Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

22 czerwca 2023 roku zmieniła się ustawa o przeciwdziałaniu przemocy domowej i ochronie osób doznających przemocy domowej.

CO SIĘ ZMIENIŁO?

W zakresie pojęcia przemocy: rozszerzone zostało rozumienie przemocy ->

PRZEMOC DOMOWA – to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie, wykorzystujące przewagę fizyczną, psychiczną lub ekonomiczną, naruszające prawa lub dobra osobiste osoby doznającej przemocy domowej, w szczególności:

 • narażające tę osobę na utratę życia, zdrowia lub mienia
 • naruszające jej godność, nietykalność cielesną lub wolność, w tym seksualną
 • powodujące szkody na jej zdrowiu fizycznym lub psychicznym, wywołujące u tej osoby cierpienie lub krzywdę
 • ograniczające lub pozbawiające tę osobę dostępu do środków finansowych lub możliwości podjęcia pracy lub uzyskania samodzielności finansowej
 • istotnie naruszające prywatność tej osoby lub wzbudzające u niej poczucie zagrożenia, poniżenia lub udręczenia, w tym podejmowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej

W zakresie osoby doznającej przemocy domowej – >

Przez osobę doznającą przemocy domowej rozumie się:

 • małżonka, także w przypadku, gdy małżeństwo ustało lub zostało unieważnione, oraz jego wstępnych, zstępnych, rodzeństwo i ich małżonków
 • wstępnych i zstępnych oraz ich małżonków
 • rodzeństwo oraz ich wstępnych, zstępnych i ich małżonków
 • osobę pozostającą w stosunku przysposobienia i jej małżonka oraz ich wstępnych, zstępnych, rodzeństwo i ich małżonków
 • osobę pozostającą obecnie lub w przeszłości we wspólnym pożyciu oraz jej wstępnych, zstępnych, rodzeństwo i ich małżonków
 • osobę wspólnie zamieszkującą i gospodarującą oraz jej wstępnych, zstępnych, rodzeństwo i ich małżonków
 • osobę pozostającą obecnie lub w przeszłości w trwałej relacji uczuciowej lub fizycznej niezależnie od wspólnego zamieszkiwania i gospodarowania
 • małoletniego

wobec, których stosowana jest przemoc domowa

 • Małoletni, będący świadkiem przemocy wobec osób, o których wyżej mowa, staje się z automatu osobą doznającą przemocy domowej
 • Świadkiem przemocy domowej jest ten, kto posiada wiedzę na temat stosowania przemocy domowej lub widziała akt przemocy domowej

Formy pomocy:

 • Osobom doznającym przemocy domowej zapewnia się w ramach schronienia w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia, co najmniej podstawowe usługi w zakresie interwencyjnym, terapeutyczno – wspomagającym oraz potrzeb bytowych, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa tym osobom, a także udzielenie pomocy i wsparcia zgodnie z ich potrzebami dostosowanymi do ich sytuacji życiowej
 • Pomoc i wsparcie świadczone są przez specjalistów w dziedzinie przeciwdziałania przemocy domowej dających gwarancję wysokiej jakości usług – psychologów, pedagogów, pracowników socjalnych, prawników i terapeutów

W zakresie osoby stosującej przemoc domową ->

 • Przez osobę stosującą przemoc rozumie się osobę pełnoletnią, która dopuszcza się przemocy domowej wobec osób wymienionych wyżej
 • Od 15 sierpnia 2023 r łączy się nakaz natychmiastowego opuszczenia wspólnie zamieszkiwanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia z zakazem zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia przez osobę stosującą przemoc. Dodatkowo wchodzi zakaz kontaktowania się z osobą doznającą przemocy, zakaz wstępu na teren szkół, placówek oświatowych, miejsca pracy do których uczęszcza osoba doznająca przemocy
 • Osoba stosująca przemoc domową, po skierowaniu przez Zespół Interdyscyplinarny do uczestnictwa w programach korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową lub w programach psychologiczno – terapeutycznych dla osób stosujących przemoc domową, ma obowiązek:
 • Zgłosić się do uczestnictwa w programach korekcyjno – edukacyjnych lub w programach psychologiczno – terapeutycznych
 • Dostarczyć grupie diagnostyczno – pomocowej zaświadczenie o zgłoszeniu się na ww programy w wyznaczonym terminie
 • Ukończyć ww programy w wyznaczonym terminie
 • Dostarczyć grupie diagnostyczno – pomocowej zaświadczenie o ukończeniu ww programów w wyznaczonym terminie
 • Uporczywe niestosowanie się do ww obowiązków określonych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy domowej, podlega karze ograniczenia wolności lub grzywny
Skip to content