Zespół Interdyscyplinarny

Wałbrzych, dnia 13 października 2020 roku

Protokół ze spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W związku z upływem 3 letniej kadencji w dniu 13.10.2020 r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Wałbrzychu odbyło się spotkanie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, w którym uczestniczyli członkowie Zespołu. Podczas spotkania przedstawiono zasady funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych określone w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz Uchwale Nr XIV/107/11 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 21 czerwca 2011 r.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wręczył podziękowania odchodzącym członkom Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych.

Na podstawie podpisanych porozumień pomiędzy Prezydentem Miasta Wałbrzycha Romanem Szełemejem, a jednostkami delegującymi poszczególnych członków Zespołu, tj. Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Komendą Miejską Policji, Sądem Rejonowym, Prokuraturą Rejonową, Specjalistycznym Szpitalem im. dra A. Sokołowskiego, Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Organizacjami Pozarządowymi, Prezydent Miasta Wałbrzycha powołał w skład Zespołu Interdyscyplinarnego następujące osoby:

1.

Katarzyna Bieszczad

kurator, specjalista w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu;

2.

Jolanta Garbocz

z-ca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu;

3.

Piotr Grodzki

kurator, specjalista w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu;

4.

Agnieszka Głowacka-Kijek

specjalista w Zespole Komunikacji Społecznej Komendy Miejskiej Policji;

5.

Beata Przytocka-Kruczaj

specjalista ds. organizacji w Specjalistycznym Szpitalu im. dra. A. Sokołowskiego w Wałbrzychu;

6.

Aleksander Karkosz

specjalista w Wydziale Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu;

7.

Agnieszka Maltz

członek Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

8.

Bernadetta Janeczek-Połeć

kurator, specjalista w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu;

9.

Irena Świętochowska

nauczyciel w Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych;

10.

Monika Wiśniewska

pedagog w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wałbrzychu;

11.

Monika Wójtowicz

pedagog w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wałbrzychu;

12.

Urszula Zawada

prokurator w Prokuraturze Rejonowej w Wałbrzychu;

13.

Teresa Ziegler

prezes Zarządu Fundacji Sudecki Uniwersytet Trzeciego Wieku;

14.

Katarzyna Świderska-Złoch

kurator, specjalista w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu.

Na pierwszym posiedzeniu Zespołu Interdyscyplinarnego w głosowaniu jawnym wyłoniono przewodniczącego Zespołu, którym została Pani Jolanta Garbocz) oraz zastępcę – Panią Katarzynę Świderską Złoch.

Termin następnego posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego wyznaczono na 08 grudnia 2020 r.

Wałbrzych, dnia 1 grudnia 2020 roku

ZMIANY W „USTAWIE ANTYPRZEMOCOWEJ” DOTYCZĄCE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

W dniu 30 listopada 2020 r. weszła w życie Ustawa z dnia 30 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, potocznie zwana „ustawą antyprzemocową”, której celem jest ochrona ofiar przemocy domowej.

  • Ustawa antyprzemocowa wprowadza do polskiego systemu prawnego możliwość natychmiastowego izolowania sprawców przemocy domowej od ofiar w sytuacji, w której przemoc zagraża życiu lub zdrowiu osób, wobec których jest stosowana.

  • Izolacja nastąpi w wyniku nadanych Policji i Żandarmerii Wojskowej uprawnień do wydania sprawcy przemocy nakazu natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub też zakazu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia.

  • Nakaz lub zakaz będzie wydawany wobec osoby która swoim zachowaniem, polegającym na stosowaniu przemocy w rodzinie stwarza zagrożenie dla życia lub zdrowia domowników.

  • Każde zgłoszenie możliwości stosowania przemocy poprzedza przesłuchanie ofiary i ewentualnych świadków. (Fałszywe zeznania są przestępstwem z art.233 k.k., za co grozi do 8 lat pozbawienia wolności).

  • Nakaz lub zakaz mogą być wydawane łączenie, na okres 14 dni z natychmiastową wykonalnością. Na wniosek osoby dotkniętej przemocą sąd może przedłużyć ten okres. Złożenie wniosku musi nastąpić w Zgodnie z nowymi przepisami Policja i Żandarmeria Wojskowa są zobowiązane do systematycznej kontroli czy sprawca przemocy stosuje się do wydanego nakazu lub/i zakazu.

