Projekt “Centrum Integracji Społecznej w Wałbrzychu: Chcę Być… czyli odkrywamy życie na nowo”

Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej realizuje projekt „Centrum Integracji Społecznej w Wałbrzychu: Chcę Być… czyli odkrywamy życie na nowo” w partnerstwie z Regionalnym Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych i Gmina Wałbrzych – Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wałbrzychu.

Okres realizacji projektu: 1 wrzesień 2021 r. do 30 czerwca 2023 r.

Celem głównym projektu jest wzrost w okresie IX.2021 r. do VI.2023 r. szans na zatrudnienie lub samozatrudnienie, a następnie utrzymanie trwałej aktywności społeczno – zawodowej 104 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z powiatów: Miasto Wałbrzych, wałbrzyski. Świdnicki, kłodzki, dzierżoniowski.

Cel odpowiada na problem niskiej zdolności osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z subregionu do aktywnej integracji społeczno – zawodowej, a tym samym trwałego wychodzenia z wykluczenia społecznego. W praktyce oznacza dużą liczbę osób będących permanentnie lub powtarzalnie w sytuacjach kryzysowych.

Projekt przewiduje wsparcie dla osób:

1. Zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby pozostające bez zatrudnienia wymagające w pierwszej kolejności aktywizacji społecznej.
2. Otoczenia osób wykluczonych bądź zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla udzielenia wsparcia dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w ramach projektu).

Kryteria obowiązkowe:
1. Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
2. Osoby zamieszkujące: Miasto Wałbrzych, powiat wałbrzyski, świdnicki, dzierżoniowski, kłodzki.
3. Osoby mające ukończone 18 lat.

Kryteria premiujące:
1. Osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego,
2. Osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi.
3. Osoby zamieszkujące obszar rewitalizacji- minimum 50% grupy docelowej, osoby zamieszkujące tereny objęte programem rewitalizacji.
4. Osoby lub rodziny korzystające z PO PŻ 2014-2020.
5. Osoby nieposiadające doświadczenia zawodowego lub z nieaktualnymi kwalifikacjami.

Formy wsparcia dostępne w projekcie:

W ramach udziału w projekcie uczestnicy zostaną objęci formami wsparcia w zależności od zakwalifikowania ich do poszczególnej ścieżki wsparcia. Każdorazowo pierwszą formą wsparcia dla każdego uczestnika będzie usługa o charakterze społecznym, w zależności od ścieżki: coaching bądź animacja.
1. Ścieżka społeczna:
• opracowanie Indywidualnego Planu Rozwoju,
• animacja,
• wsparcie asystenta osoby niepełnosprawnej ( w przypadku osób z niepełnosprawnością),
• poradnictwo specjalistyczne – prawne, rodzinne i psychologiczne,
• udział w zajęciach klubu wolontariusza.
2. Ścieżka stażowa:
• opracowanie Indywidualnego Planu Rozwoju,
• coaching i animacja,
• wsparcie asystenta osoby niepełnosprawnej ( w przypadku osób z niepełnosprawnością),
• wsparcie trenera pracy,
• kurs kompetencji społecznych,
• poradnictwo specjalistyczne – prawne, rodzinne i psychologiczne,
• udział w zajęciach klubu wolontariusza,
• udział w kursie zawodowym,
• podjęcie stażu.
3. Ścieżka CIS:
• opracowanie Indywidualnego Planu Rozwoju,
• coaching i animacja,
• wsparcie asystenta osoby niepełnosprawnej ( w przypadku osób z niepełnosprawnością),
• wsparcie trenera pracy,
• kurs kompetencji społecznych,
• poradnictwo specjalistyczne – prawne, rodzinne i psychologiczne,
• udział w zajęciach klubu wolontariusza,
• udział w kursie zawodowym,
• podjęcie zatrudnienia socjalnego.

Projekt „Centrum integracji Społecznej w Wałbrzychu: Chcę Być… czyli odkrywamy życie na nowo” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszy Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 ( Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne, działanie 9.1 Aktywna Integracja).

Całkowita wartość projektu: 5 200 998,51 zł.

Kwota dofinansowania UE: 4 403 642,31 zł.

Skip to content