Rodzina 500 plus

Gdzie składa się wnioski?

Wnioski o świadczenie wychowawcze:

a także w:

 • Biurze Obsługi Klienta Działu Świadczeń Rodzinnych MOPS w Wałbrzychu,
  przy ul. Limanowskiego 9
  , pok. nr 4 (parter) od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1500

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr telefonów:

 • 74 66 55 362
 • 74 66 55 330
 • 74 66 55 370
 • 74 66 55 366
 • 74 66 55 364
 • 74 66 55 369
 • 74 66 55 345
 • 74 66 55 368
 • 74 66 55 334
 • 74 66 55 361

Komu?

 • rodzicom, opiekunom prawnym lub opiekunom faktycznym minimum dwojga niepełnoletnich dzieci do 18 roku życia bez względu na dochód, na drugie i kolejne dzieci,

 • z dochodem na osobę w rodzinie nieprzekraczającym 800 zł netto, lub 1200 zł netto w przypadku dziecka niepełnosprawnego, na każde dziecko do 18 roku życia,

 • rodzinie zastępczej, rodzinnym domom dziecka oraz placówkom opiekuńczo-wychowawczym typu rodzinnego, na każde dziecko niezależnie od dochodu.

Jeżeli partnerzy żyją w związku nieformalnym i mają dzieci z poprzednich związków oraz wychowują co najmniej jedno wspólne dziecko, to wówczas świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko będzie uzależnione od kryterium dochodowego, a na pozostałe dzieci bez względu na dochód.

Jakie dokumenty?

 • Przy składaniu wniosku o świadczenie na drugie i kolejne dziecko nie trzeba dołączać żadnych dokumentów dotyczących dochodu, gdyż nie obowiązuje kryterium dochodowe.

 • Jeśli osoba samotnie wychowuje dane dziecko na które ubiega się o świadczenie wychowawcze musi dołączyć sądowy tytuł wykonawczy zobowiązujący do świadczeń alimentacyjnych od drugiego rodzica dziecka.

 • Rodzic składający wniosek na pierwsze dziecko będzie musiał dołączyć do wniosku (tylko w przypadku, gdy w 2017 roku członkowie rodziny osiągali takie dochody):

  1. oświadczenia dokumentujące wysokość dochodu niepodlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych,

  2. oświadczenie o dochodach uzyskanych z gospodarstwa rolnego,

  3. dokumenty (w tym oświadczenia) potwierdzające utratę lub uzyskanie dochodu w przypadku zmiany sytuacji dochodowej w okresie od 2017 roku.

Jakie dochody?

Dochód rodziny będzie ustalany tylko, gdy ubiegamy się o świadczenie na pierwsze lub jedyne dziecko, wówczas do wniosku trzeba dołączyć:

 • oświadczenie o dochodach innych niż podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych,

 • w przypadku rolników – oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego,

 • w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko – dokumenty dotyczące zasądzonych alimentów, (wyrok lub postanowienie sądu o zasądzonych alimentach oraz zaświadczenie od komornika sądowego, gdy komornik prowadzi egzekucję alimentów),

 • w przypadku cudzoziemców – określone zezwolenia na pobyt i pracę w Polsce,

 • w przypadku rodziców adopcyjnych – dokumenty dotyczące przysposobienia.

 • osoby osiągające dochody z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne muszą dostarczyć zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego zawierające informacje odpowiednio o:

  1. formie opłacanego podatku,

  2. wysokości przychodu,

  3. stawce podatku,

  4. wysokości opłaconego podatku – w roku 2017.

Dochód członka rodziny to przeciętny miesięczny dochód osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, w obecnym okresie świadczeniowym jest to rok 2017.

Do dochodu wlicza się alimenty od drugiego rodzica, a także z Funduszu Alimentacyjnego. Do składu rodziny wliczane jest pełnoletnie dziecko do ukończenia 25 lat, jeżeli pozostaje na utrzymaniu rodziców i z nimi mieszka, oraz dziecko bez względu na wiek, legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy, albo zasiłek dla opiekuna.

Prawo do świadczenia ustala się z uwzględnieniem przepisów o utracie* i uzyskaniu** dochodu, określonych ustawą.

* Jeżeli w 2017 roku lub później nastąpiła utrata przez członka rodziny dochodu należy do wniosku dołączyć dokument określający datę utraty dochodu oraz wysokość utraconego dochodu (np. świadectwo pracy, zaświadczenie od pracodawcy o osiąganym dochodzie, pit- 11 itp.). Utrata dochodu ma miejsce wtedy, gdy członek rodziny nie osiąga już dochodu, który utracił, np. w wyniku rozwiązania umowy o pracę. W takiej sytuacji do dochodu rodziny nie wlicza się dochodu utraconego.

