Projekt “Aktywni Razem”

1 października 2017 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wałbrzychu rozpoczyna się realizacja projektu pod nazwą „Aktywni razem” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowita wartość projektu wynosi 1 931 760,00 zł w tym kwota dofinansowania wynosi 1 631 760,00 zł.

Projekt kierowany jest do osób w wieku aktywności zawodowej, tj. bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, w tym niepełnosprawnych, korzystających z pomocy społecznej, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Celem projektu jest przywrócenie jego uczestnikom zdolności do prawidłowego funkcjonowania w społeczności, zdolności do poszukiwania i podjęcia pracy poprzez zminimalizowanie barier utrudniających aktywizację społeczno – zawodową.

Projekt „Aktywni razem” obejmie 177 osób w 3 sześciomiesięcznych etapach po 59 osób:

I etap od X/2017 – III/2018

II etap IV/2018 – IX/2018

III etap X/2018 – III/2019

Uczestnicy projektu w zależności od sytuacji i statusu, będą mogli wziąć udział w działaniach o charakterze społecznym, edukacyjnym, zawodowym i zdrowotnym, tj. skorzystać m.in. z następujących instrumentów:

  • pracy socjalnej, poradnictwa prawnego, poradnictwa psychologicznego, grup samopomocowych, warsztatów grupowych (trening umiejętności i kompetencji społecznych, warsztaty poprawy wizerunku – zajęcia z fryzjerem i wizażystą),

  • kursów i szkoleń, dostosowanych do swoich potrzeb, zakończonych certyfikatem,

  • poradnictwa doradcy ds. osób niepełnosprawnych, zajęć ruchowych dla osób niepełnosprawnych (yoga, rehabilitacja),

  • podjęcia nauki na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym lub policealnym. Uczestnicy otrzymają wtedy wsparcie w postaci zakupu podręczników, materiałów i przyborów szkolnych, opłaty wpisowej, przejazdów itp.

  • warsztatów z doradcą zawodowym i udziału w 3 miesięcznym płatnym stażu

  • udziału w Programie Aktywizacji i Integracji (PAI).

Udział w projekcie pozwoli jego uczestnikom nabyć nowych umiejętności i kompetencji społecznych i zawodowych, podnieść wykształcenie a w rezultacie zwiększyć aktywność społeczną poprzez zminimalizowanie barier utrudniających aktywizację. Podniesie poziom motywacji do podejmowania wysiłku na rzecz własnego rozwoju oraz samodzielności i odpowiedzialności za podejmowane własnych decyzji i efektywności w działaniu.
Działania o charakterze zawodowym pozwolą uczestnikowi projektu nabyć nowych kwalifikacji, doświadczeń oraz umiejętności poruszania się na rynku pracy, poszerzyć horyzonty zawodowe, a także wzmocnić w drodze do zmiany swojej sytuacji życiowej. Efektem będzie podjęcie zatrudnienia i uniezależnienie się od korzystania ze świadczeń pomocy społecznej.

Rekrutacja uczestników będzie prowadzona przez cały okres trwania projektu. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu z pracownikami socjalnymi lub Biurem projektu w MOPS.

Plakat EFS EPS

Skip to content