Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony głównej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu.

Data publikacji strony internetowej: 2017-02-23
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-10-14

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wałbrzychu przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych cyfrowej strony internetowej w odniesieniu do wytycznych określonych w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa https://mops.walbrzych.pl spełnia wymagania w 99,74%.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-05-11. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe:

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Dostępna jest wersja dla osób słabowidzących


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Tomasz Kubusiewicz, dostepnosc@mops.walbrzych.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 74 66 40 862. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna

  1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli, dostępności korytarzy, schodów i wind, dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

   Budynki użyteczności publicznej:

   • ul. Kilińskiego 1 Budynek jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością. Wejście do budynku bezprogowe z poziomu chodnika. Winda posiada napisy w alfabecie brajla. Istnieje możliwość umówienia spotkania z klientem na parterze. Toaleta dla osób poruszających się na wózkach znajduje się na parterze.
  2. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

   Budynki użyteczności publicznej:

   • ul. Kilińskiego 1 Budynek wraz z 2 miejscami parkingowym dla osoby niepełnosprawnej.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Zezwolenie na wejście z psem asystującym (przewodnikiem) do wszystkich budynków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu. W pozostałych przypadkach brak zgody na wprowadzanie psów.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia usług tłumacza języka migowego ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenie to powinno być dokonane w następującej formie: e-mail: sekretariat@mops.walbrzych.pl, tel. (korzystając z osoby przybranej): 74 6640 800, podanie złożone do Biura Obsługi Klienta Miejskiego Środka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu.


Aplikacje mobilne

Miejski Ośrodek pomocy Społecznej w Wałbrzychu nie oferuje osobnych aplikacji mobilnych.

Wielkość czcionki
Kontrast
Skip to content