Piecza Zastępcza

Wniosek dobry start dla pieczy zastępczej,

Od 1 sierpnia 2019 r. można składać wnioski na świadczenie „Dobry Start” dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. Świadczenie przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole (także w szkole dla dorosłych oraz policealnej) aż do ukończenia przez nie 20 roku życia (w przypadku dzieci niepełnosprawnych jest to 24 rok życia). Wnioski można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Kilińskiego 1 w Wałbrzychu. Wzór wniosku jest dostępny na stronie MOPS.

Dodatek wychowawczy w pieczy zastępczej

Od 1 lipca 2019 r. dodatek wychowawczy czyli tzw. 500+ przysługuje także na każde dziecko umieszczone w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego, interwencyjnego, specjalistycznego, opiekuńczo – terapeutycznego, regionalnej placówce opiekuńczo – wychowawczej oraz interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym. Dyrektorzy placówek mogą składać wnioski w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Kilińskiego 1 w Wałbrzychu.

Wzór wniosku jest dostępny na stronie MOPS:

Wniosek do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu – format OpenDocument, format PDF.

                                                                                          KONKURS

Serdecznie zapraszamy na Finał I Miejskiego Konkursu Plastycznego “LAS ZIELONYM JEST MIESZKANIEM”, który patronatem objęła Pani Poseł Agnieszka Kołacz-Leszczyńska.

Konkurs organizowany jest przez Dział Pieczy Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu. przeznaczony jest dla dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczy w dwóch kategoriach wiekowych ; I – 6-12 lat, II – 13-17 lat.

Celem konkursu w głównej mierze jest rozwijanie wrażliwości ekologicznej i artystycznej dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, kształtowanie wrażliwości na potrzebę dbania o środowisko naturalne, jak i rozwijanie zdolności plastycznych oraz promowanie twórczości dzieci.

ZAPRASZAMY!

Z poważaniem

Magdalena Stefańska

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu

ul. Kilińskiego 1, 58-300 Wałbrzych
tel.: 74 66 40 800
fax: 74 66 40 888

_______________________________________________________________________________________________________

System pieczy zastępczej to zespół osób, instytucji i działań mających na celu zapewnienie czasowej opieki i wychowania dzieciom w przypadkach niemożności sprawowania opieki i wychowywania przez rodziców.

Struktura Działu Pieczy Zastępczej

W skład Działu Pieczy Zastępczej wchodzą:

 • Zespół Rodzinnej Pieczy Zastępczej,
 • Zespół Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej,
 • Zespół Poradnictwa Specjalistycznego.

 • Kierownik działu: Marzena Piątek
tel. 74 664 08 47
 • Zastępca kierownika działu: Ewa Guzik
tel. 74 664 08 47

Zadania Zespołu Rodzinnej Pieczy Zastępczej

 1. nabór kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka,
 2. organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka,
 3. pomoc i wsparcie osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w szczególności w ramach grup wsparcia oraz rodzin pomocowych,
 4. współpraca ze środowiskiem lokalnym, w szczególności, ośrodkiem pomocy społecznej, sądami i ich organami pomocniczymi, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a także kościołami i związkami wyznaniowymi oraz z organizacjami społecznymi
 5. okresowa ocena sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej,
 6. analiza warunków bytowo-mieszkaniowych umożliwiających dziecku zaspokojenie jego indywidualnych potrzeb, dotyczących kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka,
 7. informowanie ośrodki adopcyjne o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających,
 8. opieka dzieckiem, w przypadku gdy rodzina zastępcza albo prowadzący rodzinny dom dziecka okresowo nie może sprawować opieki, w szczególności z powodów zdrowotnych lub losowych albo zaplanowanego wypoczynku,
 9. ocena rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka pod wglądem predyspozycji do pełnienia powierzonej im funkcji oraz jakości wykonywanej pracy.

