Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych

Rehabilitacja zawodowa ma na celu ułatwienie osobie niepełnosprawnej uzyskania i utrzymania odpowiedniego zatrudnienia i awansu zawodowego przez umożliwienie jej korzystania z poradnictwa zawodowego, szkolenia zawodowego i pośrednictwa pracy.

Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 573), osoby z niepełnosprawnością mogą skorzystać ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na rehabilitację zawodową w następującym zakresie:

  • Udzielanie osobom niepełnosprawnym środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej
  • Udzielanie dofinansowania do wysokości 50 % oprocentowania kredytów bankowych, zaciągniętych przez osoby niepełnosprawne na kontynuowanie działalności gospodarczej lub prowadzenie własnego lub dzierżawionego gospodarstwa rolnego,
  • Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej,
  • Finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego,
  • Zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i nie pozostających w zatrudnieniu.

Od 1 stycznia 2008 roku rehabilitacją zawodową zajmuje się:

Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu
ul. Ogrodowa 5 b
58-306 Wałbrzych
kancelaria@urzadpracy.pl
Tel.: 74 84 07 300/330

Szczegółowe informacje dostępne są pod linkiem:
https://walbrzych.praca.gov.pl/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/dla-niepelnosprawnych

Skip to content