Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

O dofinansowanie ze środków Funduszu organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych mogą ubiegać się osoby prawne jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, jeżeli:

  • Prowadzi działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku,
  • Udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania,
  • Udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu.

Wniosek o dofinansowanie ze środków Funduszu organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych składa się w terminie do 30 listopada roku poprzedzającego realizacje zadania.

Wysokość dofinansowania w 2022 roku wynosi do 60% kosztów przedsięwzięcia.

W przypadku przekroczenia kosztów przedsięwzięcia wysokość dofinansowania nie ulega zmianie, natomiast w przypadku obniżenia tych kosztów kwota dofinansowania obliczona jest proporcjonalnie do faktycznie poniesionych kosztów przedsięwzięcia.

Przedmiotem dofinansowania mogą być wydatki związane z realizacja zadania o ile:

  • Zostaną uwzględnione we wniosku oraz w umowie zawartej z Wnioskodawcą,
  • Zostały faktycznie poniesione w okresie trwania umowy,
  • Zostały potwierdzone stosownymi dokumentami tj, fakturami VAT za zakupione towary lub usługi, a w przypadku, gdy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie jest możliwe wystawienie faktury VAT, innymi dokumentami finansowo – księgowymi, umowa o dzieło, umowa zlecenie wraz z dowodami zapłaty wystawionymi na wnioskodawcę przez sprzedawcę/usługodawcę. Dowody księgowe muszą być opisane w sposób jednoznacznie potwierdzający związek pomiędzy realizacja zadania i poniesionym wydatkiem.

UWAGA! Dofinansowanie do sportu, kultury rekreacji i turystyki nie obejmuje kosztów poniesionych przed zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.

Osoba do kontaktu
Anna Mogiłka
Tel. 746640870

 

Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sportu kultury rekreacji i turystyki (pdf)

Skip to content