Program wsparcia powiatu w zakresie form pieczy zastępczej – 2023 r.

Gmina Wałbrzych – Miasto na prawach Powiatu przystąpiło w 2023 roku do realizacji Rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r.

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Funduszu Pracy.

Celem Programu jest wsparcie finansowe powiatów w realizacji zadań własnych z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez dofinansowanie wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń przysługujących za 2023 rok, zawodowym rodzinom zastępczym, prowadzącym rodzinne domy dziecka oraz zawodowym rodzinom zastępczym pełniącym funkcję pogotowia rodzinnego w okresie czerwiec 2023 – grudzień 2023.

Skip to content