Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2023

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023
Gmina Wałbrzych informuje o rozpoczęciu realizacji
 Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023,
który finansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego -Funduszu Solidarnościowego.
Na realizację Programu w roku 2023 Gmina Wałbrzych otrzymała:
dofinansowanie wartości: 804 117,00 zł
całkowita wartość : 816 117,00 zł

 Głównym celem Programu jest zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

Program zapewni wsparcie w wykonaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym:

 • dzieciom do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
 • osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wymagających wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej mogą polegać na pomocy w :

 • wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe),
 • zakupach z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,
 • załatwianiu spraw urzędowych nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,
 • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),
 • wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej.

Z tej formy wsparcia skorzysta 27 osób niepełnosprawnych, w tym 11 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, 7 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu z niepełnosprawnością sprzężoną, 5 osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz 4 dzieci do 16 r. życia. Zostanie zrealizowany główny cel programu jakim jest zapewnienie osobom niepełnosprawnym usług asystenta, który będzie dla nich wsparciem przy wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc asystenta nie ponosi żadnych odpłatności bez względu na sytuację dochodową.

Informacji w sprawie programu udziela: Anna Mogiłka tel. 74 6640870
lub e-mail : a.mogilka@mops.walbrzych.pl

 

Gmina Wałbrzych w związku z ogłoszeniem przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej na podstawie art. 7 ust. 5 oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787, z późn. zm.) naboru wniosków na realizację Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” − edycja 2023, planuje po raz trzeci przystąpić do Programu. Zapraszamy osoby zainteresowane tą formą wsparcia o zgłaszanie takiej potrzeby do  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu.

I. Rodzaj zadań

1. Zgodnie z warunkami Programu, jego głównym celem jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, których adresatami są następujące osoby zwane dalej również „uczestnikami” lub „uczestnikiem”:

 1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

 2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:

 1. znacznym stopniu niepełnosprawności albo

 2. umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo

 3. traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn.zm.).

2. Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na pomocy w:

 1. wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;

 2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika

 3. miejsca;

 4. załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;

 5. korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa);

 6. zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

II. Podmioty uprawnione do składania wniosków

O uzyskanie środków Funduszu Solidarnościowego zwanego dalej „Funduszem”, o którym mowa w ustawie z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym, mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego lub powiatowego.

III. Tryb przystąpienia do Programu

Gminy/powiaty, składając do właściwego wojewody wniosek gminy/powiatu na środki finansowe z Programu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Programu, uwzględniają w nim w szczególności przewidywaną liczbę uczestników i koszt realizacji usług asystencji osobistej. Wojewoda po dokonaniu oceny wniosków gmin/powiatów na środki finansowe z Programu pod względem formalnym, merytorycznym, z uwzględnieniem racjonalnego i celowego wydatkowania środków, sporządza listę rekomendowanych wniosków i przekazuje ją Ministrowi do weryfikacji i zatwierdzenia.

IV. Termin realizacji zadań objętych finansowaniem i wysokość środków Funduszu przeznaczonych na ich realizację

 1. Program będzie realizowany od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. Za wydatki kwalifikowalne uznane zostaną wydatki faktycznie poniesione na realizację zadań w ramach Programu w tym terminie.

 2. Źródłem finansowania Programu są środki ujęte w planie finansowym Funduszu na 2023 r. w kwocie 505 mln zł. Dysponentem środków Funduszu jest minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.

 3. Realizacja Programu następuje w trybie naboru wniosków.

 4. Nabór wniosków gmin/powiatów na środki finansowe z Programu dokonywany jest przez wojewodów.

 5. Wojewoda sporządza i przekazuje Ministrowi wniosek wojewody na środki finansowe z Programu wraz z listą rekomendowanych wniosków gmin/powiatów.

 6. Minister weryfikuje, zatwierdza i zamieszcza listę rekomendowanych wniosków na swojej stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej.

 7. Wojewoda zamieszcza listę podmiotów, których wnioski zostały zatwierdzone wraz z kwotą przyznanych środków, na swojej stronie internetowej oraz na swojej stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej, niezwłocznie po opublikowaniu przez Ministra zatwierdzonej listy rekomendowanych wniosków.

 8. Minister przekazuje środki na podstawie umów w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2023 r. środków z Funduszu, na realizację zadania w ramach Programu, zawartych z wojewodami, a następnie wojewodowie przekazują te środki gminom/powiatom na podstawie umów w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2023 r. środków Funduszu, na realizację zadania w ramach Programu.

 9. Podmioty realizujące zadania wynikające z umów zawartych w ramach Programu są zobowiązane do posiadania wyodrębnionego rachunku bankowego dla środków

 10. Funduszu oraz prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej otrzymanych środków i dokonywanych z tych środków wydatków, zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym.

 11. W ramach Programu gmina/powiat może otrzymać wsparcie finansowe do wysokości 100% kosztów realizacji przez asystenta usługi asystencji osobistej.

 12. Wójt, burmistrz, prezydent miasta/starosta może pokryć koszty obsługi Programu w wysokości faktycznie poniesionej, nie więcej niż 2% środków przekazanych na realizację tego Programu.

 13. Wójt, burmistrz, prezydent miasta/starosta może przekazać podmiotom wskazanym w części IV ust. 23 pkt 2 i 4 Programu środki stanowiące nie więcej niż 2% przekazanych środków Funduszu, w celu pokrycia wszelkich kosztów obsługi księgowej, kadrowej lub administracyjnej, które pojawią się w związku z realizacją usług w ramach Programu.

 14. Wojewoda może pokryć koszty obsługi Programu w wysokości faktycznie poniesionej, nie więcej niż 0,5% przekazanych środków Funduszu.

 15. Minister może pokryć koszty działań promocyjno-informacyjnych związanych z Programem w wysokości nieprzekraczającej kwoty 100 tys. zł, w ramach planu finansowego Funduszu na 2023 r. w pozycji „koszty realizacji zadań związanych z promowaniem i wspieraniem systemu wsparcia osób niepełnosprawnych”.

 16. Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego podmiotu (gminy/powiatu) nie może przekroczyć kwoty 3 000 000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych, 00/100).

V. Terminy naboru wniosków

Gmina/powiat składa wniosek gminy/powiatu na środki finansowe z Programu do właściwego wojewody (wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do Programu) w terminie do dnia 10 listopada 2022 r. (decyduje data wpływu).

Wojewoda sporządza i przekazuje Ministrowi wniosek wojewody na środki finansowe z Programu wraz z listą rekomendowanych wniosków do finansowania w ramach Programu (wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do Programu, wzór listy stanowi załącznik nr 3 do Programu) w terminie do dnia 25 listopada 2022 r. (decyduje data wpływu).

VI. Termin rozpatrzenia wniosków

Minister dokona ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia listy rekomendowanych wniosków złożonych przez wojewodów w terminie do dnia 9 grudnia 2022 r.

W związku z koniecznością przygotowania wniosku na Państwa zgłoszenia czekamy do 8 listopada 2022 r.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług asystenta prosimy o kontakt z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu:

• Anna Mogiłka tel. 74 664 08 70,
• e-mail : sekretariat@mops.walbrzych.pl, a.mogilka@mops.walbrzych.pl

Więcej informacji o programie  na stronie:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1416,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-pn-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2023

Skip to content