Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

O dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze może ubiegać się osoba posiadające ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne oraz posiadająca zlecenie na zaopatrzenie w w/w sprzęty potwierdzone przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Aby skorzystać z pomocy w zakresie dofinansowania do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, średni miesięczny dochód netto wnioskodawcy nie może przekroczyć:

  • 50% przeciętnego wynagrodzenia(chodzi o przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale)
    w przeliczeniu na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym – 2 997,54 zł Netto  ( kryterium za IV kwartał 2021)
  • 65% przeciętnego wynagrodzeniaw przypadku osoby samotnej – 3 896,80 zł Netto ( kryterium za IV kwartał 2021)

Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wynosi do:

  • 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany
  • 150% sumy kwoty limitu wyznaczonego przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie przedmiotów i środków, jeżeli cena jest wyższa niż ustalony limit.

 Wnioski rozpatrywane są na bieżąco, przez cały rok, do wyczerpania środków przewidzianych na ten cel, po przekazaniu środków finansowych z PFRON.

UWAGA! W przypadku dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze dopuszcza się możliwość zwrotu kosztów już poniesionych w wyniku zakupu w/w przedmiotów.

Osoba do kontaktu:
Agata Nakrewicz
Tel. 74 6640871

 

Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze (pdf)

Skip to content