Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu planuje przystąpić do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021. Źródłem finansowania Programu są środki ujęte w planie finansowym Funduszu Solidarnościowego na 2021 r.

Celem Programu jest odciążenie członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa.

Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Program kierowany jest do mieszkańców miasta Wałbrzycha sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  2. osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi (zgodnie z art. 5 i 62 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

Usługi opieki wytchnieniowej realizowane mogą być w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością w ramach pobytu dziennego (maksymalnie 240 godzin rocznie), w ramach pobytu całodobowego w ośrodku/placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom z niepełnosprawnością wpisaną do rejestru właściwego wojewody przez maksymalnie 14 dni w roku oraz możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) jak i wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki.

Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej, nie ponosi odpłatności za tę usługę.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z opieki wytchnieniowej prosimy o kontakt z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu:

  • Kamila Adamowicz-Szymczak tel. 74 66 40 872
  • lub e-mail : k.adamowicz@mops.walbrzych.pl

Więcej informacji o Programie dostępnych jest na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej: 

W związku z koniecznością przygotowania wniosku na Państwa zgłoszenia czekamy do 18 grudnia 2020 r.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

Załączniki do pobrania:

Załącznik nr 7 do Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021
Karta oceny stanu dziecka/osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM

Załącznik nr 8 do Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021
Karta zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021

Skip to content