  • Osoba, wobec której wydano nakaz lub zakaz będzie miała prawo do zabrania swoich rzeczy osobistych oraz potrzebnych do wykonywania pracy.

  • W sytuacji nieprzestrzegania przez sprawcę przemocy nałożonych sankcji, w celu wyegzekwowania nałożonego zobowiązania Policja i Żandarmeria Wojskowa mogą zastosować środki przymusu.

  • Za nieprzestrzeganie wydanego zobowiązania sprawca przemocy narażony jest na karę aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny wydanych w przyspieszonym trybie postępowań przeprowadzanych na podstawie Kodeksu wykroczeń.

  • Na mocy Ustawy antyprzemocowej osoba doznająca przemocy, która złoży do Sądu wniosek w sprawie o zobowiązanie sprawcy do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub też zbliżania się do tych miejsc może skorzystać z ustawowego zwolnienia z kosztów sądowych.

Doświadczasz przemocy?
Jesteś świadkiem przemocy?
Potrzebujesz pomocy w tym zakresie?
Skorzystaj z bazy teleadresowej instytucji, w których możesz uzyskać wsparcie.

 INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE:

Zespół Interdyscyplinarny ds Przeciwdziałania Przemocy
ul. Kilińskiego 1
tel. 74/66-40- 841
Od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 – 15.30

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Kilińskiego 1
tel .74/66-40-800
infolinia od poniedziałku do niedzieli od 7.30 – 19.00

Dział Profilaktyki MOPS
ul. Mickiewicza 26
tel.74-64-58-655
Od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia https://sow.walbrzych.pl/oferta/
ul. Ogrodowa 2
Tel. 74-84-08-296
Tel. 515-296-109
tel. całodobowy
ośrodek zapewnia schronienie

Ośrodek Interwencji Kryzysowej
ul. Ogrodowa 2a
Tel. 785-789-842
tel. całodobowy
ośrodek zapewnia schronienie

Policja
tel.112
całodobowo
tel.74-84-20-288

Baza teleadresowa ogólnopolskich instytucji pomocowych:

Niebieska Linia
Tel. 800 120 002
Tel. całodobowy

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę
Tel 116 111
Tel. całodobowy

Dziecięcy telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka
tel. 800 121 212
Od poniedziałku do piątku w godz. 8.15 – 20.00

Wałbrzych, dnia 13 października 2020 roku

Protokół ze spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W związku z upływem 3 letniej kadencji w dniu 13.10.2020 r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Wałbrzychu odbyło się spotkanie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, w którym uczestniczyli członkowie Zespołu. Podczas spotkania przedstawiono zasady funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych określone w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz Uchwale Nr XIV/107/11 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 21 czerwca 2011 r.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wręczył podziękowania odchodzącym członkom Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych.

Na podstawie podpisanych porozumień pomiędzy Prezydentem Miasta Wałbrzycha Romanem Szełemejem, a jednostkami delegującymi poszczególnych członków Zespołu, tj. Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Komendą Miejską Policji, Sądem Rejonowym, Prokuraturą Rejonową, Specjalistycznym Szpitalem im. dra A. Sokołowskiego, Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Organizacjami Pozarządowymi, Prezydent Miasta Wałbrzycha powołał w skład Zespołu Interdyscyplinarnego następujące osoby:

1.

Katarzyna Bieszczad

kurator, specjalista w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu;

2.

Jolanta Garbocz

z-ca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu;

3.

Piotr Grodzki

kurator, specjalista w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu;

4.

Agnieszka Głowacka-Kijek

specjalista w Zespole Komunikacji Społecznej Komendy Miejskiej Policji;

5.

Beata Przytocka-Kruczaj

specjalista ds. organizacji w Specjalistycznym Szpitalu im. dra. A. Sokołowskiego w Wałbrzychu;

6.

Tomasz Łabędź

specjalista w Wydziale Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu;

7.

Agnieszka Maltz

członek Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

8.

Bernadetta Janeczek-Połeć

kurator, specjalista w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu;

9.

Irena Świętochowska

nauczyciel w Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych;

10.

Monika Wiśniewska

pedagog w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wałbrzychu;

11.

Monika Wójtowicz

pedagog w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wałbrzychu;

12.

Urszula Zawada

prokurator w Prokuraturze Rejonowej w Wałbrzychu;

13.

Teresa Ziegler

prezes Zarządu Fundacji Sudecki Uniwersytet Trzeciego Wieku;

14.

