“Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

 

Program „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2023
Gmina Wałbrzych informuje o rozpoczęciu realizacji Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2023,
który finansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego -Funduszu Solidarnościowego.
Na realizację Programu w roku 2023 Gmina Wałbrzych otrzymała:
dofinansowanie wartości: 332 928,00 zł
całkowita wartość : 344 928,00 zł

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 • osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi,

Program zakłada realizację usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego.

Usługi te maja na celu czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację;

Z tej formy wsparcia skorzystają 34 osoby z niepełnosprawnością, w tym: 20 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności  oraz 14 osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz.100) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego

Uczestnik Programu, któremu przyznano wsparcie w formie opieki wytchnieniowej nie ponosi żadnych odpłatności bez względu na sytuację dochodową.

Informacji w sprawie programu udziela: Kamila Adamowicz – Szymczak tel. 74 6640871
lub e-mail : k.adamowicz@mops.walbrzych.pl

 

Gmina Wałbrzych w związku z ogłoszeniem przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej na podstawie art. 7 ust. 5 oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787, z późn. zm.) naboru wniosków na realizację Programu „Opieka Wytchnieniowa” − edycja 2023, planuje po raz trzeci przystąpić do Programu. Zapraszamy osoby zainteresowane tą formą wsparcia o zgłaszanie takiej potrzeby do  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu.

I. Podstawa prawna Programu

Minister Rodziny i Polityki Społecznej, zwany dalej „Ministrem”, na podstawie art. 7 ust. 5 oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787, z późn. zm.) ogłasza nabór wniosków na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa” − edycja 2023”, zwanego dalej „Programem”.

Na realizację Programu Minister przeznaczył kwotę 150 000 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt milionów złotych).

II. Cele Programu

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących
bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;

 2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:

 1. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

 2. orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i
  społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Program ma także zapewniać:

 1. w odniesieniu do rozwiązań systemowych:

 1. wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia poprzez świadczenie usług opieki wytchnieniowej dla członków rodzin i opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

 2. wsparcie finansowe gmin/powiatów w zakresie realizacji usług opieki wytchnieniowej;

 1. w odniesieniu do członków rodziny lub opiekunów osób niepełnosprawnych: czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osoba niepełnosprawną, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.

III. Rodzaj zadań

Gmina/powiat otrzymuje wsparcie finansowe w zakresie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej, zarówno w ramach pobytu dziennego i pobytu całodobowego dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

IV. Podmioty uprawnione do składania wniosków

O dofinansowanie wniosku w ramach Programu mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego lub powiatowego.

V. Tryb przystąpienia do Programu

 1. Gminy/powiaty składając do właściwego wojewody wniosek na środki finansowe z Programu w ramach Funduszu Solidarnościowego, którego wzór stanowi załącznik nr 1A lub 1B do Programu (załącznik nr 1A lub 1B w zależności od planowanej formy realizacji usług opieki wytchnieniowej), uwzględniają w nim w szczególności przewidywaną liczbę uczestników Programu i koszt realizacji usług opieki wytchnieniowej.

 2. Wojewoda po dokonaniu oceny wniosków gmin/powiatów na środki finansowe z Programu pod względem formalnym, merytorycznym z uwzględnieniem racjonalnego i celowego wydatkowania środków sporządza listę rekomendowanych wniosków i przekazuje ją Ministrowi do weryfikacji i zatwierdzenia.

VI. Termin realizacji zadań objętych finansowaniem i wysokość środków Funduszu Solidarnościowego przeznaczonych na ich realizację

 1. Program będzie realizowany od dnia 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. Za wydatki kwalifikowalne uznane zostaną wydatki faktycznie poniesione na realizację zadań w ramach Programu w tym terminie.

 2. Źródłem finansowania Programu są środki ujęte w planie finansowym Funduszu Solidarnościowego na 2023 r. w kwocie 150 mln zł. Dysponentem środków Funduszu Solidarnościowego jest minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.

