Opieka Wytchnieniowa

Program „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2021
Gmina Wałbrzych informuje o rozpoczęciu realizacji Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2021,
który finansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego -Funduszu Solidarnościowego.
Na realizację Programu w roku 2021 Gmina Wałbrzych otrzymała:
dofinansowanie wartości: 322 320,00 zł
całkowita wartość : 322 320,00 zł

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

  2. osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi,

Program zakłada realizację wsparcia w formach:

  1. Usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego.

  2. Usługi opieki wytchnieniowej w formie specjalistycznego poradnictwa psychologicznego oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji, rehabilitacji, dietetyki.

Usługi te wpłyną na:

  1. czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację;

  2. wzmocnienie osobistego potencjału oraz ograniczenie wpływu obciążeń psychofizycznych związanych ze sprawowaniem opieki poprzez wsparcie psychologiczne lub terapeutyczne;

  3. podniesienie poziomu kompetencji dotyczących wsparcia osoby niepełnosprawnej poprzez naukę technik wspomagania, pielęgnacji, prowadzenia działań rehabilitacyjnych w warunkach domowych oraz objęcie specjalistycznym poradnictwem w zakresie: psychologicznych i społecznych aspektów wsparcia osób niepełnosprawnych, zagadnień profilaktyki zdrowotnej i zdrowego stylu życia.

Planowane jest objęcie usługami opieki wytchnieniowej w ramach programu:

  1. w formie pobytu dziennego – łącznie 30 osób, w tym: 23 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie oraz 7 osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego

  2. w formie poradnictwa specjalistycznego przeznaczonego dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę  – łącznie dla 14 osób, w tym dla opiekunów 11 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz opiekunów 3 osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego

Odbiorca usługi nie ponosi opłat za usługi świadczone przez Opiekuna w ramach programu.

Informacji w sprawie programu udziela: Kamila Adamowicz-Szymczak – MOPS Wałbrzych

tel: 74-66-40-872

 

Skip to content