PROGRAM OSŁONOWY “MŁODZIEŻ MA MOC” – edycja 2023

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDZETU PAŃSTWA PROGRAM OSŁONOWY "WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE" - edycja 2023 "Młodzież ma moc" DOFINANSOWANIE 33 900,00 zł CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU 46 610,00 zł

Program będzie realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu, w okresie od czerwca do grudnia 2023 roku.

Projekt „Młodzież ma moc” będzie odnosił się do Priorytetu IV „ Zintensyfikowanie pomocy dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych i dotkniętych przemocą w rodzinie”. Celem programu jest zwiększenie świadomości dzieci i młodzieży Miasta Wałbrzycha na temat występowania przemocy w rodzinie i skutecznych sposobów reagowania a także ułatwienie dostępu do zasięgnięcia pomocy w sytuacji przemocowych.

Projekt zakłada realizację zadań poprzez:

  • Kąciki edukacyjne „Zrozum mnie”
  • Warsztaty edukacyjne „Szanujmy się”
  • Konkurs na etiudę teatralną
  • Produkcję filmu profilaktycznego
  • „Szkołę Liderów”, w niej etap I: warsztaty z asertywności; etap II: warsztaty dziennikarskie „ Jak mówić o przemocy w mediach”; etap III: organizacja konferencji

Osobą do kontaktu jest:
Agnieszka Maltz – 74 645 86 59


W 2023 roku Gmina Wałbrzych pozyskała środki z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na zadanie związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”. Realizatorem Programu był Dział Profilaktyki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu. Celem projektu było zwiększenie świadomości dzieci i młodzieży miasta Wałbrzycha na temat występowania przemocy w rodzinie i skutecznych sposobów reagowania a także ułatwienie dostępu do zasięgania pomocy w sytuacjach przemocowych. Działania w projekcie mają wzmocnić sprawstwo wśród dzieci i młodzieży zagrożonej przemocą. W tym celu zaplanowano i zrealizowano działania kierowane do najmłodszych mieszkańców Wałbrzycha a do współpracy przy ich realizacji zaproszono wałbrzyskie szkoły podstawowe i średnie. W ramach projektu zrealizowano:

