Wspieranie Rodziny – Asystenci, Rodziny Wspierające

STRUKTURA DZIAŁU WSPIERANIA RODZINY

58-300 Wałbrzych, ul. Kilińskiego 1

Kierownik działu:

Marzena Kamińska

pok. 120

tel. 74 664 08 57

Zastępca kierownika działu:

Ewelina Dziedzic

pok. 120

tel. 74 664 08 57

Asystenci rodziny:

pok. 114

tel. 74 664 08 13

Asystenci rodziny

pok. 115

tel. 74 664 08 27

Asystenci rodziny

pok. 116

tel. 74 664 08 75

Asystenci rodziny

pok. 119

tel. 74 664 08 81

Pedagog przyjmuje w godz. 7.30-15.30 w Wałbrzychu ul.Mickiewicza 26

Joanna Delegiewicz

pok.6

tel. 74 645 86 56

Rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych gmina poprzez Ośrodek Pomocy Społecznej zapewnia wsparcie, które polega w szczególności na:

 • analizie sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie;

 • wzmocnieniu roli i funkcji rodziny;

 • rozwijaniu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny;

 • podniesieniu świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny;

 • pomocy w integracji rodziny;

 • przeciwdziałaniu marginalizacji i degradacji społecznej rodziny;

 • dążeniu do reintegracji rodziny.

Wspieranie rodziny jest prowadzone w formie:

 • pracy z rodziną;

 • pomocy w opiece i wychowaniu dziecka.

Wspieranie rodziny jest prowadzone za jej zgodą i aktywnym udziałem, z uwzględnieniem zasobów własnych oraz źródeł wsparcia zewnętrznego.

Rodzina może otrzymać wsparcie przez działania:

 • instytucji i podmiotów działających na rzecz dziecka i rodziny;

 • placówek wsparcia dziennego;

 • rodzin wspierających.

Praca z rodziną jest prowadzona w szczególności w formie:

 • konsultacji i poradnictwa specjalistycznego;

 • terapii i mediacji;

 • usług dla rodzin z dziećmi, w tym usług opiekuńczych i specjalistycznych;

 • pomocy prawnej, szczególnie w zakresie prawa rodzinnego;

 • organizowania dla rodzin spotkań, mających na celu wymianę ich doświadczeń oraz zapobieganie izolacji, zwanych dalej „grupami wsparcia” lub „grupami samopomocowymi”.

Praca z rodziną jest prowadzona także w przypadku czasowego umieszczenia dziecka poza rodziną.

Skip to content