Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Powołana Zarządzeniem Prezydenta Wałbrzycha, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych inicjuje zadania zawarte w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz podejmuje czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych mieści się w Wałbrzychu przy ul. Kilińskiego 1, pokój 7, tel. 74 66 40 841, a czynna jest we wszystkie dni robocze w godzinach 730 – 1530.

Skład Komisji

Jolanta Garbocz – Przewodnicząca
zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu
Katarzyna Świderska – Wiceprzewodnicząca
kurator do spraw rodzinnych i nieletnich

Członkowie:

  • Romana Biełus – emerytowany oficer Policji,
  • Dorota Drzyzga – certyfikowany terapeuta uzależnień,
  • Agnieszka Maltz – kierownik Działu Profilaktyki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu
  • Beata Karzyńska – kierownik Biura Obsługi Klientów Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu
  • Edyta Żak – inspektor w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu

Czym zajmuje się Komisja!

  przyjmowaniem wniosków dotyczących leczenia odwykowego,
  kierowaniem spraw do sądu, prokuratury, policji i innych instytucji,
  przeprowadzaniem interwencji w stosunku do osób nadużywających alkoholu,
  Udzielaniem pomocy rodzinom nadużywającym alkoholu,
  diagnozowaniem w zakresie leczenia odwykowego oraz kierowaniem do lekarza biegłego w zakresie uzależnienia od alkoholu,
  opiniowaniem wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz interwencją w przypadku naruszania przepisów w tym zakresie,
  Kontrolą punków sprzedaży napojów alkoholowych w zakresie zgodności z wydanym zezwoleniem na sprzedaż napojów alkoholowych.
Skip to content