Ponadto

 1. organizowanie opieki w rodzinach zastępczych
 2. pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych,
 3. współpraca z rodziną zastępczą i rodziną naturalną w celu unormowania sytuacji życiowej dziecka,
 4. wsparcie i współpraca z rodziną naturalną, w celu jak najszybszego powrotu dziecka do domu rodzinnego,
 5. wsparcie rodzin zastępczych we współpracy z Sądem Rejonowym, Ośrodkiem Adopcyjno-Opiekuńczym, kuratorami sądowymi, Ośrodkami Pomocy Społecznej,
 6. pomoc w integracji ze środowiskiem osób opuszczających zakłady poprawcze oraz niektóre rodzaje placówek opiekuńczo – wychowawczych, resocjalizacyjnych, zakłady dla nieletnich i rodziny zastępcze.

Inne zadania:

 1. pomoc pieniężna na usamodzielnienie oraz pokrywanie wydatków związanych z kontynuowaniem nauki wychowankom osobom opuszczającym rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze, schroniska, zakłady poprawcze, domy pomocy społecznej,
 2. pomoc w integracji ze środowiskiem osób opuszczających rodzinę zastępczą lub placówkę opiekuńczo-wychowawczą,
 3. zawieranie umów z kandydatami na zawodowe rodziny zastępcze lub prowadzący rodzinny dom dziecka
 4. zawieranie umów cywilno-prawnych z rodzinami zastępczymi w sprawie powierzenia dziecka,
 5. zawieranie porozumień z innymi powiatami.

Zadania Zespołu Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej

 1. opieka i wychowanie dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców oraz dzieciom niedostosowanym społecznie poprzez zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
 2. wsparcie osobom usamodzielnianym opuszczającym placówki opiekuńczo-wychowawcze w ramach procesu usamodzielnienia,
 3. zawieranie porozumień z innymi powiatami,
 4. organizowanie i prowadzenie mieszkań chronionych,
 5. doradztwo metodyczne,
 6. współpraca w zakresie pomocy społecznej z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami i fundacjami, Kościołem Katolickim i innymi kościołami oraz związkami wyznaniowymi, pracodawcami, osobami fizycznymi i prawnymi.

Zadania Zespołu Poradnictwa Specjalistycznego

 1. pomoc pedagogiczna osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą,
 2. pomoc psychologiczna osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą,
 3. pomoc prawna osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą,
 4. poradnictwo i terapia osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej,
 5. działalność diagnostyczno-konsultacyjna w zakresie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą oraz rodziców dzieci objętych tą pieczą,
 6. badania pedagogiczne i psychologiczne oraz analiza warunków bytowo-mieszkaniowych umożliwiających dziecku zaspokojenie jego indywidualnych potrzeb, dotyczących kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka,
 7. poradnictwo dla rodzin zastępczych m zawodowym i niezawodowym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka, mające na celu zachowanie i wzmocnienie ich kompetencji oraz przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego,

Pokój 202, tel. 74 664 08 89

Piotr Sapalski – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
Agnieszka Mućwicka – starszy pracownik socjalny
Karolina Kozińska – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
Marta Wasik – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

————————————————————————————————-

Pokój 205, tel. 74 664 08 90

Iwona Warchoł – specjalista
Edyta Tucka – specjalista
Monika Wasilew – specjalista pracy z rodziną
Małgorzata Marciniszyn – specjalista pracy z rodziną

————————————————————————————————-

Pokój 206, tel. 74 664 08 39

Marta Świątek – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
Anna Tietz – pracownik socjalny
Marlena Kamasińska – starszy pracownik socjalny
Joanna Derewiecka – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

————————————————————————————————-

Pokój 207, tel. 74 664 08 42

Agnieszka Szyszkowska – psycholog
Anna Cyran – pedagog

————————————————————————————————-

Pokój 208, tel. 74 664 08 86

Joanna Szczepanek – starszy pracownik socjalny
Katarzyna Moszyk – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
Karolina Balant – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
Sylwia Wójtowicz – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

————————————————————————————————-

Do pobrania:

Wielkość czcionki
Kontrast
Skip to content