ZESPÓŁ PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO

STANOWISKO IMIĘ I NAZWISKO ADRESNUMER
POKOJU
NUMER TELEFONU/EMAIL
KIEROWNIK Estera Błażyńska Mickiewicza 26 10 74 6640860
e.blazynska@mops.walbrzych.pl


„Jesteśmy po to, aby wspierać rodzinę
w wychowaniu i opiece nad dzieckiem


Zespół Placówek Wsparcia Dziennego realizuje zadania z zakresu zapewnienia opieki i wychowania dzieciom w celu wsparcia rodzin, przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych. Zespół prowadzi świetlice w formie opiekuńczej w godzinach popołudniowych, w czasie wolnym od zajęć szkolnych, zapewniając właściwe warunki do odpoczynku i nauki. Głównym celem powyższych oddziaływań jest wspieranie rodzin, efektywne przygotowanie dziecka do samodzielnego funkcjonowania w dorosłym życiu m. in. poprzez nabycie praktycznych umiejętności życiowych i społecznych przy jednoczesnym wsparciu rodziny poprzez pracę nastawioną na przezwyciężanie trudności opiekuńczo-wychowawczych. Zespół Placówek Wsparcia Dziennego prowadzi działalność na podstawie przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w szczególności poprzez:

 1. zapewnienie dzieciom miejsc pobytu w Placówkach,
 2. organizację czasu wolnego, poprzez zabawę, zajęcia sportowe, rozwój zainteresowań, organizację półkolonii letnich i zimowych oraz imprez i uroczystości,
 3. stwarzanie optymalnych warunków do fizycznego, psychicznego i poznawczego rozwoju dziecka,
 4. udzielanie pomocy w pokonywaniu i rozwiązywaniu trudnych sytuacji szkolnych, rówieśniczych, osobistych i rodzinnych dziecka,
 5. minimalizowanie niedostatków wychowawczych, zaniedbań środowiskowych, kształtowanie prawidłowych kontaktów dziecka z jego rodziną i środowiskiem,
 6. pomoc w sytuacjach kryzysowych, szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych i osobistych w oparciu o diagnozę indywidualną dziecka i jego rodziny,
 7. organizowanie zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień mających na celu utrwalanie postaw abstynenckich oraz przeciwdziałanie zrachowaniom ryzykownym, kształtowanie u dzieci prawidłowych postaw związanych ze zdrowym stylem życia,
 8. prowadzenie stałej współpracy z rodzicami lub opiekunami, w tym prowadzenie dla nich zajęć edukacyjnych mających na celu zwiększenie umiejętności wychowawczych,
 9. wspieranie integracji rodziny i panujących w niej więzi emocjonalnych, dzięki angażowaniu całych rodzin w życie placówek, organizację imprez, wycieczek, wspólnych zajęć dla dzieci i rodziców,
 10. organizowanie w pomieszczeniach placówki dożywiania,
 11. współpracę ze szkołami, Sądem, kuratorami a także innymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy rodzinie,
 12. współpraca z innymi zespołami i działami Ośrodka a szczególnie z pedagogami, pracownikami socjalnymi i asystentami w celu usprawnienia kompleksowego oddziaływania i ewentualnego reagowania w sytuacjach kryzysowych,
 13. uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej i promocję działań społecznych mieszkańców,
 14. rozwijanie form wolontariatu głównie w sferze opiekuńczej i wychowawczej,
 15. przygotowywanie danych i analiz z zakresu działania zespołu oraz sporządzanie sprawozdań,
 16. dokumentowanie podjętych działań w ramach prowadzonej pracy,
 17. realizowanie zadań Ośrodka wynikających z uchwalonych przez Radę Miasta Programów,
 18. realizacja zadań wynikających z Regulaminu Kontroli Zarządczej.


Nasze Placówki:

Zapraszamy dzieci w wieku 6 – 16 lat

ul. Mickiewicza 26 (budynek Centrum Aktywności Lokalnej)

Świetlica Śródmieście
czynna od poniedziałku do piątku
w godzinach 12:00 do 18:00
wakacje i ferie: 8:30 – 15:30
Telefon: 502 004 638
Wychowawca Renata Lipińska/tel: 728 318 744ul. Dunikowskiego 39 (budynek ZSP nr 7)

Świetlica Piaskowa Góra
czynna od poniedziałku do piątku
w godzinach 12:00 do 18:00
wakacje i ferie: 9:00 – 16:00
Telefon: 603 400 349
Wychowawca Anna Szefler/tel: 731 271 152
ul. Grodzka 71 (budynek Publicznej Szkoły Podstawowej nr 21)

Świetlica Podzamcze
czynna od poniedziałku do piątku
w godzinach 11:00 do 17:00
wakacje i ferie: 8:00 – 16:00
Telefon: 885 570 225
Wychowawca Natalia Morka/tel: 721 333 558
ul. Niepodległości 64 (budynek Domu Dziecka Piątka)

Świetlica Podgórze
czynna od poniedziałku do piątku
w godzinach 12:00 – 18:00
wakacje i ferie: 8:00 – 16:00
Telefon: 883 375 766
Wychowawca Monika Drzazga/tel: 536 249 757

Skip to content