Piecza Zastępcza

System pieczy zastępczej to zespół osób, instytucji i działań mających na celu zapewnienie czasowej opieki i wychowania dzieciom w przypadkach niemożności sprawowania opieki i wychowywania przez rodziców.

Podstawa prawna realizacji zadań z zakresu pieczy zastępczej:

Ustawa z dnia 09 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 roku, poz. 135 z późn. zm.)

Struktura Działu Pieczy Zastępczej

W skład Działu Pieczy Zastępczej wchodzą:

 • Zespół Rodzinnej Pieczy Zastępczej,
 • Zespół Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej,
 • Zespół Poradnictwa Specjalistycznego.

 • Kierownik działu: Marzena Piątek
tel. 74 664 08 47
 • Zastepca kierownika działu: Jadwiga Wąsik
tel. 74 664 08 47

Zadania Zespołu Rodzinnej Pieczy Zastępczej

 1. nabór kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka,
 2. organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka,
 3. pomoc i wsparcie osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w szczególności w ramach grup wsparcia oraz rodzin pomocowych,
 4. współpraca ze środowiskiem lokalnym, w szczególności, ośrodkiem pomocy społecznej, sądami i ich organami pomocniczymi, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a także kościołami i związkami wyznaniowymi oraz z organizacjami społecznymi
 5. okresowa ocena sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej,
 6. analiza warunków bytowo-mieszkaniowych umożliwiających dziecku zaspokojenie jego indywidualnych potrzeb, dotyczących kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka,
 7. informowanie ośrodki adopcyjne o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających,
 8. opieka dzieckiem, w przypadku gdy rodzina zastępcza albo prowadzący rodzinny dom dziecka okresowo nie może sprawować opieki, w szczególności z powodów zdrowotnych lub losowych albo zaplanowanego wypoczynku,
 9. ocena rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka pod wglądem predyspozycji do pełnienia powierzonej im funkcji oraz jakości wykonywanej pracy.

Ponadto

 1. organizowanie opieki w rodzinach zastępczych
 2. pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych,
 3. współpraca z rodziną zastępczą i rodziną naturalną w celu unormowania sytuacji życiowej dziecka,
 4. wsparcie i współpraca z rodziną naturalną, w celu jak najszybszego powrotu dziecka do domu rodzinnego,
 5. wsparcie rodzin zastępczych we współpracy z Sądem Rejonowym, Ośrodkiem Adopcyjno-Opiekuńczym, kuratorami sądowymi, Ośrodkami Pomocy Społecznej,
 6. pomoc w integracji ze środowiskiem osób opuszczających zakłady poprawcze oraz niektóre rodzaje placówek opiekuńczo – wychowawczych, resocjalizacyjnych, zakłady dla nieletnich i rodziny zastępcze.

Osoby prowadzące:

 • koordynator rodzinnej pieczy zastępczej Karolina Balant
tel. 74 664 08 86
 • koordynator rodzinnej pieczy zastępczej Ewa Guzik
tel. 74 664 08 89 / 839
 • specjalista pracy socjalnej Marlena Komasińska
tel. 74 664 08 89 / 839
 • koordynator rodzinnej pieczy zastepczej Agnieszka Kopeć
tel. 74 664 08 89 / 839
 • koordynator rodzinnej pieczy zastępczej Magdalena Machocka
tel. 74 664 08 89 / 839
 • koordynator rodzinnej pieczy zastępczej Agnieszka Mućwicka
tel. 74 664 08 89 / 839
 • specjalista pracy socjalnej Dorota Nowaczyk
tel. 74 664 08 89 / 839
 • koordynator rodzinnej pieczy zastępczej Marta Świątek
tel. 74 664 08 86
 • pracownik socjalny Joanna Szczepanek
tel. 74 664 08 86
 • pracownik socjalny Anna Tietz-Kowalczyk
tel. 74 664 08 89 / 839
 • koordynator rodzinnej pieczy zastępczej Marta Wasik
tel. 74 664 08 86
 • koordynator rodzinnej pieczy zastępczej Sylwia Wójtowicz
tel. 74 664 08 86
 • koordynator rodzinnej pieczy zastępczej Joanna Derewiecka
tel. 74 664 08 89

Inne zadania:

 1. pomoc pieniężna na usamodzielnienie oraz pokrywanie wydatków związanych z kontynuowaniem nauki wychowankom osobom opuszczającym rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze, schroniska, zakłady poprawcze, domy pomocy społecznej,
 2. pomoc w integracji ze środowiskiem osób opuszczających rodzinę zastępczą lub placówkę opiekuńczo-wychowawczą,
 3. zawieranie umów z kandydatami na zawodowe rodziny zastępcze lub prowadzący rodzinny dom dziecka
 4. zawieranie umów cywilno-prawnych z rodzinami zastępczymi w sprawie powierzenia dziecka,
 5. zawieranie porozumień z innymi powiatami.

Osoby prowadzące:

 • pomoc administracyjna Agnieszka Szyszkowska
tel. 74 664 08 42
 • inspektor Edyta Tucka
tel. 74 664 08 42
 • inspektor Iwona Warchoł
tel. 74 664 08 42

Zadania Zespołu Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej

 1. opieka i wychowanie dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców oraz dzieciom niedostosowanym społecznie poprzez zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
 2. wsparcie osobom usamodzielnianym opuszczającym placówki opiekuńczo-wychowawcze w ramach procesu usamodzielnienia,
 3. zawieranie porozumień z innymi powiatami,
 4. organizowanie i prowadzenie mieszkań chronionych,
 5. doradztwo metodyczne,
 6. współpraca w zakresie pomocy społecznej z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami i fundacjami, Kościołem Katolickim i innymi kościołami oraz związkami wyznaniowymi, pracodawcami, osobami fizycznymi i prawnymi.

Osoby prowadzące:

 • specjalista pracy z rodziną Eugeniusz Buziewicz
tel. 74 664 08 42
 • specjalista pracy z rodziną Dorota Skibska
tel. 74 664 08 42

Zadania Zespołu Poradnictwa Specjalistycznego

 1. pomoc pedagogiczna osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą,
 2. pomoc psychologiczna osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą,
 3. pomoc prawna osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą,
 4. poradnictwo i terapia osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej,
 5. działalność diagnostyczno-konsultacyjna w zakresie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą oraz rodziców dzieci objętych tą pieczą,
 6. badania pedagogiczne i psychologiczne oraz analiza warunków bytowo-mieszkaniowych umożliwiających dziecku zaspokojenie jego indywidualnych potrzeb, dotyczących kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka,
 7. poradnictwo dla rodzin zastępczych m zawodowym i niezawodowym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka, mające na celu zachowanie i wzmocnienie ich kompetencji oraz przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego,

Zespół specjalistów:

 • pedagog Anna Cyran
tel. 74 664 08 39
 • prawnik Magdalena Rajewska-Malcher
 • psycholog Marta Mazurek
tel. 74 664 08 39

Do pobrania:

Wielkość czcionki
Kontrast