Zajęcia grupowe- Grupa samopomocowa

18 lipca 2019

W ramach projektu „Aktywny start” uczestnicy projektu biorą udział w zajęciach grupowych – grupy samopomocowe. Celem grupy jest utrwalenie i zdobywanie nabytych umiejętności poznawczych w zakresie rozpoznawania, akceptowania oraz radzenia sobie w prostych i złożonych sytuacjach życiowych. Uczestnicy projektu otrzymują wsparcie innych, ale sami są też wsparciem dla innych.

Działania o charakterze zdrowotnym-zajęcia ruchowe usprawniające psychoruchowo osoby niepełnosprawne

18 lipca 2019

W ramach realizowanych działań w projekcie ” Aktywny start „ osoby niepełnosprawne skorzystały z zajęć ruchowych, prowadzonych przez panią rehabilitantkę, które są najlepszą formą podnoszenia sprawności psychofizycznej. Forma zajęć sportowych i rekreacyjnych, w których uczestnicy projektu brali udział miały na celu podniesienie wydolności układu krążenia, przemiany materii, wzmocnienie narządów ruchu, kształtowania postawy ciała i rozwijania wiary we własne siły.

Projektant czasu – warsztaty efektywnego zarządzania czasem

12 lipca 2019

W ramach projektu „Aktywny start” uczestnicy brali udział w zajęciach pod nazwą „Projektant czasu – warsztaty efektywnego zarządzania czasem”. Celem zajęć było opracowanie osobistego sposobu zarządzania zadaniami, redukcję stresu i lęku przed podjęciem pracy, podniesienie motywacji do działania, a także poczucia własnej wartości poprzez skuteczną organizację czasu na wielu płaszczyznach życia i skupienia na własnych potrzebach. Warsztaty obejmowały planowanie i organizację dnia oraz tygodnia, łączenie obowiązków domowych z pracą zawodową, a także podział obowiązków w rodzinie.

Szkoła wychowania – Akademia świadomego Rodzica

8 lipca 2019

Rodzice biorący udział w projekcie „Aktywny start” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej uczestniczyli w zajęciach Szkoła wychowania – Akademia świadomego Rodzica. Celem zajęć jest minimalizacja problemów poprzez poznanie modeli wychowawczych, budowanie właściwej relacji w rodzinie, podtrzymywanie pozytywnych postaw rodzicielskich, budowanie autorytetu oraz zmniejszenie poczucia rodzicielskiej bezradności. Efektem warsztatów i wymiany rodzicielskich doświadczeń jest podwyższenie kompetencji opiekuńczo – wychowawczych, lepsze zrozumienie swojego stylu wychowawczego, zwiększenie możliwości wyboru swojego zachowania w trudnych sytuacjach, a także równowaga pomiędzy zadbaniem o potrzeby dziecka – i swoje.

Trening umiejętności społecznych “Aktywny Start”

27 czerwca 2019

W ramach projektu Aktywny start uczestnicy projektu brali udział w zajęciach pn. „Trening umiejętności społecznych”. Celem głównym warsztatów jest rozwój uczestników związanych  ze zdobyciem wiedzy dotyczących kompetencji społecznych, doskonalenie sposobów interakcji z innymi ludźmi oraz zwiększenie samoświadomości dotyczącej własnego zachowania.

Ogłoszenie o naborze uczestników do projektu “Aktywny start”

13 maja 2019

Od 1.06.2019 r. do 30.09.2020 r. Gmina Wałbrzych – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu rozpoczyna Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 20104-2020 pod nazwą „Aktywny start”.
Całkowita wartość projektu wynosi 1 704 523,30 zł w tym: kwota dofinansowania wynosi 1 441 523,30 zł , wkład własny Gminy wynosi 263.000,00 zł.
Projekt skierowany będzie do osób bezrobotnych, osób nieaktywnych zawodowo, w tym osób niepełnosprawnych korzystających z pomocy społecznej, a przede wszystkim młodych kobiet posiadających dzieci i sprawujących nad nimi opiekę, mające problemy wychowawcze, dotknięte problemami opiekuńczymi, które nie mogą podjąć zatrudnienia ze względu na wielodzietność, będące w wieku aktywności zawodowej.
Uczestnicy biorący udział w projekcie w zależności od sytuacji i statusu, będą mogli wziąć udział w działaniach o charakterze społecznym, edukacyjnym, zawodowym wdrażane przez KIS, oraz zdrowotnym, tj. skorzystać m.in. z następujących instrumentów:

 • z zakresu aktywizacji społecznej:
  • warsztaty „Trening umiejętności i kompetencji społecznych”,
  • grupy samopomocowe,
  • szkoła wychowania w rodzinie – akademia świadomego rodzica,
  • projektant czasu – warsztaty efektywnego zarządzania czasem,
  • poradnictwo psychologiczne,
  • poradnictwo doradcy ds. osób niepełnosprawnych,
  • indywidualne konsultacje pedagogiczne,
  • praca socjalna,
 • z zakresu aktywizacji zawodowej wdrażane przez Klub Integracji Społecznej:
  • 5 miesięczny staż zawodowy,
  • warsztaty z doradcą zawodowym,
  • kursy i szkolenia umożliwiające podniesienie kompetencji, kwalifikacji zawodowych lub umiejętności pożądanych na rynku pracy,
 • z zakresu aktywizacji edukacyjnej:
  • wsparcie brokera edukacyjnego
 • z zakresu aktywizacji zdrowotnej:
  • zajęcia ruchowe usprawniające psychoruchowo osoby niepełnosprawne.

Udział w projekcie pozwoli jego uczestnikom nabyć nowych umiejętności kompetencji społecznych i zawodowych, a w rezultacie zwiększyć aktywność społeczną poprzez zminimalizowanie barier utrudniających aktywizację. Podniesie poziom motywacji do podejmowania wysiłku na rzecz własnego rozwoju oraz samodzielności i odpowiedzialności za podejmowane własnych decyzji i efektywności w działaniu.
Działania o charakterze zawodowym pozwolą uczestnikowi projektu nabyć nowych kwalifikacji, doświadczeń oraz umiejętności poruszania się na rynku pracy, poszerzyć horyzonty zawodowe, a także wzmocnić w drodze do zmiany swojej sytuacji życiowej. Efektem będzie podjęcie zatrudnienia i uniezależnienie się od korzystania ze świadczeń pomocy społecznej.
Wymagane dokumenty można składać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu przy ul. Kilińskiego 1.


Rekrutacja uczestników będzie prowadzona przez cały okres trwania projektu. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu z pracownikami socjalnymi lub Biurem projektu pok. 304 w MOPS.
W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 74 66 40 901
od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30 .
Serdecznie zapraszamy!

Aktywny-Start-Plakat

Wielkość czcionki
Kontrast