 3. Realizacja Programu następuje w trybie naboru wniosków.

 4. Nabór wniosków gmin/powiatów na środki finansowe z Programu dokonywany jest przez wojewodów.

 5. Wojewoda sporządza i przekazuje Ministrowi wniosek wojewody na środki finansowe z Programu wraz z listą rekomendowanych wniosków.

 6. Minister weryfikuje, zatwierdza i zamieszcza listę rekomendowanych wniosków w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej.

 7. Wojewoda zamieszcza listę podmiotów, których wnioski zostały zatwierdzone wraz z kwotą przyznanych środków na swojej stronie internetowej oraz na swojej stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie 30 dni od opublikowania przez Ministra zatwierdzonej listy rekomendowanych wniosków.

 8. Minister przekazuje środki na podstawie umów zawartych z wojewodami,
  a następnie wojewodowie przekazują te środki gminom/powiatom na podstawie umów w sprawie przyznania środków w ramach Programu zawieranych z gminą/powiatem.

 9. Podmioty realizujące zadania wynikające z umów zawartych w ramach Programu, są zobowiązane do posiadania wyodrębnionego rachunku bankowego dla środków z Programu oraz prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej otrzymanych środków i dokonywanych z tych środków wydatków, zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 23
  października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym.

 10. W ramach Programu gmina/powiat może otrzymać wsparcie finansowe do wysokości 100% kosztów realizacji usług opieki wytchnieniowej.

 11. Ze środków Programu wójt, burmistrz, prezydent miasta/starosta może pokryć koszty obsługi Programu w wysokości faktycznie poniesionej, nie więcej niż 2% środków przekazanych na realizację tego Programu.

 12. Wójt, burmistrz, prezydent miasta/starosta może przekazać podmiotom wskazanym w części V ust. 24 pkt 2 i 4 Programu koszty obsługi Programu stanowiące nie więcej niż 2% środków przekazanych danemu podmiotowi na realizację Programu w celu pokrycia wszelkich kosztów obsługi księgowej, kadrowych, administracyjnych, które pojawią się w związku z realizacją usług
  w ramach Programu.

 13. Ze środków Programu Wojewoda może pokryć koszty obsługi Programu w wysokości faktycznie poniesionej, nie więcej niż 0,5% środków przekazanych na realizację tego Programu.

 14. Minister może pokryć koszty działań promocyjno-informacyjnych związanych z niniejszym Programem w wysokości nieprzekraczającej kwoty 100 tys. zł, w ramach planu finansowego Funduszu Solidarnościowego na 2023 r. w pozycji „koszty realizacji zadań związanych z promowaniem i wspieraniem systemu wsparcia osób niepełnosprawnych”.

 15. Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego podmiotu (gmina/powiat) nie może przekroczyć kwoty 2 000 000 zł (słownie: dwa miliony złotych).

VII. Terminy naboru wniosków

 1. Gmina/powiat składa wniosek na środki finansowe w ramach Programu do właściwego wojewody (zał. nr 1A lub 1B do Programu) w terminie do dnia 10 listopada 2022 r. (decyduje data wpływu do wojewody).

 2. Wojewoda sporządza i przekazuje Ministrowi wniosek na środki finansowe w ramach Programu wraz z listą rekomendowanych wniosków, które stanowią odpowiednio (załącznik nr 2A lub 2B 3 do Programu) w terminie do dnia 25 listopada 2022 r. (decyduje data wpływu do Ministra).

VIII. Termin rozpatrzenia wniosków

Minister dokona ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia listy rekomendowanych wniosków złożonych przez wojewodów w terminie do dnia 9 grudnia 2022 r.

W związku z koniecznością przygotowania wniosku na Państwa zgłoszenia czekamy do 8 listopada 2022 r.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług asystenta prosimy o kontakt z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu:

Kamila Adamowicz – Szymczak tel. 74 664 08 72,
• e-mail : sekretariat@mops.walbrzych.pl, k.adamowicz@mops.walbrzych.pl

Więcej informacji o programie  na stronie:

https://niepelnosprawni.gov.pl/art,1418,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-edycja-2023

Skip to content