Centrum Aktywności Lokalnej

Pogram Centrum Aktywności Lokalnej (CAL), został zainicjowany w 1997 roku przez Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych – BORIS. Obecnie koordynację nad jego realizacją przejęło Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL.

 • Pod pojęciem Centrum Aktywności Lokalnej należy rozumieć określony sposób działania, którego celem jest aktywizowanie społeczności lokalnych, tworzenie poczucia przynależności do danego miejsca i lokalnej grupy, uruchamianie na nowo zbiorowych strategii pomagania ludziom w pomaganiu sobie samym.

Główną ideą metody CAL jest
„Pomóżmy ludziom, aby pomogli sami sobie”.

 • Najważniejszą cechą programu jest to, że wszelkie przedsięwzięcia podejmowane przez instytucje pracujące metodą CAL muszą odpowiadać na potrzeby artykułowane przez daną społeczność postrzeganą całościowo i prowadzone być w oparciu o jej zasoby ludzkie i instytucjonalne.
 • Największą wartością CAL jest angażowanie mieszkańców oraz aktywizowanie lokalnych instytucji na rzecz rozwiązywania własnych, artykułowanych przez dane środowisko problemów i potrzeb
 • Nadrzędną wartością w metodzie CAL jest:
  • oparcie rozwoju lokalnego o siły tkwiące we własnym środowisku.
  • leczenie nadszarpniętych więzi międzyludzkich,
  • poczucie tożsamości z własną społecznością
  • poczucie odpowiedzialności za lokalne sprawy.
 • Wśród dalekosiężnych celów programu wymienić należy:
  • powstanie silnych i zintegrowanych społeczności lokalnych,
  • rozwój lokalnej samoorganizacji, solidarności i tworzenie więzów samopomocy,
  • zaktywizowanie lokalnych zasobów – instytucji i organizacji samorządowych, pozarządowych, biznesowych,
  • wzmacnianie i integracja lokalnych grup obywatelskich,
  • budowanie tożsamości wspólnot lokalnych poprzez podnoszenie jakości społecznych interakcji, związków i sieci kontaktów,
  • pomaganie ludziom w tworzeniu i odtwarzaniu ich własnych społeczności lokalnych i grup społecznych, pozwalających na radzenie sobie z rozwiązywaniem lokalnych problemów oraz przejmowanie kontroli nad własnym życiem.
 • CAL jest metodą działania realizowaną:
  • przez istniejące instytucje lokalne
  • w celu aktywizowania społeczności lokalnych i tworzenia poczucia przynależności do danego miejsca, do danej grupy.
 • Celem tej metody jest:
  • wzmacnianie zdolności grup i społeczności lokalnych do samodzielnego ozwiązywania własnych problemów,
  • rozpoznanie środowiska w formie mapy problemów,
  • tworzenie koalicji wokół problemów,
  • inicjowanie ruchów samopomocowych i obywatelskich,
  • promowanie pracy wolontariackiej i zespołowej,
  • inicjowanie lokalnych akcji i wydarzeń,
 • Praca metodą CAL oznacza:
  • posiadanie lub stworzenie realnego, fizycznego miejsca, które będzie służyć ożywaniu i integracji społeczności lokalnej (miejscem takim może być siedziba instytucji),
  • rozpoznanie środowiska lokalnego w formie opracowanej “Mapy zasobów i potrzeb środowiska lokalnego”,
  • tworzenie w środowisku koalicji na rzecz pracy w środowisku i wokół problemów,
  • inicjowanie ruchów samopomocowych i obywatelskich,
  • promowanie i wdrażanie pracy wolontarystycznej i zespołowej,
  • inicjowanie lokalnych akcji i wydarzeń,
  • działania w oparciu o programy i projekty.

Program CAL jest na tyle uniwersalny, iż może być realizowany przez różnego rodzaju placówki, np.: ośrodki pomocy społecznej, domy kultury, szkoły, organizacje pozarządowe. Sprawdza się on zarówno w małych gminach, jak i dużych aglomeracjach miejskich, z tym że wówczas należy go wdrażać sukcesywnie na poszczególnych osiedlach lub ich częściach.

 

Skip to content