Asystent rodziny

Asystent rodzinyw” rodzinie „z” rodziną „dla” rodziny

Jeżeli potrzebujesz wsparcia asystenta rodziny, nie radzisz sobie z wychowaniem dzieci masz inne problemy zgłoś się do nas. Pracownik socjalny przeprowadzi w Twojej rodzinie wywiad środowiskowy, dokona analizy sytuacji rodziny i wystąpi do Dyrektora Ośrodka z wnioskiem o przydzielenie asystenta rodziny.

Do naszych zadań należy:

Wspieranie rodziny poprzez konsultacje i działania o charakterze edukacyjnym w zakresie:

 • prawidłowego wychowania i opieki nad dziećmi (organizowanie czasu wolnego dzieciom, budowanie prawidłowych więzi między członkami rodziny, rozwijanie umiejętności wychowawczych, aktywne uczestnictwo w życiu szkolnym dziecka, pomoc w nauce szkolnej);
 • dbania o zdrowie (higiena, pielęgnacja, prawidłowe odżywianie, rekreacja, w razie potrzeby: leczenie i rehabilitacja), gospodarowania budżetem domowym (planowanie i monitorowanie wydatków, oszczędne gospodarowanie mediami;
 • wykonywania prac na rzecz domu oraz ich podziału na członków rodziny (sprzątanie, zmywanie, gotowanie, prasowanie, remont itd.);
 • pozyskiwanie usług na rzecz domu i rodziny (np. związanych z naprawą, załatwianiem spraw urzędowych, znalezieniem pracy, kontaktów ze służbą zdrowia);
 • usamodzielniania się poprzez uzupełnianie wykształcenia i podjęcie pracy, dbałość o edukację i rozwój dzieci;
 • propagowanie wzorców prawidłowego funkcjonowania społecznego poprzez edukację i trening w zakresie obowiązujących norm współżycia społecznego;
 • informowanie rodziny – wiadomości niezbędne do podjęcia odpowiedniego wyboru, dostarczanie klientowi informacji związanej z jego życzeniem, typem problemów, które napotyka i usiłuje rozwiązać (dotyczyć może prawa i administracji oraz działalności różnych instytucji, możliwości korzystania z placówek zaplecza socjalnego: świetlic, klubów zainteresowań, przychodni i poradni, placówek sportowych i rekreacji itd.);
 • rozszerzanie kontaktów, dostępu do nowych, wzbogacających doświadczeń (ułatwianie klientowi nawiązywania kontaktów z innymi, w zależności od jego potrzeb i umiejętności, stymulowanie podopiecznego do samodzielnego poszukiwania w swoim otoczeniu nowych możliwości: sił, osób, grup, instytucji lub ułatwianie mu tego np. poprzez towarzyszenie);
 • pomoc w rozwiązywaniu problemów psychologicznych i emocjonalnych w rodzinie. Dbanie o poprawę i utrzymanie prawidłowych relacji pomiędzy członkami rodziny;
 • inicjowanie działań zamierzających do zapobiegania degradacji osób, rodzin i grup społecznych;
 • pomoc w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej;
 • wspomaganie podopiecznych we wzmocnieniu lub odzyskaniu możliwie pełnych zdolności życiowych i uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym.

Wsparcie asystenta rodziny dedykowane jest także rodzinom dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie, nieodwracalne upośledzenie lub nieuleczalną chorobę zagrażającą ich zdrowiu i życiu, powstałe w prenatalnym okresie rozwoju dziecka albo w czasie porodu, a także kobietom w ciąży, szczególnie w przypadku ciąży powikłanej.

Rola asystenta polega na wspieraniu rodziny w procesie organizowania kompleksowej pomocy w tym na udzieleniu m.in.:

 • wsparcie w zakresie poradnictwa specjalistycznego,
 • wsparcie w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej,
 • informacji w zakresie pomocy prawnej w szczególności praw rodzicielskich,
 • w realizacji codziennych obowiązków,
 • pomocy w sprawach urzędowych oraz wspieraniu rodziny w kontaktach z różnymi instytucjami,
 • w zakresie form i miejsc wsparcia.

Rolę i zadania asystenta rodziny reguluje:

 • ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
 • ustawa z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

Wszystkich zainteresowanych tą forma wsparcia zapraszamy do złożenia wniosku o przyznanie usługi asystenta rodziny.

Skip to content