Pomoc materialna dla uczniów

INFORMACJE DOTYCZĄCE STYPENDIUM I ZASIŁKU SZKOLNEGO

STYPENDIUM SZKOLNE

Zgodnie z:

 • Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1327).
 • Uchwałą Nr XXV/224/08 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 maja 2008 r.
 • Uchwałą Nr XIV/105/2011 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 21 czerwca 2011 r.

W celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji oraz umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia udzielana jest uczniom pomoc materialna.

Świadczeniami pomocy materialnej są:

 1. Stypendium szkolne.
 2. Zasiłek szkolny.

Komu przysługują świadczenia pomocy materialnej?

Świadczenia pomocy materialnej przysługują:

 1. uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
 2. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

 Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym przysługują również uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Kto może otrzymać stypendium szkolne?

 1. Stypendium szkolne mogą otrzymać uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności z rodzin:
  1. w których występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba,
  2. wielodzietność lub brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
  3. w których występuje alkoholizm lub narkomania,
  4. niepełnych lub w których wystąpiło zdarzenie losowe.
 2. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 600,00 zł, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej.
 3. Miesięczna wysokość dochodu, o której mowa w pkt 2, jest ustalana na zasadach określonych w art. 8 ust. 3-13 ustawy o pomocy społecznej, z tym że do dochodu nie wlicza się: stypendiów i zasiłków socjalnych, jednorazowych świadczeń socjalnych (zasiłek celowy), płaconych alimentów na rzecz innych osób, miesięcznego obciążenia podatkiem dochodowym od osób fizycznych, składki odprowadzonej na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych.

W jakiej formie może być udzielane stypendium szkolne?

 1. Stypendium szkolne może być udzielane uczniom, w formie:
  1. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;
  2. pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników.
 2. Stypendium szkolne może być także udzielone uczniom szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych także w formie całkowitego lub pokryci a kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania.
 3. Stypendium szkolne może być także udzielone w formie świadczenia pieniężnego, jeżeli Prezydent Miasta uzna, że udzielenie stypendium w formach, o których mowa wyżej, nie jest możliwe lub niecelowe.
 4. Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie.

W jakiej wysokości i na jak długo przyznawane jest stypendium?

 1. Stypendium szkolne nie może być niższe miesięcznie niż 80%, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych i nie może przekraczać miesięcznie 200% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz na podstawie § 11 Uchwały XXV/224/08 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 maja 2008 roku w sprawie ustalenia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Wałbrzych” (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 193, poz. 2177).
 2. Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych- na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym.
 3. Jeżeli forma stypendium szkolnego tego wymaga, stypendium szkolne może być realizowane w okresach innych niż miesięczne lub jednorazowo, z tym, że wartość stypendium szkolnego w danym roku szkolnym nie może przekroczyć łącznie dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych- osiemnastokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych.
 4. Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, z zastrzeżeniem punktu 5.
 5. Uczeń, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, może otrzymać stypendium szkolne w wysokości, która łącznie z innym stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych nie przekracza dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – osiemnastokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Co jest warunkiem ubiegania się o stypendium?

Warunkiem ubiegania się przez ucznia o przyznanie stypendium szkolnego jest:

 1. Złożenie wniosku o przyznanie pomocy materialnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wałbrzychu.
 2. Dołączenie do wniosku oświadczenia o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia.
 3. Dołączenie do wniosku stosownych zaświadczeń o uzyskanych dochodach przez poszczególnych członków wspólnego gospodarstwa domowego.
 4. Zamieszkanie na terenie Gminy Wałbrzych.
 5. Realizacja obowiązku szkolnego, nauki lub do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
 6. Trudna sytuacja materialna ucznia – miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie nie jest większa, niż kwota kryterium dochodowego w pomocy społecznej.

Przy składanych wnioskach wnioskodawcy przedstawiają informacje o wszystkich dochodach NETTO uzyskanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.

Termin składania wniosków.

Od 1 do 15 września, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych, do 15 października danego roku.

Dokumentowanie wydatków.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym jest udzielana na cele edukacyjne, dlatego też każda osoba otrzymująca taką pomoc ma obowiązek wykorzystać stypendium lub zasiłek szkolny zgodnie z jego przeznaczeniem. Wnioskodawca jest zobowiązany do dokumentowania i przedstawiania rachunków potwierdzających celowość wydatków na każdorazowe żądanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu ul. Kilińskiego 1.

ZASIŁEK SZKOLNY

Zgodnie z:

 • Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1327).
 • Uchwałą Nr XXV/224/08 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 maja 2008 r.
 • Uchwałą Nr XIV/105/2011 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 21 czerwca 2011 r.

Wniosek należy złożyć w terminie dwóch miesięcy od dnia wystąpienia okoliczności (zdarzenia) uzasadniającego złożenie wniosku:

 1. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.
 2. Zasiłek szkolny realizowany jest poprzez zwrot poniesionych na cele edukacyjne wydatków, po ich udokumentowaniu.
 3. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 Ustawy o świadczeniach rodzinnych. Wysokość zasiłku szkolnego ustala się w każdej sprawie indywidualnie kierując się rodzajem i skutkiem zdarzenia.
 4. Do wniosku o zasiłek szkolny należy dołączyć dokumenty potwierdzające wystąpienie zdarzenia będącego podstawą wnioskowania o zasiłek szkolny.
 5. Do wniosku nie należy załączać zaświadczeń o wysokości dochodów.

Zasiłek szkolny może być przyznany w przypadku:

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, a w szczególności:

 • śmierci rodzica lub prawnego opiekuna;
 • klęski żywiołowej;
 • wydatków związanych z długotrwałą chorobą (ucznia, czy w rodzinie);
 • innych, szczególnych okoliczności.

O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Do ubiegania się o zasiłek szkolny uprawnieni są wszyscy uczniowie,
którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

 1. Mają miejsce zamieszkania na terenie Gminy Wałbrzych.
 2. W rodzinie zaistniało w/w zdarzenie.

W zależności od zdarzenia do wniosku należy dołączyć:

 1. W przypadku śmierci rodzica- akt zgonu.
 2. W przypadku pożaru- zaświadczenie ze straży pożarnej (wskazujące na datę wystąpienia pożaru oraz wartość mienia).
 3. Inne dokumenty potwierdzające wystąpienie zdarzenia losowego.

INFORMACJE DOTYCZĄCE STYPENDIUM I ZASIŁKU SZKOLNEGO
W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

Informujemy, że od dnia 1 września 2022 roku wnioski o przyznanie stypendium oraz zasiłku szkolnego należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy ul. Henryka Sienkiewicza 6.

Postępowanie w sprawie złożonych wniosków będzie prowadzone w Biurze Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego przy ul. Kopernika 2.

Skip to content