Dodatki Mieszkaniowe

Dokładnych informacji dotyczących zasad przyznawania dodatków mieszkaniowych można zasięgnąć w Dziale Dodatków Mieszkaniowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, czynnym dla interesantów od poniedziałku do piątku w godz. 730 – 1530.

    KRYTERIA PRZYZNANIA

 • posiadanie dochodu nie przekraczającego 125% najniższej emerytury brutto, to jest 1500. (na jedną osobę w rodzinie) i 175% najniższej emerytury brutto (dla osoby samotnej), tj. 2100.
  Jeżeli dochód jest nieco wyższy, nie zamyka to możliwości otrzymania dodatku – jeśli bowiem kwota nadwyżki nie przekracza wysokości dodatku mieszkaniowego, należny dodatek mieszkaniowy obniża się o tę kwotę.
 • posiadanie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu, bądź uprawnień do przysługującego lokalu zamiennego lub socjalnego
 • powierzchnia użytkowa lokalu nie może przekraczać:
  – dla 1 osoby – 45,5 m2
  – dla 2 osób – 52,0 m2
  – dla 3 osób – 58,5 m2
  – dla 4 osób – 71,5 m2
  – dla 5 osób – 84,5 m2
  dla każdej następnej osoby dodatkowo 6,5 m2
  Powierzchnia może zostać zwiększona o dodatkowe 19,5 m2 jeżeli w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna wymagająca zamieszkiwania w oddzielnym pokoju lub poruszająca się na wózku inwalidzkim.

    WARUNKI UZYSKANIA

Osoby ubiegające się o przyznanie dodatku mieszkaniowego muszą złożyć w Dziale Dodatków Mieszkaniowych wypełniony wzór oferty wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami:

  • ostatni rachunek za energię elektryczną,
  • ostatni rachunek za wodę (jeżeli opłacana bezpośrednio u dostawcy),
  • wnioskodawca jest zobowiązany udokumentować dochody za cały okres rozliczeniowy, to jest za trzy pełne miesiące poprzedzające datę złożenia wniosku. Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego oraz zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r. Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 ha przeliczeniowego ostatnio ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w “Monitorze Polskim” na podstawie ustawy o podatku rolnym (Dz. U. 1993 nr 94 poz. 431 z późn. zm.).Informacje dodatkowe:
  • świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20  marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z  powodów politycznych; świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci; dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny u systemie pieczy zastępczej; dopłaty do czynszu, o której mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania.
  • wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego należy składać w miesiącu, w którym kończy się przyznany wcześniej dodatek mieszkaniowy;
  • dodatek mieszkaniowy przysługuje od pierwszego dnia miesiąca, następującego po dacie złożenia wniosku,
  • bezwzględnie należy pamiętać o regulowaniu na bieżąco różnicy między czynszem a dodatkiem mieszkaniowym; W przypadku stwierdzenia, że osoba której przyznano dodatek nie opłaca na bieżąco należności za lokal mieszkalny, wypłatę dodatku wstrzymuje się także w drodze decyzji administracyjnej do czasu uregulowania zaległości. Gdy zaległość zostanie uregulowana w terminie 3 miesięcy od wydania decyzji wstrzymującej wypłatę dodatku, dodatek mieszkaniowy zostanie wypłacony za okres, w którym wypłata była wstrzymana. Jeśli uregulowanie zaległości nie nastąpi w tym terminie, decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego wygasa z mocy prawa.
   Należy pamiętać, że pobierający należności za lokale mieszkalne (zarządca budynku) powinien niezwłocznie zawiadomić organ, który wydał decyzję o przyznaniu dodatku, o powstaniu zaległości obejmujących pełne dwa miesiące. Jeżeli tego nie uczyni, a gospodarstwo domowe, któremu został przyznany dodatek nie uiści zaległych opłat, naraża się sam na zwrot organowi kwoty dodatków wypłaconych za miesiące, w których występowały zaległości w opłatach.
  • MOPS ma prawo do sprawdzania stanu majątkowego wnioskodawców i przeprowadzenia wywiadu środowiskowego; Odmowa złożenia oświadczenia stanowi podstawę do wydania decyzji o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego. Szczegółowe kwestie dotyczące przeprowadzania wywiadu reguluje rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2001 r. (Dz. U. nr 156 poz. 1828).
 • Zmiany danych zawartych we wniosku lub deklaracji w okresie 6 miesięcy od dnia przyznania dodatku nie mają wpływu na jego wysokość

Pliki do pobrania:

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego (pdf)

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego (odt)

Zaświadczenie o dochodach (pdf)

Zaświadczenie o dochodach (odt)

Wielkość czcionki
Kontrast
Skip to content