Rehabilitacja Społeczna Osób Niepełnosprawnych

 

DEFINICJA NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Niepełnosprawność – długotrwały stan, w którym występują pewne ograniczenia w prawidłowym funkcjonowaniu człowieka. Ograniczenia te spowodowane są na skutek obniżenia sprawności funkcji fizycznych lub psychicznych. Jest to także uszkodzenie, czyli utrata lub wada psychiczna, fizjologiczna, anatomiczna struktury organizmu. Utrata ta może być całkowita, częściowa, trwała lub okresowa, wrodzona lub nabyta, ustabilizowana lub progresywna.

PODSTAWA PRAWNA DZIAŁANIA DZIAŁU REHABILITACJI:

Art. 35 a ust. 7 lit. a, b, c, d, ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U z 2011 r. Nr 127, poz. 721) oraz § 6 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 96, poz. 861) jak również ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).

Zadania Działu

 1. Dofinansowanie do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych.
 2. Dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny.
 3. Dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.
 4. Dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się, technicznych, architektonicznych i urbanistycznych.
 5. Dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki przez osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
 6. Podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności.
 7. Współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych.
 8. Dofinansowanie do kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej.

PONADTO

 1. Realizacja programu „Aktywny samorząd” – moduły I i II,
 2. Realizacja programu „Wyrównywania różnic między regionami II”.

I. Dofinansowanie do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych:

DEFINICJA

„Turnus oznacza zorganizowaną formę aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, między innymi przez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu (art. 10c ust. 1 ustawy o rehabilitacji)”.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 35 a ust. 7 lit a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U z 2011 r. Nr 127, poz. 721) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 23, poz. 1694).

Osoba prowadząca:
Ewa Sobieraj
tel. 74 66 42 544

RODZAJE TURNUSÓW REHABILITACYJNYCH

 • ogólno usprawniający z programem rekreacyjno – wypoczynkowym (obowiązujący do 31 grudnia 2008 roku),
 • usprawniająco – rekreacyjny,
 • rekreacyjno – sportowy i sportowy,
 • szkoleniowy,
 • psychoterapeutyczny,
 • rozwijający zainteresowania i uzdolnienia,
 • nauki niezależnego funkcjonowania z niepełnosprawności.
 1. O dofinansowanie może ubiegać się:Osoba niepełnosprawna, jeżeli przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczany za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:
  • 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
  • 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.
 2. Wymagane dokumenty:
  • kserokopia ważnego orzeczenia o niepełnosprawności lub jego odpowiednik,
  • wypełniony wniosek o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym w raz z załączonym wnioskiem lekarza,
  • postanowienie Sądu o ustanowieniu opiekuna – w przypadku osoby niepełnosprawnej ubezwłasnowolnionej – kserokopia,
  • potwierdzenie dochodów – do wglądu.
 3. Miejsce złożenia wniosku: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu ul. Limanowskiego 9, pok. 4-5

Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym

II. Dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny

na podstawie art. 35a, ust. 1, pkt. 7, lit. c, ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U z 2011 r. Nr 127, poz. 721)

Osoba prowadząca:
Agata Nakrewicz
tel. 74 66 42 544

 1. O dofinansowanie może ubiegać się:Osoba niepełnosprawna, jeżeli przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczany za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:
  • 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
  • 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

  Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli prowadzą działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed złożeniem wniosku.

 2. Wymagane dokumenty:
  • kserokopia ważnego orzeczenia o niepełnosprawności lub jego odpowiednik,
  • w przypadku osoby, o której mowa w art. 62 ust. 3 ustawy, kopię orzeczenia o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanego przed dniem 1 stycznia 1998 r.,
  • wypełniony wniosek o dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny,
  • aktualne zaświadczenie lekarskie, zawierające informacje o konieczności prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych i rodzaju wymaganego sprzętu do rehabilitacji (druk dołączony do wniosku),
  • zaświadczenie kierownika Powiatowego Urzędu Pracy o statusie zawodowym w przypadku
  • bezrobotnego lub poszukującego pracy,
  • kopia decyzji o przyznaniu świadczeń z pomocy społecznej, jeżeli takie występują,
  • faktura pro forma na wybrany sprzęt lub oferta cenowa sklepu,
  • postanowienie Sądu o ustanowieniu opiekuna – w przypadku osoby niepełnosprawnej ubezwłasnowolnionej,
  • potwierdzenie dochodów Wnioskodawcy i osób wspólnie zamieszkałych – odcinek renty, decyzja emerytury, informacja o dochodach z zakładu pracy, itp.
 3. Miejsce złożenia wniosku: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu ul. Limanowskiego 9, pok. 4-5

Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do kosztów nabycia sprzętu rehabilitacyjnego osobie niepełnosprawnej plik pdf

III. Dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

na podstawie 35a, ust. 1, pkt. 7, lit. c, ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U z 2011 r. Nr 127, poz. 721).

Osoba prowadząca:
Agata Nakrewicz
tel. 74 66 42 544

 1. O dofinansowanie może ubiegać się:Osoba niepełnosprawna, jeżeli przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczany za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:
  • 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
  • 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.
 2. Wymagane dokumenty:
  • Fakturę/rachunek wystawiony przez wykonawcę /dostawcę przedmiotów ortopedycznych lub środków pomocniczych na osobę niepełnosprawną, określającą kwotę opłaconą w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotę udziału własnego lub inne dowody potwierdzające zakup.
  • wypełniony wniosek o dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
  • kopia orzeczenia o którym mowa w art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U z 2011 r. Nr 127, poz. 721), (oryginał do wglądu),
  • w przypadku osoby, o której mowa w art.62 ust 3 ustawy, kopię orzeczenia o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanego przed dniem 1 stycznia 1998r. (oryginał do wglądu),
  • potwierdzenie dochodów Wnioskodawcy i osób wspólnie zamieszkałych – odcinek renty, decyzja emerytury, informacja o dochodach z zakładu pracy, itp.,
  • kserokopia zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie,
  • postanowienie Sądu o ustanowieniu opiekuna – w przypadku osoby niepełnosprawnej ubezwłasnowolnionej.
 3. Miejsce złożenia wniosku: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu ul. Limanowskiego 9, pok. 4-5

Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych plik pdf

IV. Dofinansowanie ze środków PFRON do likwidacji barier w komunikowaniu się

na podstawie art. 35, ust. 1, pkt 7, lit. d, ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U z 2011 r. Nr 127, poz. 721).

Osoba prowadząca:
Kamila Adamowicz-Szymczak
tel. 74 66 42 544

PODSTAWA PRAWNA

Art. 35 a ust. 7 lit d ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U z 2011 r. Nr 127, poz. 721) oraz § 6.1. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 96, poz. 861).

DEFINICJA

„bariery w komunikowaniu się to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji”.

 1. O dofinansowanie może ubiegać się: Osoby niepełnosprawne, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności.
 2. Wymagane dokumenty:
  • Aktualne zaświadczenie lekarskie wg wzoru,
  • Kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu),
  • Kopie orzeczeń o niepełnosprawności osób mieszkających wspólnie z wnioskodawcą (oryginały do wglądu),
  • Faktura pro – forma na wnioskowany sprzęt,
  • W przypadku kiedy wniosek składany jest przez pełnomocnika, opiekuna prawnego lub przedstawiciela ustawowego, kopia Postanowienia Sądu Rejonowego lub pełnomocnictwa potwierdzonego przez Notariusza (oryginały do wglądu),
  • W przypadku kiedy wnioskodawca nie może podpisać wniosku (w Dowodzie Osobistym stosowna adnotacja) przyjęcie kopii Dowodu Osobistego (Dowód Osobisty do wglądu).
  • wypełniony wniosek o dofinansowanie do zakupu urządzeń z zakresu likwidacji barier w komunikowaniu się w związku z indywidualnymi potrzebami osoby niepełnosprawnej,
 3. Miejsce złożenia wniosku: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu ul. Limanowskiego 9, pok. 4-5

Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier w komunikowaniu plik pdf

V. Dofinansowanie ze środków PFRON do likwidacji barier technicznych

na podstawie art. 35, ust. 1, pkt 7, lit. d, ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U z 2011 r. Nr 127, poz. 721).

