Wspieranie Rodziny – Asystenci, Rodziny Wspierające

Kierownik działu: Marzena Kamińska, pok. 120, tel. 74 664 08 51
Zastępca kierownika działu: Dorota Furmaniak, pok. 120, tel. 74 664 08 51
Asystenci rodziny, pok. 114, tel. 74 664 08 52
Asystenci rodziny, pok. 116, tel. 74 664 08 53
Pedagog przyjmuje w godz. 7:30-15:30 w Wałbrzychu ul.Mickiewicza 26, Joanna Delegiewicz, pok.6, tel. 74 645 86 56

Rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych gmina poprzez Ośrodek Pomocy Społecznej zapewnia wsparcie, które polega w szczególności na:

 • analizie sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie;
 • wzmocnieniu roli i funkcji rodziny;
 • rozwijaniu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny;
 • podniesieniu świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny;
 • pomocy w integracji rodziny;
 • przeciwdziałaniu marginalizacji i degradacji społecznej rodziny;
 • dążeniu do reintegracji rodziny.

Wspieranie rodziny jest prowadzone w formie:

 • pracy z rodziną;
 • pomocy w opiece i wychowaniu dziecka.

Wspieranie rodziny jest prowadzone za jej zgodą i aktywnym udziałem, z uwzględnieniem zasobów własnych oraz źródeł wsparcia zewnętrznego.

Rodzina może otrzymać wsparcie przez działania:

 • instytucji i podmiotów działających na rzecz dziecka i rodziny;
 • placówek wsparcia dziennego;
 • rodzin wspierających.

Praca z rodziną jest prowadzona w szczególności w formie:

 • konsultacji i poradnictwa specjalistycznego;
 • terapii i mediacji;
 • usług dla rodzin z dziećmi, w tym usług opiekuńczych i specjalistycznych;
 • pomocy prawnej, szczególnie w zakresie prawa rodzinnego;
 • organizowania dla rodzin spotkań, mających na celu wymianę ich doświadczeń oraz zapobieganie izolacji, zwanych dalej „grupami wsparcia” lub „grupami samopomocowymi”.

Praca z rodziną jest prowadzona także w przypadku czasowego umieszczenia dziecka poza rodziną.

Skip to content