** Jeżeli w 2017 roku nastąpiło uzyskanie przez członka rodziny dochodu należy dołączyć do wniosku dokument określający wysokość dochodu netto uzyskanego w tym roku (2017) przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy w których ich dochód był osiągany (dokument: np. zaświadczenie od pracodawcy, umowa o pracę). W przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (tj. w 2018r.) dokument określający wysokość dochodu netto uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty (dokument: np. zaświadczenie od pracodawcy).

Uwaga

Jeśli członek rodziny utracił zatrudnienie i w ciągu 3 miesięcy ponownie je podjął u TEGO SAMEGO PRACODAWCY, nie stosuje się przepisów o utracie i uzyskaniu dochodów. Będzie to traktowane jak ciągłość pracy od dnia zawarcia pierwszej umowy o pracę/zlecenie/dzieło u danego pracodawcy. Dotyczy to również osób prowadzących działalność gospodarczą, które w ciągu 3 miesięcy zakończą prowadzenie tej działalności i rozpoczną prowadzenie nowej działalności.

Świadczenie wychowawcze nie będzie wliczane do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń, m. in. z pomocy społecznej, rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego czy stypendiów dla uczniów i studentów.

Kiedy nie przysługuje?

 • dziecko pozostaje w związku małżeńskim;

 • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;

 • pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko (termin pełnoletni nie zawsze jest tożsamy w prawie z terminem osoby, która ukończyła 18 lat, w związku z możliwością uzyskania pełnoletności przez małoletnią kobietę poprzez zawarcie związku małżeńskiego – art. 10 § 2 kodeksu cywilnego).

 • osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało na to dziecko zasądzone świadczenie alimentacyjne od drugiego z rodziców, chyba że:

  1. drugi rodzic dziecka nie żyje, ojciec dziecka jest nieznany,

  2. sąd oddalił powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców na rzecz tego dziecka,

  3. sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka,

  4. dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców.


Koordynacja świadczenia wychowawczego

Świadczenie nie przysługuje, jeżeli rodzinie przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze, za wyjątkiem sytuacji, gdy przepisy o koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy przewidują inaczej. Rodzice składający wniosek o przyznanie świadczenia są zobowiązani do informowania o każdej zmianie mającej wpływ na prawo do tego świadczenia, w tym również o zmianie miejsca zamieszkania.

Działania te wynikają z zakazu kumulacji świadczeń o charakterze rodzinnym przewidzianych w przepisach unijnych. Zgodnie z ww. zasadą, wnioskodawca nie będzie mógł jednocześnie pobierać pełnej kwoty świadczeń w dwóch państwach członkowskich, jednak otrzyma najwyższą możliwą kwotę świadczeń przewidzianą w ustawodawstwie jednego z tych państw (z reguły właściwym do wypłaty świadczeń jest to państwo, w którym wykonywana jest praca). Jeśli rodzic przebywa w innym państwie UE i złoży tam wniosek o świadczenia rodzinne, tamtejszy organ informuje o tym fakcie wojewodów w Polsce. Wojewoda zaś przekazuje te informacje do właściwej gminy.

W przypadku, gdy osoba ubiega się o świadczenia o charakterze rodzinnym w państwie członkowskim UE, EOG lub Szwajcarii, instytucja właściwa w tym państwie zwraca się z zapytaniem dotyczącym m.in. pobierania polskich świadczeń do instytucji w Polsce. Taka sama procedura jest podejmowana przez polskie instytucje właściwe w sytuacji, gdy w Polsce został złożony wniosek, a członek rodziny przebywa lub pracuje w innym państwie UE. Informacje dotyczące pobierania świadczeń o charakterze rodzinnym w innym państwie wymieniane są pomiędzy instytucjami za pomocą standardowych dokumentów unijnych.


Pliki do pobrania

Świadczenie wychowawcze- formularze na okres świadczeniowy 2018/2019,

Przykłady

 1. Mieszkamy wraz z dziećmi w Norwegii, gdzie obydwoje z mężem pracujemy. Czy jako obywatele polscy możemy ubiegać się o świadczenie 500+?W opisanym przypadku cała rodzina przebywa na terytorium Norwegii, tym samym wypłata wszystkich świadczeń rodzinnych (do takich zalicza się również świadczenie wychowawcze 500+) powinna odbywać się wyłącznie na podstawie ustawodawstwa norweskiego.

 2. Pracujemy z mężem w Czechach, trójka dzieci pozostaje pod opieką dziadków Polsce. Otrzymujemy na nasze dzieci czeski zasiłek rodzinny. Czy otrzymamy 500+?Zgodnie z przepisami unijnymi pierwszeństwo w wypłacie wszystkich świadczeń rodzinnych – w tym także świadczenia wychowawczego, ma państwo, w którym wykonywana jest działalność zawodowa W związku z wykonywaniem przez Państwa działalności zawodowej w Czechach, pierwszeństwo do wypłaty wszystkich świadczeń rodzinnych (takim jest również świadczenie wychowawcze) ma tamtejsze ustawodawstwo, dlatego też w Czechach wypłacane są świadczenia rodzinne. Polska, jako państwo właściwe w drugiej w kolejności – ze względu na zamieszkanie dzieci – może jedynie wypłacić tzw. dodatek dyferencyjny, w przypadku kiedy kwota świadczeń rodzinnych przyznanych w Czechach będzie niższa od kwoty świadczeń należnych w Polsce w taki sposób, aby rodzina otrzymała jedną najwyższą kwotę świadczeń przewidzianą przez poszczególne ustawodawstwa.

