“Dostępne mieszkanie” – nowy program PFRON dla osób z niepełnosprawnością

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu informuje o uruchomieniu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Dostępne mieszkanie.

Celem programu jest wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie mieszkania wolnego od barier architektonicznych, jako podstawy samodzielnego realizowania planów zawodowych i społecznych.

Beneficjenci:

Beneficjentem może być osoba z niepełnosprawnością, która:

  • posiada orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka;

  • złoży oświadczenie, wraz z dokumentacją fotograficzną, o barierach architektonicznych w mieszkaniu i/lub w budynku, uniemożliwiających samodzielne wyjście na zewnątrz na poziom zero;

  • złoży oświadczenie o dysponowaniu tytułem prawnym do lokalu na mocy prawa własności lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;

  • w momencie składania wniosku nie ukończyła 65 roku życia.

Formy i warunki udzielenia dofinansowania:

Dofinansowanie dotyczy dopłaty do zakupu mieszkania pozbawionego barier architektonicznych, znajdującego się w lokalizacji umożliwiającej samodzielne opuszczenie budynku, aż do poziomu zero przed budynkiem.

Wysokość dofinansowania stanowi różnicę pomiędzy ceną mieszkania nabywanego i sprzedawanego, nie może być jednak większa niż równowartość iloczynu 15 m2 i wartości średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, ogłaszanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w programie „Mieszkanie na Start” na dany kwartał, w którym nabywane jest mieszkanie, obowiązującej dla lokalizacji mieszkania nabywanego.

Warunkiem rozliczenia przyznanych środków finansowych jest:

  • udokumentowanie różnicy pomiędzy ceną mieszania nabywanego
    i sprzedawanego poprzez przedstawienie umowy sprzedaży mieszkania niedostępnego oraz umowy zakupu mieszkania bez barier architektonicznych lub umowy zamiany tych mieszkań;

  • złożenie oświadczenia, iż mieszkanie uzyskane w wyniku transakcji, o której mowa powyżej, spełnia kryterium braku barier architektonicznych dla beneficjenta.

Uwaga!
Wnioski o dofinansowanie w/w zadania będzie można złożyć wyłącznie przez System Obsługi Wsparcia SOW. W tym celu niezbędne jest posiadanie Profilu Zaufanego.

Dokumenty programowe:
https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/dostepne-mieszkanie/dokumenty-programowe/

Więcej informacji można uzyskać w Dziale Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu
ul. Kilińskiego 1 , pok.304

Tel. 74 664 08 70, 74 664 08 70

e-mail: a.mogilka@mops.walbrzych.pl, a.nakrewicz@mops.walbrzych.pl

Skip to content