Wałbrzyska Karta Rodzina 3Plus

Na zdjęciu rodzina z dziećmi i napis karta dużej rodziny

Program Wałbrzyska Karta Rodzina 3Plus skierowany jest do rodzin wielodzietnych, rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka z terenu Wałbrzycha.

Program kierowany jest do zamieszkujących na terenie Miasta Wałbrzycha rodzin wielodzietnych, czyli rodzin z co najmniej trojgiem dzieci na wychowaniu oraz rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka, w których wychowuje się co najmniej 3 dzieci.

Potwierdzeniem uczestnictwa rodziny wielodzietnej w Programie jest specjalna karta – Wałbrzyska Karta Rodzina 3Plus wydawana dla każdego członka rodziny.

Uprawnionymi do korzystania z Programu, są członkowie rodzin wielodzietnych, rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka, zamieszkałych na terenie miasta Wałbrzycha, w których na utrzymaniu rodziców/opiekunów lub rodzica samotnie wychowującego dzieci, pozostaje, co najmniej troje dzieci:

a) w wieku do ukończenia 18 roku życia, bądź w wieku do ukończenia 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej,

b) bez ograniczeń wiekowych – dla dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,

c) bez ograniczeń wiekowych dla dzieci z rodzin zastępczych i dzieci z rodzinnych domów dziecka, w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Celem Programu jest umożliwienie rodzinom wielodzietnym korzystanie ze szczególnych uprawnień w dostępie do usług, w tym systemu zniżek do miejskich instytucji kultury i sportu oraz innych jednostek podległych Miastu Wałbrzych, a tym samym zachęcić ich do uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym Miasta.Wniosek należy złożyć w Dziale Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu, przy u. Limanowskiego 9.

 

Informacje pod nr telefonu: 74 66 55 371

Wzory dokumentów do pobrania:

Wielkość czcionki
Kontrast
Skip to content