Zespół Interdyscyplinarny

1. Czym jest zespół interdyscyplinarny?
2. Kto wchodzi w skład zespołu interdyscyplinarnego?
3. Czym zajmuje się zespół interdyscyplinarny?
4. Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
5. Protokół ze spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.


ZARZĄDZENIE NR 640/2023
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA
z dnia 16 sierpnia 2023 roku

w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na terenie Gminy Wałbrzych

Na podstawie art.30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz.40 z późn. zm.) oraz art. 9a ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz. U. z 2021 r, poz.1249  z późn. zm.), § 1 ust. 6 Uchwały Nr LXVI/695/23 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego zarządza się co następuje:

§ 1. Powołuję Zespół Interdyscyplinarny działający n a terenie Gminy Wałbrzych w następującym składzie:

 1. Elżbieta Balcerzak – kurator zawodowy w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu
 2. Katarzyna Bieszczad – kurator zawodowy w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu
 3. Dorota Drzyzga – w Specjalistycznym Szpitalu im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu
 4. Jolanta Garbocz – zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu.
 5. Piotr Grodzki – kierownik IV Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu
 6. Aleksander Karkosz – asystent Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu
 7. Kułyna Angelika – oddziałowa oddziału ginekologicznego w Specjalistycznym Szpitalu Ginekologiczno- Położniczym w Wałbrzychu
 8. Paweł Łabuda – asystent Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu
 9. Agnieszka Maltz – członek Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 10. Magdalena Pawłowska-Sulima – kurator zawodowy w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu
 11. Irena Świętochowska – nauczyciel w Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych w Wałbrzychu
 12. Agnieszka Winiarska- Czubaj – pracownik socjalny w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia w Wałbrzychu
 13. Monika Wiśniewska – pedagog w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wałbrzychu.
 14. Monika Wójtowicz – pedagog w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wałbrzychu.
 15. Sylwia Zajdel – Skowrońska – prokurator w Prokuraturze Rejonowej w Wałbrzychu.
 16. Teresa Ziegler – prezes Zarządu Fundacji Sudecki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Wałbrzychu.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu.

§ 3. Traci moc Zarządzenie nr 528/2020 r. Prezydenta Miasta Wałbrzycha 28.09.2020 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na terenie Gminy Wałbrzych.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.


Wałbrzych, dnia 12 września 2023 roku

W dniu 05.09.2023 r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Wałbrzychu odbyło się uroczyste spotkanie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej. Zarządzeniem Prezydent Miasta Wałbrzycha dr Romana Szełemeja do pracy w zespole powołano osoby z instytucji działających na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej. Członkom zespołu wręczono akty nominacyjne.
W trakcie posiedzenia wręczono podziękowania dla członków zespołu, którzy zakończyli swoją pracę w trakcie trwania czwartej kadencji.

W skład zespołu powołane zostały następujące osoby:

 1. Elżbieta Balcerzak- kurator zawodowy przy Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu
 2. Katarzyna Bieszczad – kurator zawodowy przy Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu
 3. Dorota Drzyzga- terapeuta w Specjalistycznym Szpitalu im. dra. Alfreda Sokołowskiego
 4. Jolanta Garbocz – zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu
 5. Piotr Grodzki – kurator zawodowy przy Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu
 6. Aleksander Karkosz- asystent Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji
 7. Angelika Kułyna- oddziałowa w Specjalistycznym Szpitalu Ginekologiczno-Położniczym w Wałbrzychu
 8. Paweł Łabuda- asystent Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji
 9. Agnieszka Maltz – członek Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 10. Magdalena Pawłowska- kurator zawodowy przy Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu
 11. Irena Świętochowska – nauczyciel w Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych
 12. Agnieszka Winiarska Czubaj- pracownik socjalny Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia w Wałbrzychu
 13. Monika Wiśniewska – pedagog w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wałbrzychu
 14. Monika Wójtowicz – pedagog w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wałbrzychu
 15. Sylwia Zajdel Skowrońska -prokurator w Prokuraturze w Wałbrzychu
 16. Teresa Ziegler – prezes Zarządu Fundacji Sudecki Uniwersytet Trzeciego Wieku

Na przewodniczącego Zespołu, wybrano panią Jolantę Garbocz, z-cą przewodniczącego została pani Monika Wójtowicz.


