Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FE PŻ)

Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ)

Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ) stanowi kontynuację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Program będzie realizowany przez najbliższe 7 lat – do 2029 r.

FEPŻ uzupełnia działania gmin realizowane w ramach systemu pomocy społecznej skierowane do osób w trudnej sytuacji życiowej, obejmujące m.in. świadczenia pieniężne i pomoc rzeczową oraz pracę socjalną na rzecz wzmocnienia samodzielności osób i rodzin, jak również w ramach programów krajowych (Posiłek w szkole i w domu). Grupa docelowa FEPŻ nie ogranicza się jednak wyłącznie do beneficjentów pomocy społecznej poprzez wyższe kryterium dochodowe uprawniające do pomocy, dzięki czemu część osób potrzebujących nieobjętych wsparciem przez MOPS może skorzystać z pomocy żywnościowej.

Pomocą objęte będą osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, dopuszczającej korzystanie z pomocy społecznej z powodów wskazanych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, których dochód nie przekroczy określonego kryterium dochodowego na dany podprogram, które określi minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.

Pomoc FEPŻ udzielana jest w postaci artykułów spożywczych, które są nieodpłatnie przekazywane osobom najbardziej potrzebującym na podstawie wydanego przez MOPS skierowania. Ponadto program zakłada realizację działań towarzyszących dla odbiorców pomocy żywnościowej, mających na celu ich włączenie społeczne.

Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ)
Podprogram 2023

W Podprogramie 2023, który będzie realizowany do października 2024 kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej w ramach FEPŻ wynosi 265% kryterium określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r., uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej.

Pomoc żywnościowa przysługuje, jeśli dochód nie przekracza:
– 2056,40 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej, czyli dochód nieprzekraczający 265% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 776 zł);
– 1590,00 zł w przypadku osoby w rodzinie, czyli dochód nieprzekraczający 265% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 600 zł).

Do otrzymania pomocy żywnościowej kwalifikują pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu. Korzystanie z tej formy pomocy nie wyklucza korzystania z innych świadczeń pomocy społecznej. W przypadku stwierdzenia uprawnień do otrzymania pomocy w ramach FEPŻ nie jest wymagane wydanie decyzji administracyjnej. Podobnie w przypadku braku uprawnień do udzielenia pomocy i odmowy wydania skierowania tryb decyzji administracyjnej jest nieuzasadniony. 

W skierowaniu wskazany jest punkt wydawania artykułów spożywczych – adres siedziby organizacji, z której odbiorca otrzyma pomoc. Skierowanie dla osoby najbardziej potrzebującej wydaje się na cały okres trwania danego Podprogramu. Termin odbioru wskazuje pracownik socjalny.

Skip to content