Katarzyna Świderska-Złoch

kurator, specjalista w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu.

Na pierwszym posiedzeniu Zespołu Interdyscyplinarnego w głosowaniu jawnym wyłoniono przewodniczącego Zespołu, którym została Pani Jolanta Garbocz) oraz zastępcę – Panią Katarzynę Świderską Złoch.

Termin następnego posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego wyznaczono na 08 grudnia 2020 r.

 

 

Wałbrzych, dnia 06 listopada 2017 roku

Protokół ze spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W związku z upływem 3 letniej kadencji w dniu 06.11.2017 r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu odbyło się uroczyste spotkanie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W spotkaniu uczestniczyli Wiceprezydent Miasta Wałbrzycha, przedstawiciele instytucji, którzy delegowali członków Zespołu oraz delegenci. Do udziału w spotkaniu zaproszono również członków grup roboczych powołanych przez Zespół Interdyscyplinarny. Podczas spotkania przedstawiono informację o pracy Zespołu w minionej kadencji, zasady funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych określone w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz Uchwale Nr XIV/107/11 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 21 czerwca 2011 r. Wiceprezydent miasta oraz Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wręczyli podziękowania odchodzącym członkom Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych.

Na podstawie podpisanych porozumień pomiędzy Prezydentem Miasta Wałbrzycha Romanem Szełemejem, a jednostkami delegującymi poszczególnych członków Zespołu, tj. Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Komendą Miejską Policji, Sądem Rejonowym, Prokuraturą Rejonową, Specjalistycznym Szpitalem im. dra A. Sokołowskiego, Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Terenowym Komitetem Ochrony Praw Dziecka, Prezydent Miasta Wałbrzycha powołał w skład Zespołu Interdyscyplinarnego następujące osoby:

1. Katarzyna Bieszczad kurator Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej do spraw Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu;
2. Krzysztof Czaja zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu
3. Ryszard Koniec certyfikowany terapeuta uzależnień, członek Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
4. Magdalena Korościk specjalista Zespołu Komunikacji Społecznej Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu
5. Beata Przytocka-Kruczaj pracownik socjalny Specjalistycznego Szpitala im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu
6. Tomasz Łabędź specjalista Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu;
7 Małgorzata Solarik-Mańka kierownik IV Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej ds. Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich Sądu Rejonowego w Wałbrzychu;
8. Bernadetta Janeczek-Połeć   kurator Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej do Spraw Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych Sądu Rejonowego w Wałbrzychu;
9. Magdalena Stefańską zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu
10. Irena Świętochowska

nauczyciel w Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych w Wałbrzychu;

11. Katarzyna Świderska-Złoch kierownik I Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej do Spraw Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich Sądu Rejonowego w Wałbrzychu;
12. Dorota Zarzycką członek zarządu Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka, dyrektora Domu Seniora – Rusinowa
13. Urszula Zawada prokurator w Prokuraturze Rejonowej w Wałbrzychu;
14. Tamara Zych starszy inspektor w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wałbrzychu

Na pierwszym posiedzeniu Zespołu Interdyscyplinarnego nowej kadencji w głosowaniu jawnym wyłoniono przewodniczącego Zespołu, którym został Pan Krzysztof Czaja oraz zastępcę – Pana Ryszarda Koniec.

Termin zwołania kolejnego spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego wyznaczono na 12 grudnia 2017 r.

 

Wałbrzych, dnia 27 listopada 2014 roku

Protokół ze spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W związku z upływem 3 letniej kadencji w dniu 27.11.2014 r. w siedzibie Urzędu Miasta Wałbrzycha odbyło się uroczyste spotkanie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W spotkaniu uczestniczyli Wiceprezydent Miasta Wałbrzycha, przedstawiciele instytucji, którzy delegowali członków Zespołu oraz delegenci. Do udziału w spotkaniu zaproszono również członków grup roboczych powołanych przez Zespół Interdyscyplinarny. Podczas spotkania przedstawiono informację o pracy Zespołu w minionej kadencji, zasady funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych określone w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz Uchwale Nr XIV/107/11 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 21 czerwca 2011 r. Wiceprezydent miasta oraz Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wręczyli podziękowania odchodzącym członkom Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych.

