Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ)

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym, który realizowany jest w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz. Urz. UE L 72 z 12.03.2014 r., str. 1), zwanego dalej rozp. FEAD.

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

Od 2017 roku więcej osób może korzystać z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w związku z podwyższeniem kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do odbioru żywności. Podwyższone kwoty w ramach Podprogramu wynoszą 1 268 zł dla osoby samotnie gospodarującej  oraz 1 028 zł dla osoby w rodzinie .

Organizacje  realizujące proces dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących zobowiązane są prowadzić działania w ramach środków towarzyszących mające na celu w szczególności:

  1. włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych,
  2. pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej),
  3. wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.

Skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej wydają pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu, a w przypadku osób bezdomnych, mogą być także kierowane bezpośrednio przez organizację partnerską.

W Wałbrzychu Program jest realizowany przez Zarząd Rejonowy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, żywność jest wydawana z magazynu żywności w Wałbrzychu przy ul. Mickiewicza 7 codziennie od poniedziałku do piątki w godz. 9.00 do 13.00

Skip to content