Asystent osoby niepełnosprawnej – edycja 2022

Gmina Wałbrzych planuje przystąpić do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022. Źródłem finansowania Programu są środki ujęte w planie finansowym Funduszu Solidarnościowego na 2022 r.

Program zapewnia świadczenie usług asystenta dla:

dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności, łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,

osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wymagających wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej mogą polegać na pomocy w :

  • wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe),

  • zakupach z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,

  • załatwianiu spraw urzędowych nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,

  • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),

  • wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej.

Usługi asystenta mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Limit godzin usług asystenta przypadający na 1 uczestnika Programu wynosi nie więcej niż 60 godzin miesięcznie. W przypadku dzieci z w/w wskazaniami oraz opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych pobierających świadczenie pielęgnacyjne (tj. zrezygnowali ze świadczenia pracy) wynosi nie więcej niż 30 godzin miesięcznie.

Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc asystenta nie ponosi żadnych odpłatności bez względu na sytuację dochodową.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług asystenta prosimy o kontakt z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu:

  • Anna Mogiłka tel. 74 66 42545

  • lub e-mail : sekretariat@mops.walbrzych.pl

Na podstawie otrzymanych zgłoszeń zostanie złożony odpowiednio przygotowany  wniosek  o środki na realizację Programu  na 2022 r.

Termin złożenia wniosku przez gminę do wojewody upływa 22 października br.

Więcej informacji o programie  na stronie:  www.niepelnosprawni.gov.pl

Załączniki do pobrania:

Skip to content