AKTYWNY SAMORZĄD

WNIOSKI DOTYCZĄCE PILOTAŻOWEGO PROGRAMU AKTYWNY SAMORZĄD W ROKU 2022 BĘDĄ PRZYJMOWANE:

 • MODUŁ I – od 01.03.2022 r. do 31.08.2022 r.
 • MODUŁ II

– od 01.03.2022 r. do 31.03.2022 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2021/2022)
– od 01.09.2022 do 10.10.2022 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2022/2023)

W 2022 roku wnioski  w ramach Programu PFRON „Aktywny samorząd” będzie można składać od dnia 1 marca 2022 r. przez System Obsługi Wsparcia finansowego osób niepełnosprawnych (SOW) www.sow.pfron.org.pl.

Wniosek złożony przez SOW będzie podpisany przy użyciu  Profilu Zaufanego na platformie ePUAP. Informację o tym, jak zakłada się Profil Zaufany, wraz z  filmem instruktażowym znajdują się na portalu SOW a także:

https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/jst/filmy/film-informacyjny-jak-zalozyc-profil-zaufany/index.html

 • na Portalu Profilu Zaufanego,
 • na Portalu OBYWATEL.GOV.PL,
 • na stronie internetowej Ministerstwa Cyfryzacji.

Wszystkie dokumenty niezbędne do złożenia wniosku lub zawarcia umowy dofinansowania lub rozliczenia dofinansowania, Wnioskodawca może skanować/powielać w formie elektronicznej i będą one podstawą oceny formalnej i merytorycznej wniosku oraz zawarcia umowy i rozliczenia dofinansowania.

W bieżącym roku w ramach programu realizowane będą następujące formy wsparcia:

 Moduł I: 

 1. Obszar A Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób  z orzeczeniem o niepełnosprawności w przypadku osób do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu, wiek do 18 lat lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie, maksymalna kwota dofinansowania to 10 000,00 zł
  (z zastrzeżeniem na zakup siedziska lub fotelika do przewozu osoby niepełnosprawnej 6 000 zł), udział własny osoby niepełnosprawnej 15 %;
 2. Obszar A Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu, wiek aktywności zawodowej, maksymalna kwota dofinansowania to 4 800,00 zł w tym kurs egzamin 2 100,00 zł(kategoria B), 3 500,00 zł(pozostałe kategorie),
  800,00 zł(inne koszty), udział własny osoby niepełnosprawnej 25 %;
 3. Obszar A Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego, wiek aktywności zawodowej, maksymalna kwota dofinansowania to 4 800,00 zł w tym kurs egzamin 2 100,00 zł(kategoria B), 3 500,00 zł(pozostałe kategorie), 800,00 zł(inne koszty), dodatkowo tłumacz języka migowego 500,00 zł, udział własny osoby niepełnosprawnej 25 %;,
 4. Obszar A Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie, maksymalna kwota dofinansowania to 4 000,00 zł, udział własny osoby niepełnosprawnej 15 %;
 5. Obszar B Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności
  w przypadku osób do 16 roku życia lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych, wiek do 18 lat lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie, maksymalna kwota dofinansowania dla osoby niewidomej to 24 000,00 zł, z czego na urządzenia brajlowskie 15 000,00 zł, dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku 9 000,00 zł, dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych 7 000,000 zł, udział własny osoby niepełnosprawnej 10 %;
 6. Obszar B Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania, pomoc udzielona w ramach Obszaru B, maksymalna kwota dofinansowania dla osoby głuchoniewidomej 4 000 zł, dla osoby z dysfunkcją narządu słuchu 3 000 zł, dla pozostałych adresatów programu 2 000 zł, istnieje możliwość zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach, max o 100 %, wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu. Wzroku lub słuchu wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia, udział własny
  nie wymagany;
 7. Obszar B Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku, wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie, maksymalna kwota dofinansowania to 7 500,00 zł, udział własny osoby niepełnosprawnej 10 %;
 8. Obszar B Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności
  w przypadku osób do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami
  w komunikowaniu się za pomocą mowy, wiek do 18 lat lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie, maksymalna kwota dofinansowania to 4 000,00 zł, udział własny osoby niepełnosprawnej 10 %;
 9. Obszar B Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu, adresowana do osób
  z orzeczeniem o niepełnosprawności w przypadku osób do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, pomoc udzielona w zadaniu 1,3,4, maksymalna kwota dofinansowania to 1 500,00 zł, udział własny osoby niepełnosprawnej 10 %;
 10. Obszar C Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym, wiek do 18 lat lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie, maksymalna kwota dofinansowania to 10 000,00 zł (z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania do kwoty rekomendowanej przez eksperta PFRON, jednak nie więcej niż 25 000 zł), udział własny osoby niepełnosprawnej 10 %;
 11. Obszar C Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób
  z orzeczeniem o niepełnosprawności w przypadku osób do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, maksymalna kwota dofinansowania
  to 3 500,00 zł (z czego na zakup jednego akumulatora nie więcej niż 1 000 zł , udział własny osoby niepełnosprawnej nie wymagany;
 12. Obszar C Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności, wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie, maksymalna kwota dofinansowania to po amputacji w zakresie ręki 12 000 zł, przedramienia 26 000 zł, ramienia i wyłuszczenia w stawie barkowym 30 000 zł, na poziomie stopy lub podudzia 18 000 zł, na wysokości uda (także przez staw kolanowy) 25 000 zł, uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym 30 000 zł, z możliwością zwiększenia (opinia eksperta PFRON dla zdolności do pracy wnioskodawcy), udział własny osoby niepełnosprawnej 10%;
 13. Obszar C Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne
  (co najmniej na III poziomie jakości), adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności, wiek aktywności lub zatrudnienie, maksymalna kwota dofinansowania to do 30% kwot o których mowa w zadaniu 3, udział własny osoby niepełnosprawnej 10%;
 14. Obszar C Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności w przypadku osób do 16 roku życia, z dysfunkcją narządu ruchu, wiek do 18 lat lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie, maksymalna kwota dofinansowania to 7 500,00 zł, udział własny osoby niepełnosprawnej 25 %;
 15. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego
  w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka, aktywność zawodowa, maksymalna kwota dofinansowania to 3 600,00 zł (miesięcznie nie więcej niż 300,00 zł), udział własny osoby niepełnosprawnej 15 %;

