunkowane na wprowadzenie konstruktywnych zmian w ich funkcjonowaniu społecznym w ramach działalności Klubu Integracji Społecznej. Zajęcia będą prowadzone przez specjalistów Centrum Integracji Rodziny: psychologów, pedagogów, terapeutów oraz przedstawicieli różnych służb i instytucji.Liczba godzin szkolenia: 144 godziny zegarowe.

    Rezultaty wynikające z realizacji projektu „Powrót do aktywności”:

 • zwiększenie umiejętności do aktywnego poszukiwania pracy, samooceny i dążenia do realizacji zawodowej,
 • zwiększenie asertywności oraz umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych na rynku pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez uczestnictwo w szkoleniach z zakresu umiejętności społecznych i asertywnych,
 • wzrost świadomości uczestników o destruktywnej roli używek i zwiększenie ich motywacji do podjęcia leczenia,
 • zdobycie umiejętności zawodowych poprze organizację szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe i zwiększenie umiejętności obsługi komputera,
 • poprawa wizerunku własnego, przywrócenie zachowań prospołecznych i wytworzenia nawyku dbałości o zdrowie.
Skip to content