Sprzęt rehabilitacyjny

O dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego może ubiegać się osoba posiadające ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne oraz aktualne zaświadczenie lekarskie, zawierające informację o rodzaju niepełnosprawności, (jeżeli rodzaj niepełnosprawności nie jest określony w orzeczeniu) i o potrzebie prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu tego sprzętu.

Aby skorzystać z dofinansowania do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, średni miesięczny dochód netto wnioskodawcy nie może przekroczyć:

  • 50% przeciętnego wynagrodzenia(chodzi o przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale)
    w przeliczeniu na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym – 2 997,54 zł Netto  ( kryterium za IV kwartał 2021)
  • 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej – 3 896,80 zł Netto ( kryterium za IV kwartał 2021)

Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny wynosi do 80% kosztów tego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotności przeciętnego wynagrodzenia.

Wnioski o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny są przyjmowane przez cały rok.

Wnioskodawca, któremu nie zostało przyznane dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny z powodu braku środków finansowych PFRON może ponownie wystąpić o dofinansowanie w roku następnym.

UWAGA! Dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego nie obejmuje kosztów poniesionych przed zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.

Osoba do kontaktu:
Agata Nakrewicz
Tel. 74 6640871

 

Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia sprzęt rehabilitacyjny (pdf)

Skip to content