Osoba prowadząca:
Kamila Adamowicz-Szymczak
tel. 74 66 42 544

DEFINICJA

„bariery techniczne to bariery utrudniające lub uniemożliwiające osobie niepełnosprawnej usprawnianie. Likwidacja tej bariery powinna spowodować sprawniejsze działanie tej osoby w społeczeństwie i umożliwić wydajniejsze jej funkcjonowanie”.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 35 a ust. 7 lit d ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U z 2011 r. Nr 127, poz. 721) oraz § 6.1. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 96, poz. 861).

 1. O dofinansowanie może ubiegać się: Osoby niepełnosprawne, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności.
 2. Wymagane dokumenty:
  • kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu),
  • kopie orzeczeń o niepełnosprawności osób mieszkających wspólnie z wnioskodawcą (oryginał do wglądu),
  • faktura pro-forma na wnioskowany sprzęt,
  • w przypadku kiedy wniosek składany jest przez pełnomocnika, opiekuna prawnego lub przedstawiciela ustawowego, przyjęcie kopii postanowienia Sądu Rejonowego lub pełnomocnictwa potwierdzonego przez Notariusza (oryginały do wglądu),
  • w przypadku kiedy wnioskodawca nie może podpisać wniosku (w Dowodzie Osobistym stosowna adnotacja) przyjęcie kopii Dowodu Osobistego (oryginały do wglądu),
  • w przypadkach koniecznych kopia udokumentowanej podstawy prawnej zameldowania w lokalu, w którym ma nastąpić likwidacja barier technicznych (akt własności, umowa najmu, itp.) (oryginał do wglądu) oraz w przypadku kiedy wnioskodawca nie jest właścicielem nieruchomości lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości zgoda pisemna właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego,
  • wypełniony wniosek o dofinansowanie do zakupu urządzeń z zakresu likwidacji barier technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osoby niepełnosprawnej,
  • zaświadczenie lekarskie o aktualnym stanie zdrowia zawierające informację o rodzaju niepełnosprawności (jeżeli rodzaj nie jest określony w orzeczeniu-druk załączony do wniosku).
 3. Miejsce złożenia wniosku: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu ul. Limanowskiego 9, pok. 4-5

Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier technicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej

VI. Dofinansowanie ze środków PFRON z zakresu likwidacji barier architektonicznych i urbanistycznych

na podstawie art. 35, ust. 1, pkt 7, lit. d, ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U z 2011 r. Nr 127, poz. 721)

Osoba prowadząca:
Kamila Adamowicz-Szymczak
tel. 74 66 42 544

DEFINICJA

„bariery architektoniczne to wszelkie utrudnienia występujące w budynku i w jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym”.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 35 a ust. 7 lit. d ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U z 2011 r. Nr 127, poz. 721) oraz § 6 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 96, poz. 861).

 1. O dofinansowanie może ubiegać się:Osoby niepełnosprawne, które mają trudności w poruszaniu się, jeżeli są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują.
 2. Wymagane dokumenty:
  • aktualne zaświadczenie lekarskie wg wzoru,
  • kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu),
  • kopie orzeczeń o niepełnosprawności osób mieszkających wspólnie z wnioskodawcą (oryginał do wglądu),
  • aktualne zaświadczenia o zameldowaniu,
  • w przypadku kiedy wniosek składany jest przez pełnomocnika, opiekuna prawnego lub przedstawiciela ustawowego, przyjęcie kopii postanowienia Sądu Rejonowego lub pełnomocnictwa potwierdzonego przez Notariusza (oryginały do wglądu),
  • w przypadku kiedy wnioskodawca nie może podpisać wniosku (w Dowodzie Osobistym stosowna adnotacja) przyjęcie kopii Dowodu Osobistego (oryginały do wglądu),
  • udokumentowana podstawa prawna zameldowania w lokalu, w którym ma nastąpić likwidacja barier architektonicznych (akt własności, umowa najmu, itp.) – kopia (oryginały do wglądu) oraz w przypadku kiedy wnioskodawca nie jest właścicielem nieruchomości lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości zgoda pisemna właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego,
  • wypełniony wniosek o dofinansowanie do zakupu urządzeń z zakresu likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
 3. Miejsce złożenia wniosku: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu ul. Limanowskiego 9, pok. 4-5
  • termin złożenia wniosku: w każdym czasie.

Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej plik pdf

Wielkość czcionki
Kontrast
Skip to content