Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ)

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (POPŻ) jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym, który realizowany jest w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 223/2014 z dnia 11marca 2014r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz.Urz. UE L 7 z 12.03.2014r., str. 1), zwanego dalej rozp. FEAD.

Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych. Pomoc mogą otrzymać osoby znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie). Udzielana jest w postaci artykułów spożywczych, które są przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

W Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w Podprogramie 2021 Plus obowiązują nowe kryterium dochodowego uprawniającego do pomocy żywnościowej w ramach POPŻ – 235% kryterium określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r., uprawniającego do świadczeń z pomocy.

Przedmiotowa zmiana oznacza, że pomoc żywnościowa przysługuje obecnie, jeśli dochód nie przekracza:
– 1 823,60 w przypadku osoby samotnie gospodarującej, czyli dochód nieprzekraczający 235% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 776 zł);
1 410w przypadku osoby w rodzinie, czyli dochód nieprzekraczający 220% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 600 zł).

Do otrzymania pomocy żywnościowej kwalifikują pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu. Korzystanie z tej formy pomocy nie oznacza korzystania z innych świadczeń pomocy społecznej. W przypadku stwierdzenia uprawnień do otrzymania pomocy w ramach PO PŻ nie jest wymagane wydanie decyzji administracyjnej. Podobnie w przypadku braku uprawnień do udzielenia pomocy i odmowy wydania skierowania tryb decyzji administracyjnej byłby nieuzasadniony. 

Skierowanie dla osoby najbardziej potrzebującej wydaje się na cały okres trwania danego Podprogramu. Jest to wyszczególnione każdorazowo we wzorze skierowania.

W Wałbrzychu Program jest realizowany przez Caritas Diecezji Świdnickiej, żywność jest wydawana w Wałbrzychu przy ul. Mickiewicza 7. Termin odbioru wskazuje pracownik socjalny.

Skip to content