Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2024

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu od dnia11 września 2023 roku zaprasza osoby zainteresowane udziałem w programie pn. „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością” dla jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 do zgłoszenia swojego udziału w ww. działaniu.

Program zapewnia świadczenie usług asystenta dla:

  • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
  • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wymagających wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym,

Usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej mogą polegać na pomocy w :

  • wsparciu uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;
  • wsparciu uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;
  • wsparciu uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
  • wsparciu uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Usługi asystenta mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. Limit godzin usług asystenta przypadający na 1 uczestnika wynosi nie więcej niż:

  • 840 godzin rocznie dla osób posiadających znaczny stopień niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną,
  • 720 godzin rocznie dla osób posiadających znaczny stopień niepełnosprawności,
  • 360 godzin rocznie dla dla osób posiadających umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc asystenta nie ponosi odpłatności. Zgłoszeń do programu dokonuje się na podstawie Karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 wraz z podpisaną klauzulą RODO.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług asystenta prosimy o kontakt z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu:

Anna Mogiłka tel. 74 664 08 71, e-mail: a.mogilka@mops.walbrzych.pl lub sekretariat@mops.walbrzych.pl

 

Skip to content