Zadania ośrodka

I. zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej:

A. Zadania własne gminy

 1. przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych;
 2. przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze;
 3. prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki;
 4. podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych.

B. Zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym

 1. opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka;
 2. sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej;
 3. udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;
 4. przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;
 5. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych;
 6. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego;
 7. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;
 8. przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego;
 9. opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem;
 10. praca socjalna;
 11. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 12. prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych;
 13. tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną;
 14. dożywianie dzieci;
 15. sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;
 16. kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu;
 17. sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego;
 18. utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników.

C. Zadania zlecone gminie:

 1. przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;
 2. opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;
 3. organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 4. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną;
 5. prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 6. realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.

II. zadania wynikające z uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha:

A. W zakresie dodatków mieszkaniowych:

 1. analizowanie i weryfikowanie wniosków o przyznacie dodatków mieszkaniowych,
 2. przygotowywanie decyzji administracyjnych o przyznaniu lub odmowie przyznanie dodatku mieszkaniowego,
 3. Wypłacanie przyznanych dodatków mieszkaniowych,
 4. prowadzenie rejestrów i dokumentacji osób i rodzin korzystających z dodatku mieszkaniowego,
 5. ściąganie przymusowe należności w trybie postępowania egzekucyjnego w administracji nienależnie pobranych dodatków.

B. W zakresie interwencji kryzysowej;

 1. przyjmowanie na noclegi osób bezdomnych bez stałego miejsca zameldowania z terenu Wałbrzycha,
 2. zapewnienie miejsca do spania, kąpieli, możliwości prania oraz przygotowania posiłków z własnych produktów żywnościowych osoby bezdomnej,
 3. zapewnienie świadczeń higieniczno – sanitarnych i pomoc lekarską w nagłych przypadkach,
 4. przeprowadzanie rozmów interwencyjnych ze sprawcami przemocy w rodzinie,
 5. kompletowanie dokumentacji i kierowanie spraw do prokuratury, sądów, policji i innych instytucji,
 6. udzielanie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie w tym:
  1. nawiązywanie kontaktu z osobą szukającą pomocy,
  2. udzielanie informacji o dalszych możliwościach otrzymania pomocy,
  3. kierowanie do odpowiednich instytucji,
  4. wspieranie i motywowanie do samoobrony osób poszkodowanych,
  5. obejmowanie opieką dzieci i młodzież ze środowisk zagrożonych patologią społeczną.

C. W zakresie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień:

 1. analizowanie przyczyn powstania problemów alkoholowych oraz innych uzależnień, a także możliwości ich rozwiązywania na terenie gminy,
 2. działania na rzecz tworzenia i wzmacniania koalicji trzeźwościowej, szukanie oparcia dla działań na rzecz zmniejszania rozmiarów problemów alkoholowych i innych uzależnień,
 3. współpraca z pełnomocnikiem Wojewody d/s Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych i pełnomocnikiem Wojewody d/s Zapobiegania Narkomanii,
 4. współpraca z innymi organizacjami, instytucjami i osobami zajmującymi się problematyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz innych uzależnień, a w szczególności: Sądem Rejonowym, Policją, Poradnią Zdrowia Psychicznego, Poradnią Odwykową, Poradnią Uzależnień, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną oraz pedagogami szkolnymi,
 5. przygotowanie projektów gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałania problemom alkoholowym wraz z preliminarzem oraz sprawozdania z realizacji programu,
 6. koordynowanie zadań wynikających z realizacji gminnego programu,
 7. ogłaszanie i prowadzenie konkursu ofert na wykonanie poszczególnych zadań w ramach gminnego programu,
 8. współpraca z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Wałbrzycha,
 9. wdrażanie i programowanie na terenie Wałbrzycha ogólnopolskich i regionalnych kampanii edukacyjnych.
Skip to content