Czym zajmuje się zespół interdyscyplinarny?

Zespół ma za zadanie m.in. dokonanie diagnozy i oceny sytuacji w związku ze zgłoszonym podejrzeniem wystąpienia przemocy domowej.

W tym celu Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego powołuje grupę diagnostyczno-pomocową niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od dnia otrzymania zgłoszenia o podejrzeniu wystąpienia przemocy domowej.

W skład grupy diagnostyczno – pomocowej wchodzi:

  • Pracownik socjalny
  • Funkcjonariusz Policji

W skład grupy diagnostyczno – pomocowej mogą również wchodzić:

  • pracownik socjalny specjalistycznego ośrodka wsparcia dla osób doznających przemocy domowej
  • asystent rodziny
  • kurator sądowy
  • nauczyciel wychowawca będący wychowawcą klasy lub nauczyciel znający sytuację domową małoletniego
  • osoby wykonujące zawód medyczny, w tym lekarz, pielęgniarka, położna lub ratownik medyczny
  • przedstawiciel gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych
  • psycholog, pedagog, terapeuta uzależnień

Grupa diagnostyczno – pomocowa ma za zadanie rozeznać sytuację domową, realizować procedurę „Niebieskie Karty” w przypadku potwierdzenia podejrzenia występowania przemocy domowej, opracować plan pomocy wobec osoby doznającej przemoc i realizować działania w stosunku do osób stosujących przemoc.

Skip to content