OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

2 kwietnia 2020

Informuję, że:

1.administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu, ul. J. Kilińskiego 1, 58-30 Wałbrzych , zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

2. Kontakt do Inspektora ochrony danych e-mail: iod@mops.walbrzych.pl

3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą celu ograniczenie i złagodzenie skutków pandemii COVID-19 i będą udostępniane innym odbiorcom na podstawie przepisów prawa.

4.podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

a) art. 9 ust. 2 lit i art. 6 ust. 1 lit d Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r związane z ochroną zdrowia i zapobieganiem rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych

5. podanie danych jest obowiązkiem ustawowym.

6.posiada Pani/Pan prawo do:

a. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

b. wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

c. przenoszenia danych,

d. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli przetwarzanie będzie odbywać się na podstawie zgody.

7.ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8.Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,

9.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa i po tym okresie zostaną usunięte.

10. Dane osobowe nie będą transferowane do Państw poza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Klauzula informacyjna

25 maja 2018

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych

Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Kilińskiego 1, kod pocztowy 58-300, tel. 746640800.

 2. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 i 7 RODO i w celu realizacji zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu.

 3. Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest art. 6 ust 1 lit. a, b, c, d, e RODO, czyli:

 • Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą,

 • Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,

 • Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,

 • Przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;

 • Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

 1. Sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej: Inspektor ochrony danych, ul. Kilińskiego 1, kod pocztowy 58-300 Wałbrzych, adres e-mail:  iod@mops.walbrzych.pl.

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy wynikające z przepisów prawa oraz będą archiwizowane zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

 3. W przypadku, gdy przepisy szczególne nie stanowią inaczej posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i prawo do ich sprostowania. Przetwarzanie Pani/Pana danych może zostać ograniczone, z wyjątkiem ważnych względów interesu publicznego RP lub Unii Europejskiej. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 7 RODO ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych jedynie na podstawie przepisów prawa krajowego, umów międzynarodowych i obowiązujących konwencji.

 5. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

 6. Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe są przekazywane innym odbiorcom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, bądź stosownie do wyrażonej przez Panią/Pana zgody.

 7. W związku z funkcjonowaniem systemów teleinformatycznych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wałbrzychu niektóre przetwarzane przez Administratora Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane.

Inspektor ochrony danych

25 maja 2018

Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

adres e-mail:  iod@mops.walbrzych.pl

Skip to content