Aktywny samorząd Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym  poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub
w szkole wyższej studia pierwszego i drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe. 

W ramach modułu II kwota dofinansowania kosztów nauki, dotyczących semestru/półrocza objętego dofinansowaniem, wynosi w przypadku:

 • dodatku na pokrycie kosztów kształcenia:

 do 1.000 zł dla wnioskodawców pobierających naukę w szkole policealnej lub w kolegium;
 do 1 500 zł dla pozostałych wnioskodawców;

 • dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4.000 zł;
 • opłaty za naukę (czesne) do 4 000 zł – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku), niezależnie od daty poniesienia kosztów, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 4 000 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

Dodatek na pokrycie innych kosztów kształcenia ma charakter progresywny
i motywacyjny.

Wysokość dodatku jest uzależniona od poziomu nauki i postępów w nauce. W stosunku  do wyliczonej dla Wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku, wysokość dodatku możliwego do wypłaty wynosi:

 • do 50% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym, w przypadku form kształcenia trwających jeden rok – do 75% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku;
 • do 75% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym;
 • do 100% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki w kolejnych latach (od trzeciego roku) danej formy edukacji na poziomie wyższym, przy czym studenci studiów II stopnia i uczestnicy studiów doktoranckich mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.

Pozostałe warunki dofinansowania są opisane szczegółowo w dokumencie pod nazwą: „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu – Aktywny samorząd  w 2022 roku” znajdujące się na stronie http://www.pfron.org.pl/

Osoba do kontaktu:
Kamila Adamowicz – Szymczak 746640871 – MODUŁ I
Ewa Sobieraj 74 6640870 – MODUŁ II

 

Druk oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (pdf)
Druk wniosku Moduł II – Edukacja (pdf)
Druk wniosku Obszar A, zadanie 1 (pdf)
Druk wniosku Obszar A, zadanie 2 i 3 (pdf)
Druk wniosku Obszar A, zadanie 4 (pdf)
Druk wniosku Obszar B, zadanie 1,3,4 (pdf)
Druk wniosku Obszar B, zadanie 2 (pdf)
Druk wniosku Obszar B, zadanie 5 (pdf)
Druk wniosku Obszar C, zadanie 2 (pdf)
Druk wniosku Obszar C, zadanie 3 (pdf)
Druk wniosku Obszar C, zadanie 4 (pdf)
Druk Wniosku Obszar C, zadanie 5 (pdf)
Druk wniosku Obszar D (pdf)
Druk zaświadczenia lekarskiego Obszar A, zadanie 4 (pdf)
Druk zaświadczenia lekarskiego Obszar B, zadanie 1 (pdf)
Druk zaświadczenia lekarskiego Obszar B, zadanie 4 (pdf)
Druk zaświadczenia lekarskiego Obszar C, zadanie 1 (pdf)
Druk zaświadczenia lekarskiego Obszar C, zadanie 3 (pdf)
Druk zaświadczenia lekarskiego Obszar C, zadanie 5 (pdf)
Druk zaświadczenia szkolnego moduł II – Edukacja (pdf)
Duk wniosku Obszar C, zadanie 1 (pdf)
Zaświadczenie lekarskie – wzrok – gdy dysfunkcja narządu wzroku nie jest przyczyną wydania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności (pdf)
Zaświadczenie lekarskie – wzrok (dla osób niepełnosprawnych w wieku do lat 16) – kiedy powodem wydania orzeczenia jest dysfunkcja narządu wzroku (pdf)

Skip to content