Pomoc Społeczna

Dokładnych informacji dotyczących pomocy społecznej zasięgnąć można w Zespołach Pracy Socjalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Celem pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

 1. ubóstwa;
 2. sieroctwa;
 3. bezdomności;
 4. bezrobocia;
 5. niepełnosprawności;
 6. długotrwałej lub ciężkiej choroby;
 7. przemocy w rodzinie;
 8. potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
 9. bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
 10. braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze;
 11. trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy;
 12. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
 13. alkoholizmu lub narkomanii;
 14. zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
 15. klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Prawo do świadczeń pieniężnych mają osoby i rodziny, spełniające kryterium dochodowe, wynoszące od 1 stycznia 2022:

 • na osobę samotną 776,- zł
 • na osobę w rodzinie 600,- zł

Przyznanie pomocy poprzedzone jest (poza nielicznymi wyjątkami) przeprowadzeniem rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz zawarciem kontraktu socjalnego.

Wywiady przeprowadzają pracownicy socjalni obsługujący rejony miasta, w zależności od adresu zameldowania (lub pobytu) klienta. Pracownicy socjalni przyjmują klientów od poniedziałku do piątku od godz. 730 do 1000 w siedzibie ośrodka.

Przyznanie pomocy (poza nielicznymi wyjątkami) ma formię decyzji administracyjnej, od której przysługuje prawo wniesienia odwołania.

Wnioski o udzielenie pomocy można składać codziennie w godzinach od 730 do 1530 w Punkcie Obsługi Klienta.

Wniosek o przyznanie pomocy społecznej (PDF)

Zaświadczenie o dochodach (pdf)

Skip to content