Na podstawie podpisanych porozumień pomiędzy Prezydentem Miasta Wałbrzycha Romanem Szełemejem, a jednostkami delegującymi poszczególnych członków Zespołu, tj. Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Komendą Miejską Policji, Sądem Rejonowym, Specjalistycznym Szpitalem im. dra A. Sokołowskiego, Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Terenowym Komitetem Ochrony Praw Dziecka, Prezydent Miasta Wałbrzycha powołał w skład Zespołu Interdyscyplinarnego następujące osoby:

1. Bernadettę Boczar prokurator w Prokuraturze Rejonowej w Wałbrzychu
2. Krzysztofa Czaję zastępcę dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu
3. Ryszarda Koniec Certyfikowanego Terapeutę Uzależnień
4. Magdalenę Korościk specjalistę Zespołu Komunikacji Społecznej Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu
5. Beatę Przytocką-Kruczaj pracownika socjalnego Specjalistycznego Szpitala im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu
6. Annę Lisicką zastępcę dyrektora w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Wałbrzychu
7. Tomasza Łabędzia specjalistę w Wydziale Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu
8. Małgorzatę Solarik-Mańkę kierownika Zespołu Kuratorów d/s karnych
9. Dorotę Matuszyk zawodowego kuratora sądowego dla dorosłych
10. Tamarę Kustoś-Moczarską zawodowego kuratora sądowego do spraw karnych
11. Magdalenę Stefańską zastępcę dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu
12. Dorotę Zarzycką członka zarządu Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka, dyrektora Domu Seniora – Rusinowa
13. Tamarę Zych starszego inspektora w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wałbrzychu
14. Katarzynę Świderską-Złoch kierownika Zespołu Kuratorów d/s rodzinnych i nieletnich

 

Na pierwszym posiedzeniu Zespołu Interdyscyplinarnego nowej kadencji w głosowaniu jawnym wyłoniono przewodniczącego Zespołu, którym został Pan Krzysztof Czaja oraz zastępcę – Pana Ryszarda Koniec.

Termin zwołania kolejnego spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego wyznaczono na 2 grudnia 2014 r.


Wałbrzych, dnia 27 września 2011 roku

Protokół z pierwszego spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W dniu 27.09.2009 r. w siedzibie Urzędu Miasta Wałbrzycha odbyło się uroczyste spotkanie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W spotkaniu uczestniczyli Prezydent Miasta Wałbrzycha, przedstawiciele instytucji, którzy delegowali członków Zespołu oraz delegenci. Podczas spotkania przedstawiono zasady funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych określone w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz Uchwale Nr XIV/107/11 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 21 czerwca 2011 r.

Podpisane zostały porozumienia pomiędzy Prezydentem Miasta Wałbrzycha Romanem Szełemejem, a jednostkami delegującymi poszczególnych członków Zespołu, tj. Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Komendą Miejską Policji, Sądem Rejonowym, Specjalistycznym Szpitalem im. dra A. Sokołowskiego, Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Terenowym Komitetem Ochrony Praw Dziecka. Następnie Prezydent Miasta Wałbrzycha uroczyście wręczył nominacje osobom powołanym na członków Zespołu.

Powołano następujące osoby:

1. Romana Biełus specjalistę Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu
2. Krzysztofa Czaję socjologa, zastępcę dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu
3. Wiesława Gawina zawodowego kuratora sądowego ds. rodzinnych i nieletnich
4. Grażynę Hajnowską pedagoga Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 28 w Wałbrzychu
5. Ryszarda Koniec Certyfikowanego Terapeutę Uzależnień w Przychodni Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień
6. Magdalenę Korościk specjalistę Zespołu Komunikacji Społecznej Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu
7. Beatę Przytocką-Kruczaj pracownika socjalnego Specjalisty-cznego Szpitala im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu
8. Dorotę Matuszyk zawodowego kuratora sądowego dla dorosłych
9. Tamarę Kustoś-Moczarską zawodowego kuratora sądowego dla dorosłych
10. Beatę Walewską-Szewczyk zawodowego kuratora sądowego ds. rodzinnych i nieletnich
11. Dorotę Zarzycką członka zarządu Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka, wychowawcę Niepublicznego Domu Dziecka „Rodzinka”.

Na pierwszym posiedzeniu Zespołu Interdyscyplinarnego w głosowaniu jawnym wyłoniono przewodniczącego Zespołu, którym został Pan Krzysztof Czaja oraz zastępcę – Pana Ryszarda Koniec.

Termin zwołania kolejnego spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego wyznaczono na 25 października 2011 r.

Skip to content