Wałbrzych, dnia 1 grudnia 2020 roku

ZMIANY W „USTAWIE ANTYPRZEMOCOWEJ” DOTYCZĄCE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

W dniu 30 listopada 2020 r. weszła w życie Ustawa z dnia 30 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, potocznie zwana „ustawą antyprzemocową”, której celem jest ochrona ofiar przemocy domowej.

 • Ustawa antyprzemocowa wprowadza do polskiego systemu prawnego możliwość natychmiastowego izolowania sprawców przemocy domowej od ofiar w sytuacji, w której przemoc zagraża życiu lub zdrowiu osób, wobec których jest stosowana.

 • Izolacja nastąpi w wyniku nadanych Policji i Żandarmerii Wojskowej uprawnień do wydania sprawcy przemocy nakazu natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub też zakazu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia.

 • Nakaz lub zakaz będzie wydawany wobec osoby która swoim zachowaniem, polegającym na stosowaniu przemocy w rodzinie stwarza zagrożenie dla życia lub zdrowia domowników.

 • Każde zgłoszenie możliwości stosowania przemocy poprzedza przesłuchanie ofiary i ewentualnych świadków. (Fałszywe zeznania są przestępstwem z art.233 k.k., za co grozi do 8 lat pozbawienia wolności).

 • Nakaz lub zakaz mogą być wydawane łączenie, na okres 14 dni z natychmiastową wykonalnością. Na wniosek osoby dotkniętej przemocą sąd może przedłużyć ten okres. Złożenie wniosku musi nastąpić w Zgodnie z nowymi przepisami Policja i Żandarmeria Wojskowa są zobowiązane do systematycznej kontroli czy sprawca przemocy stosuje się do wydanego nakazu lub/i zakazu.

 • Osoba, wobec której wydano nakaz lub zakaz będzie miała prawo do zabrania swoich rzeczy osobistych oraz potrzebnych do wykonywania pracy.

 • W sytuacji nieprzestrzegania przez sprawcę przemocy nałożonych sankcji, w celu wyegzekwowania nałożonego zobowiązania Policja i Żandarmeria Wojskowa mogą zastosować środki przymusu.

 • Za nieprzestrzeganie wydanego zobowiązania sprawca przemocy narażony jest na karę aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny wydanych w przyspieszonym trybie postępowań przeprowadzanych na podstawie Kodeksu wykroczeń.

 • Na mocy Ustawy antyprzemocowej osoba doznająca przemocy, która złoży do Sądu wniosek w sprawie o zobowiązanie sprawcy do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub też zbliżania się do tych miejsc może skorzystać z ustawowego zwolnienia z kosztów sądowych.

Doświadczasz przemocy?
Jesteś świadkiem przemocy?
Potrzebujesz pomocy w tym zakresie?
Skorzystaj z bazy teleadresowej instytucji, w których możesz uzyskać wsparcie.

 INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE:

Zespół Interdyscyplinarny ds Przeciwdziałania Przemocy
ul. Kilińskiego 1
tel. 74/66-40- 841
Od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 – 15.30

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Kilińskiego 1
tel .74/66-40-800
infolinia od poniedziałku do niedzieli od 7.30 – 19.00

Dział Profilaktyki MOPS
ul. Mickiewicza 26
tel.74-64-58-655
Od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia https://sow.walbrzych.pl/oferta/
ul. Ogrodowa 2
Tel. 74-84-08-296
Tel. 515-296-109
tel. całodobowy
ośrodek zapewnia schronienie

Ośrodek Interwencji Kryzysowej
ul. Ogrodowa 2a
Tel. 785-789-842
tel. całodobowy
ośrodek zapewnia schronienie

Policja
tel.112
całodobowo
tel.74-84-20-288

Baza teleadresowa ogólnopolskich instytucji pomocowych:

Niebieska Linia
Tel. 800 120 002
Tel. całodobowy

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę
Tel 116 111
Tel. całodobowy

Dziecięcy telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka
tel. 800 121 212
Od poniedziałku do piątku w godz. 8.15 – 20.00

Skip to content