ZAPRASZAMY DZIECI W WIEKU 6 – 16 LAT DO UDZIAŁU W KONKURSIE PN.”WAKACYJNY KOLAŻ”

ZAPRASZAMY DZIECI W WIEKU 6 – 16 LAT DO UDZIAŁU W KONKURSIE PN.”WAKACYJNY KOLAŻ”

REGULAMIN KONKURSU

Organizator

Zespół Placówek Wsparcia Dziennego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu

Temat pracy konkursowej

Wakacyjny kolaż

Cele konkursu

 1. Rozwijanie indywidualnych zdolności plastyczno- technicznych

 2. Rozbudzanie wyobraźni oraz kreatywnego myślenia.

 3. Ćwiczenie sprawności manualnej.

 4. Budzenie zainteresowania różnymi technikami plastycznymi.

 5. Twórcza organizacja czasu wolnego.

Zasady konkursu

 1. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

 2. Prace konkursowe w formacie A3 należy dostarczyć do Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. Mickiewicza 26, pok. nr 10 do dnia 31.08.2021r.

 3. Jeden uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę konkursową.

 4. Prace plastyczne nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi uczestnika konkursu i muszą dotyczyć tematu konkursu.

 5. Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora Konkursu będzie oceniała prace zgodnie z kryteriami:

 • zgodności z tematem konkursu

 • pomysłowości

 • oryginalności ujęcia tematu

 • estetyki wykonania

 1. Prace niezgodne z Regulaminem konkursu nie będą brane pod uwagę.

 2. Zwycięzców konkursu wyłoni Komisja Konkursowa, która zostanie powołana przez Organizatora

 3. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej

 4. Nagrodami w konkursie są nagrody rzeczowe i dyplomy.

 5. Nagrody i ich ilość ustali Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora Konkursu.

 6. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu

 7. Przystępując do Konkursu Uczestnik akceptuje niniejszy regulamin oraz wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

„ Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w konkursie WAKACYJNY KOLAŻ
Forma pracy dowolna: zdjęcia, wycinki z gazet, pamiątki oraz wszelkie dostępne materiały i tworzywa. 
Prace należy dostarczyć na adres: 
Centrum Aktywności Lokalnej ul. Mickiewicza 26 – pokój nr 10. Termin do 31.08.2021. 
Na zwycięzców czekają nagrody.
Regulamin konkursu dostępny na:
www.mops.walbrzych.pl
Facebook: ZPWD Wałbrzych
Skip to content