 3. Mój mąż pracuje w Niemczech, tam otrzymuje świadczenia rodzinne dla naszych dzieci. Ja z dwójką dziećmi mieszkam w Polsce i nie pracuję. Czy otrzymam świadczenie 500+?Zgodnie z przepisami unijnymi pierwszeństwo w wypłacie wszystkich świadczeń rodzinnych – w tym także świadczenia wychowawczego, ma państwo, w którym wykonywana jest działalność zawodowa. W związku z powyższym, jeżeli współmałżonek pracuje w Niemczech, a pani nie pracuje zawodowo w Polsce, pierwszeństwo do wypłaty świadczeń rodzinnych ma ustawodawstwo niemieckie. Polska, jako państwo drugie w kolejności może jedynie wypłacić tzw. dodatek dyferencyjny zgodnie z wyjaśnieniami z przykładu 2.

 4. Mój mąż pracuje w Niemczech. Ja z dwójką dziećmi mieszkam w Polsce, gdzie pracuję. Czy otrzymam świadczenie 500+?Zgodnie z przepisami unijnymi pierwszeństwo w wypłacie wszystkich świadczeń rodzinnych – w tym także świadczenia wychowawczego, ma państwo, w którym wykonywana jest działalność zawodowa. W przypadku zatrudnienia w dwóch różnych państwach brane jest pod uwagę miejsce zamieszkania dzieci. W związku z powyższym, jeżeli współmałżonek pracuje w Niemczech, a pani pracuje zawodowo w Polsce, pierwszeństwo do wypłaty wszystkich świadczeń rodzinnych – w tym świadczenia wychowawczego ma ustawodawstwo polskie. Analogicznie do przykładu drugiego Niemcy, jako państwo drugie w kolejności mogą jedynie wypłacić tzw. dodatek dyferencyjny.

 5. Mieszkamy razem z dwójką dzieci w Anglii, tutaj obydwoje pracujemy. Jedno z dzieci pozostaje pod opieką babci w Polsce. Czy i na ile dzieci otrzymamy świadczenie 500+?Zgodnie przepisami unijnymi świadczenia rodzinne w pierwszej kolejności wypłacane są w państwie, w którym prowadzona jest działalność zawodowa, w następnej kolejności brane jest pod uwagę miejsce zamieszkania dzieci. W opisanym przypadku państwem pierwszeństwa do wypłaty wszystkich świadczeń rodzinnych na wszystkie dzieci – w tym również świadczenia wychowawczego jest Wielka Brytania. Polska, jako państwo drugie w kolejności może wypłacić jedynie dodatek dyferencyjny na zasadach wyjaśnionych w przykładzie 2.

 6. Były mąż i ojciec mojego pierwszego dziecka mieszka i pracuje w Wielkiej Brytanii. Ja mieszkam w Polsce z obecnym mężem, naszym wspólnym dzieckiem i dzieckiem z pierwszego małżeństwa. Nie pracuję. Czy dostaniemy świadczenia 500+ na obydwoje dzieci?Z uwagi na fakt, że ojciec Pani pierwszego dziecka przebywa i pracuje na terytorium Wielkiej Brytanii na to dziecko będą miały zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, a wniosek powinien być rozpatrzony przez Marszałka Województwa (Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej), złożony przez Panią wniosek o świadczenie wychowawcze na to dziecko będzie przesłany do rozpatrzenia przez Państwo właściwe w pierwszej kolejności (z tytułu zatrudnienia ojca dziecka) – Wielką Brytanię. Tamtejsza instytucja powinna wydać decyzję w odniesieniu do wszystkich świadczeń rodzinnych, należnych w Anglii. W przypadku, kiedy świadczenia brytyjskie będą niższe, niż świadczenia należne w Polsce, strona polska powinna wydać decyzję w sprawie dodatku dyferencyjnego (zgodnie z przykładem 2). Świadczenie wychowawcze w postaci dodatku dyferencyjnego na pierwsze dziecko będzie mogło zostać wypłacone wyłącznie po spełnieniu warunku kryterium dochodowego określonego przepisami polskimi. W odniesieniu do drugiego dziecka decyzja w sprawie świadczenia wychowawczego zostanie wydana wyłącznie w oparciu o przepisy krajowe przez gminę.

Wielkość czcionki
Kontrast