  • Kąciki edukacyjne „Zrozum mnie” dedykowane dzieciom w wieku 7- 12 lat. Zajęcia odbywały się w czterech świetlicach – Placówkach Wsparcia Dziennego i dotyczyły emocji – przede wszystkim tych niewygodnych, budowania więzi, relacji rodzinnych, przeciwdziałania przemocy i radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Dzieci uczestniczyły w pogadankach, chętnie rozmawiały i odpowiadały na pytania, dzieliły się własnym doświadczeniem i swoją historią, a następnie omawiane treści i emocje przelewały na papier. Wytworem zajęć są prace plastyczne, listy do rodziców, które zostały umieszczone w szklanych gablotach tak, by rodzic, czy inny dorosły mógł się z nimi zapoznać. W Kącikach wzięło udział 86 dzieci.
  • Warsztaty edukacyjne „Szanujmy się” kierowane do uczniów szkół podstawowych klas I-III. Warsztaty dotyczyły nauki budowania poprawnej komunikacji opartej na języku szacunku, otwartości i tolerancji, wolnej od agresji i przemocy. Każda z klas objęta warsztatami wzięła udział w konkursie na plakat przedstawiający wyrażenie lub zachowanie wolne od przemocy, pokazujące miłość i szacunek do drugiego człowieka, niezależnie od więzi społecznych czy pokrewieństwa. Zwycięski plakat został przerobiony graficznie na citylighty i wyemitowany na przystankach autobusowych w przestrzeni miejskiej. W warsztatach wzięło udział 10 szkół, 633 uczniów z 32 klas.
  • Konkurs na etiudę teatralną o tematyce związanej z przeciwdziałaniem przemocy rówieśniczej, mądrego i bezpiecznego reagowania na nią, udzielania wsparcia i pomocy zarówno osobie pokrzywdzonej jak i krzywdzącej. Do konkursu zostali zaproszeni uczniowie szkół podstawowych (klasy IV-VII) i średnich (klasy I-III). Premiery etiud odbyły się w Wałbrzyskim Ośrodku Kultury w trakcie trwania międzynarodowej kampanii „16 dni przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć”. Do konkursu zgłosiło się 6 szkół a łącznie 55 uczniów zaprezentowało swoje talenty na scenie.
  • Film profilaktyczny, którego bohaterem była młodzież. Film pokazał strategie radzenia sobie w sytuacjach przekraczających możliwości psychiczne uczniów w zetknięciu się z przemocą. Uczniowie – liderzy postawieni byli w roli mentorów, którzy dzielą się swoim doświadczeniem związanym z doświadczaniem przemocy, opowiadają czym jest przemoc, jak na nią reagować, gdzie szukać pomocy i wsparcia i jak radzić sobie w sytuacji zderzenia się z przemocą. Film ma charakter edukacyjno – informacyjny, zostanie przekazany szkołom oraz będzie służył jako materiał promujący projekt.
  • „Szkoła Liderów” – wałbrzyskie szkoły, które zostały zaproszone do współpracy, wyłoniły spośród uczniów klas VII – VIII szkół podstawowych i uczniów klas I-IV szkół średnich, którzy wyróżniali się pod względem aktywności społecznej, przejawiających cechy liderskie, chcących dobrej zmiany dla swojego środowiska szkolnego. Liderzy zostaną zaangażowani w działania wspierające na rzecz uczniów swoich szkół, ich rolą będzie również reagowanie na wszelkie działania związane z przemocą i podejmowanie przy współpracy z pedagogiem/psychologiem szkolnym oraz przy wsparciu specjalistek Działu Profilaktyki działań naprawczych. 14 uczniów przeszło dwuetapowy proces edukacyjny. Pierwszy etap, to warsztaty z asertywności, których celem było podniesienie kompetencji dotyczącej stawiania granic z poszanowaniem granic innych osób, umiejętności mówienia nie oraz wzrostu poziomu poczucia własnej wartości. Warsztaty miały również za zadanie przygotować lidera do niesienia wsparcia w środowisku uczniowskim, stąd uczniowie zostali zaopatrzeni w merytoryczną wiedzę z zakresu przemocy, pierwszego kontaktu z osobą doznającą przemocy, podejmowania interwencji, rozmowy z osobą stosującą przemoc, rozumienia i rozpoznawania przemocy oraz rozmawiania o przemocy. Drugim etapem były warsztaty dziennikarskie pn. „Jak mówić o przemocy w mediach” prowadzone przez dziennikarza lokalnej rozgłośni radiowej. Liderzy nabyli umiejętność prostego i czytelnego wypowiadania się, mowy ciała oraz zasad organizacji prowadzenia rozmowy, zadawania odpowiednich pytań i rozmawiania o trudnych i wrażliwych tematach. Efektem warsztatów było nagranie wywiadu z uczestnikami projektu i psychologiem Działu Profilaktyki oraz wzięcie udziału w audycji prowadzonej „na żywo” w Radiu Wrocław. Ostatnim, trzecim etapem było zorganizowanie konferencji. Odbyły się dwie – prasowa i tradycyjna. Głównymi prelegentami byli szkolni liderzy, którzy również prowadzili obie konferencje. Opowiadali o swoim doświadczeniu, o tym co dał im projekt i planach na przyszłość w związku z osiągniętą funkcją lidera. Podczas konferencji został wyświetlony film, w którym liderzy odegrali główne role. Udzieliliśmy wywiadów lokalnym mediom oraz TVN24 i TVP Wrocław. W konferencji wzięli udział przedstawiciele Ośrodka Pomocy Społecznej, dyrektorzy i pedagodzy szkolni, wałbrzyscy radni i przedstawiciele Biura Edukacji.

Rezultatem projektu jest zwiększenie świadomości i wiedzy na temat przemocy wśród dzieci i młodzieży, uaktywnienie uczniów – liderów w działania o charakterze profilaktycznym, wzrost zaangażowania młodzieży szkolnej w problematykę przemocy, zwiększenie poczucia sprawstwa w zakresie reagowania i podejmowania działań naprawczych w środowisku rówieśniczym, zdobycie wiedzy i umiejętności dotyczącej zdrowego radzenia sobie w sytuacjach związanych z przemocą przez dzieci i młodzież.

Radio Wrocław: Wieczór zDolnego Śląska: Wałbrzyska „Młodzież Ma Moc”
Skip to content